-deceit- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


68 ผลลัพธ์ สำหรับ deceit
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -deceit-, *deceit*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
deceit(n) การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
deceitful(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully(adv) อย่างหลอกลวง, See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ, Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

Hope Dictionary
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง, การโกง, กลอุบาย, ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง, ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest

Nontri Dictionary
deceit(n) การโกหก, การโกง, การหลอกลวง, กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง, เสแสร้ง, ไม่ซื่อ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
deceitful(adj) intended to deceive; ; ; - S.T.Coleridge, Syn. fraudulent, fallacious
deception(n) the act of deceiving, Syn. dissimulation, dissembling, deceit
fraudulence(n) the quality of being fraudulent, Syn. deceit
misrepresentation(n) a misleading falsehood, Syn. deceit, deception

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Deceit

n. [ OF. deceit, desçait, decept (cf. deceite, deçoite), fr. L. deceptus deception, fr. decipere. See Deceive. ] 1. An attempt or disposition to deceive or lead into error; any declaration, artifice, or practice, which misleads another, or causes him to believe what is false; a contrivance to entrap; deception; a wily device; fraud. [ 1913 Webster ]

Making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit. Amos viii. 5. [ 1913 Webster ]

Friendly to man, far from deceit or guile. Milton. [ 1913 Webster ]

Yet still we hug the dear deceit. N. Cotton. [ 1913 Webster ]

2. (Law) Any trick, collusion, contrivance, false representation, or underhand practice, used to defraud another. When injury is thereby effected, an action of deceit, as it called, lies for compensation.

Syn. -- Deception; fraud; imposition; duplicity; trickery; guile; falsifying; double-dealing; stratagem. See Deception. [ 1913 Webster ]

Deceitful

a. Full of, or characterized by, deceit; serving to mislead or insnare; trickish; fraudulent; cheating; insincere. [ 1913 Webster ]

Harboring foul deceitful thoughts. Shak. [ 1913 Webster ]

Deceitfully

adv. With intent to deceive. [ 1913 Webster ]

Deceitfulness

n. 1. The disposition to deceive; as, a man's deceitfulness may be habitual. [ 1913 Webster ]

2. The quality of being deceitful; as, the deceitfulness of a man's practices. [ 1913 Webster ]

3. Tendency to mislead or deceive. “The deceitfulness of riches.” Matt. xiii. 22. [ 1913 Webster ]

Deceitless

a. Free from deceit. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer. ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
The same lies, the same deceit. โกหกเหมือนกัน มันลวงพอกัน The Truman Show (1998)
Full of deceit That's poison! เต็มไปด้วยเล่ห์ นั้นคือยาพิษ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Kemumaki, you deceitful...! เคมุมากิ... . นายหลอกลวง! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Please, I am no match for these Geisha, they are expert in the art of deceit. ผมไม่สามารถสู้กับเกอิชาได้หรอก พวกเธอเชี่ยวชาญเรื่องการหลอกลวง Memoirs of a Geisha (2005)
You see them for what they truly are. Selfish, deceitful and gassy. พาฉันกลับเข้าห้องขัง! Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
I always just thought that you'd be so furious at me for all the lies and deceit. นายมีดาบ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
No more lies. No more deceit. จะไม่มีการโกหกหรือหลอกลวงกันอีกต่อไป Lancelot (2008)
You think me weak and deceitful. เธอคิดว่าฉันอ่อนแอและปลิ้นปล้อน Inkheart (2008)
Here is a man practiced in deceit. เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องตบตาคน Burn After Reading (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless. นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse. ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceitShe is incapable of deceit.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้ฉ้อตอแหล(adj) deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai Definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
สับปลับ(adj) unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai Definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
การหลอก(n) deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai Definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ
การต้ม(n) deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

CMU Pronouncing Dictionary
deceit
deceit
deceits
deceitful
deceitful

Oxford Advanced Learners Dictionary
deceit
deceits
deceitful
deceitfully
deceitfulness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
诡计[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ,   /  ] deceit #31,228 [Add to Longdo]
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ,   /  ] deceitful trick; mystery; unphathomable #59,202 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ,     /    ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning #64,236 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] deceitful #102,226 [Add to Longdo]
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ,   /  ] deceitful #149,053 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] deceit; knowledge [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Betrug { m } | Betrügereien { pl }; Täuschungen { pl }deceit | deceits [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
欺瞞[ぎまん, giman] (n, vs) deception; deceit [Add to Longdo]
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n, adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) { Buddh } four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0357 seconds, cache age: 0.124 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม