fraudulent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


50 ผลลัพธ์ สำหรับ fraudulent
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -fraudulent-, *fraudulent*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fraudulent(adj) ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful

Hope Dictionary
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล., See also: fraudulence, fraudulency n., Syn. sham

Nontri Dictionary
fraudulent(adj) เท็จ, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, ต้มตุ๋น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fraudulent actการฉ้อฉล [ ดู cheat และ fraud ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me. ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง In the Mouth of Madness (1994)
And I intend to present witnesses corroborating unr's involvement in fraudulent commodities trading. เธอจะไม่ใช้ฉัน ติดสินบนผู้พิพากษา ฉันคิดว่าเธอจะใช้ทอมแทน จับเขาซะ Trust Me (2009)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources? เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
And even if we could prove that unr was dumping contaminants-- which we can't-- we still have no proof of any fraudulent activity. ถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่า UNR ได้ทิ้ง สารปนเปื้อน.. ซึ่งเราไม่.. เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่า มีการหลอกลวง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Suspected fraudulent claim, never proven. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนเท็จ ไม่เคยถูกพิสูจน์ Episode #1.3 (2010)
Sure. So fraudulent charges aren't gonna flag. แน่ล่ะ ข้อกล่าวหาฉ้อโกงทั้งหลายก็จะไม่ถูกบ่งชี้ The Ho Ho Ho Job (2010)
Phony, freak, cocksucking, fraudulent, Motherfucker... จอมปลอม, ประหลาด, หัวรั้น, หลอกลวง, ไอ้ลูกหมา... The Grey (2011)
These are Mr. Shaw's hand-written notes detailing his fraudulent business practices. นี่เป็นสมุดบันทึกลายมือของคุณชอว์ แจกแจงการต้มตุ๋นลูกค้าของเขา Tower Heist (2011)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment. แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
I think I have all the proof I need, starting with the fraudulent adoption documents you're holding, and an eyewitness who's willing to testify that he altered those documents after he received payment from you. ฉันคิดว่าฉันมีข้อพิสูจน์ครบเท่าที่ต้องการ เริ่มจากเอกสาร รับเลี้ยงเด็กปลอมในกระเป๋าคุณ Zone of Exclusion (2012)
Fraudulent investments, fake certificates of deposit, stolen art, fake art. ฉ้อโกงการลงทุน ปลอมเงินฝาก American Hustle (2013)
Michael's cell, there is a message from his credit card company saying some woman alerted them to a fraudulent charge. ของไมเคิล มันมีแมสเสจ จากบัตรเครดิตของบริษัท ที่บอกว่า มีผู้หญิงแจ้งเข้ามาว่า มีการเรียกเก็บเงินผิดปกติ Saturn Returns (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraudulentPlease beware of fraudulent emails.
fraudulentPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ฉ้อโกง(adj) fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ฉ้อฉล(adj) deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest
ฉ้อโกง[chøkōng] (adj) EN: fraudulent  FR: frauduleux
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
การหนีภาษี[kān nī phāsī] (n, exp) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion
ขี้ฉ้อ[khīchø] (adj) EN: fraudulent ; swindled ; sly  FR: frauduleux ; en cachette
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[khīkōng marōng masaeng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing
ทุจริต[thutjarit] (adj) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)  FR: malhonnête ; déloyal

CMU Pronouncing Dictionary
fraudulent
fraudulently

Oxford Advanced Learners Dictionary
fraudulent
fraudulently

WordNet (3.0)
fraudulently(adv) in a dishonest and fraudulent manner
deceitful(adj) intended to deceive; ; ; - S.T.Coleridge, Syn. fraudulent, fallacious

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Fraudulent

a. [ L. fraudulentus, fr. fraus, fraudis, fraud: cf. F. fraudulent. ] 1. Using fraud; tricky; deceitful; dishonest. [ 1913 Webster ]

2. Characterized by, founded on, or proceeding from, fraud; as, a fraudulent bargain. [ 1913 Webster ]

He, with serpent tongue, . . .
His fraudulent temptation thus began. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Obtained or performed by artifice; as, fraudulent conquest. Milton.

Syn. -- Deceitful; fraudful; guileful; crafty; wily; cunning; subtle; deceiving; cheating; deceptive; insidious; treacherous; dishonest; designing; unfair. [ 1913 Webster ]

Fraudulently

adv. In a fraudulent manner. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ㄧㄥˊ ㄙ ㄨˇ ㄅㄧˋ,     /    ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice #75,538 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
エオアントロプス[eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent [Add to Longdo]
盗用[とうよう, touyou] (n, vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P) [Add to Longdo]
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0404 seconds, cache age: 4.214 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม