quietly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


64 ผลลัพธ์ สำหรับ quietly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -quietly-, *quietly*, quiet

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quietly(adv) อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly(adv) อย่างเงียบๆ

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
quietlyเงียบ

WordNet (3.0)
quietly(adv) with little or no sound, Ant. noisily
quietly(adv) with little or no activity or no agitation (`quiet' is a nonstandard variant for `quietly'), Syn. quiet, Ant. unquietly
restfully(adv) in a restful manner, Syn. quietly
softly(adv) with low volume, Syn. quietly, Ant. loudly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Quietly

adv. 1. In a quiet state or manner; without motion; in a state of rest; as, to lie or sit quietly. [ 1913 Webster ]

2. Without tumult, alarm, dispute, or disturbance; peaceably; as, to live quietly; to sleep quietly. [ 1913 Webster ]

3. Calmly, without agitation or violent emotion; patiently; as, to submit quietly to unavoidable evils. [ 1913 Webster ]

4. Noiselessly; silently; without remark or violent movement; in a manner to attract little or no observation; as, he quietly left the room. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quiet! หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Quiet. เงียบ. 9 (2009)
Quiet. เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Quiet! เงียบ! At Last (2013)
Now it's your problem. You be quiet ! - ทีนี้ปัญหาของแกแน่ Schindler's List (1993)
If you'll be quiet, I'll make a statement. ถ้าพวกคุณเงียบ ผมจะแถลงการ Basic Instinct (1992)
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute. ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ Basic Instinct (1992)
It's very quiet here. ที่นี่เงียบจังเลย The Bodyguard (1992)
It's quiet here. ที่นี่เงียบดีนะ The Bodyguard (1992)
May they sleep sound in that quiet earth. ขอให้พวกเขา พักผ่อนอย่างสงบในพื้นดิน Wuthering Heights (1992)
I'm not going to be able to keep this quiet much longer. ฉันคงจะเก็บเรื่องนี้ไม่ได้นานหรอกนะ The Lawnmower Man (1992)
I've got to keep this psychic development quiet... especially from Timms. ฉันต้องเก็บเรื่องพลังจิตนี่เป็นความลับ.. ..โดยเฉพาะจากทิมส์ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietlyHe came in quietly in order not to wake the family.
quietlyHe can move quietly and quickly.
quietlyHe closed the door quietly behind him.
quietlyHe lived quietly in the latter years of his life.
quietlyHe passed on quietly at his home last night.
quietlyHe quietly knocked at the door.
quietlyHe walked quietly.
quietlyI quietly take out my camera, so as not to be noticed by my photographic subject, and peek through the finder.
quietlyI shut the door quietly so as not to wake the baby.
quietlyIt was raining quietly.
quietlyI walked quietly so that they would not hear me.
quietlyI would tell you if you would just listen quietly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เฉย(adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
จุ๋งจิ๋ง(adv) softly, See also: quietly, privately, Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง, Ant. เอะอะ, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นนั่งคุยกันจุ๋งจิ๋งใต้ต้นไม้, Thai Definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
ย่อง[yǿng] (v) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly  FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU Pronouncing Dictionary
quietly

Oxford Advanced Learners Dictionary
quietly

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ,  ] quietly #5,904 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ,  ] quietly #9,555 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ,   /  ] quietly; softly; neutral tone; light stress #10,475 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) #13,026 [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to, adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv, adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら, ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n, vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.1833 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม