cheat แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


102 ผลลัพธ์ สำหรับ cheat
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -cheat-, *cheat*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cheat(n) การคดโกง, See also: การทุจริต
cheat(n) การหลอกลวง, See also: การทุจริต, การโกง
cheat(n) คนโกง, See also: คนหลอกลวง, Syn. deciever, trickster
cheat(vi) ทุจริต, See also: โกง, Syn. chisel
cheat(vi) นอกใจ, See also: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. betray, cuckold, wander
cheat(n) สิ่งที่หลอกลวง
cheat(vt) หลอกลวง, See also: ต้มตุ๋น, Syn. deceive, defraud, swindle
cheat at(phrv) เล่นโกง (การเล่นเกม เช่น ไพ่)
cheat of(phrv) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
cheat on(phrv) หลอกลวง, Syn. step put on

Hope Dictionary
cheat(ชีท) { cheated, cheating, cheats } n. คนโกง, คนหลอกลวง -v.โกง, หลอกลวง ฉ้อฉล, เลี่ยง, หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud

Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง, หลอกลวง, ฉ้อฉล, ใช้เล่ห์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ ดู fraud ]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
cheat(n) a deception for profit to yourself, Syn. cheating
cheat(v) deprive somebody of something by deceit, Syn. chisel, rip off
cheat(v) defeat someone through trickery or deceit, Syn. chicane, chouse, screw, jockey, shaft
cheat(v) engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud, Syn. chisel
cheating(adj) violating accepted standards or rules, Syn. foul, dirty, unsportsmanlike, unsporting
chess(n) weedy annual native to Europe but widely distributed as a weed especially in wheat, Syn. Bromus secalinus, cheat
darnel(n) weedy annual grass often occurs in grainfields and other cultivated land; seeds sometimes considered poisonous, Syn. bearded darnel, Lolium temulentum, cheat, tare
deceiver(n) someone who leads you to believe something that is not true, Syn. beguiler, cheat, trickster, cheater, slicker
swindle(n) the act of swindling by some fraudulent scheme, Syn. cheat, rig

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Cheat

n. [ rob. an abbrevation of escheat, lands or tenements that fall to a lord or to the state by forfeiture, or by the death of the tenant without heirs; the meaning being explained by the frauds, real or supposed, that were resorted to in procuring escheats. See Escheat. ] 1. An act of deception or fraud; that which is the means of fraud or deception; a fraud; a trick; imposition; imposture. [ 1913 Webster ]

When I consider life, 'tis all a cheat. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. One who cheats or deceives; an impostor; a deceiver; a cheater. [ 1913 Webster ]

Airy wonders, which cheats interpret. Johnson [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) A troublesome grass, growing as a weed in grain fields; -- called also chess. See Chess. [ 1913 Webster ]

4. (Law) The obtaining of property from another by an intentional active distortion of the truth. [ 1913 Webster ]

☞ When cheats are effected by deceitful or illegal symbols or tokens which may affect the public at large and against which common prudence could not have guarded, they are indictable at common law. Wharton.

Syn. -- Deception; imposture; fraud; delusion; artifice; trick; swindle; deceit; guile; finesse; stratagem. [ 1913 Webster ]

Cheat

v. t. [ imp. & p. p. Cheated; p. pr. & vb. n. Cheating. ] [ See Cheat, n., Escheat. ] 1. To deceive and defraud; to impose upon; to trick; to swindle. [ 1913 Webster ]

I am subject to a tyrant, a sorcerer, that by his cunning hath cheated me of this island. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To beguile. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

To cheat winter of its dreariness. W. Irving.

Syn. -- To trick; cozen; gull; chouse; fool; outwit; circumvent; beguile; mislead; dupe; swindle; defraud; overreach; delude; hoodwink; deceive; bamboozle. [ 1913 Webster ]

Cheat

v. i. To practice fraud or trickery; as, to cheat at cards. [ 1913 Webster ]

Cheat

n. [ Perh. from OF. cheté goods, chattels. ] Wheat, or bread made from wheat. [ Obs. ] Drayton. [ 1913 Webster ]

Their purest cheat,
Thrice bolted, kneaded, and subdued in paste. Chapman. [ 1913 Webster ]

Cheatable

a. Capable of being cheated. [ 1913 Webster ]

Cheatableness

n. Capability of being cheated. [ 1913 Webster ]

Cheater

n. 1. One who cheats. [ 1913 Webster ]

2. An escheator. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't cheat on this one! I can't help you unless you make a wish. นายโกงฉันไม่ได้นะ ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ เว้นแต่ว่า เจ้าจะขอพรข้า เจ้าต้องพูดว่า Aladdin (1992)
Having your gold medals taken away for cheating is a big deal. แต่ถูกยึดเหรียญทองเนื่องจากโกง มันเป็นเรื่องแน่ Cool Runnings (1993)
I cheated. I was stupid. ผมโกง ผมโง่มาก Cool Runnings (1993)
- You want to know why I cheated, right? - นายอยากรู้ว่าทำไมฉันโกงใช่มั้ย? Cool Runnings (1993)
- He's cheating. - - เขาโกง In the Name of the Father (1993)
- Huh? - How do I know you're not cheating? - แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าพวกป้าไม่ได้โกงหนู The Joy Luck Club (1993)
- We would not cheat. - เราไม่โกงหรอก The Joy Luck Club (1993)
We would not cheat you. เราไม่โกงเธอหรอก The Joy Luck Club (1993)
I try never to cheat. ฉันพยายามเอง ไม่เคยทุจริต Wild Reeds (1994)
"Cheat". Always your big words. "ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน Wild Reeds (1994)
You cheated. นายโกง Wild Reeds (1994)
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating? พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheatA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
cheatAs is often the case with him he cheated in that exam.
cheatCheat in an examination.
cheatDon't you think it wrong to cheat in examination?
cheatHe cheated death many times on the battlefield.
cheatHe cheated her into believing it was true.
cheatHe cheated his clients out of a lot of money.
cheatHe cheated in the exam when he copied his friend's work.
cheatHe cheated me at cards.
cheatHe cheated on the biology exam.
cheatHe cheated on the test by copying from the girl in front.
cheatHe contrived to cheat in the examination.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ชักดาบ(v) cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai Definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
นักต้ม(n) swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น(n) swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai Definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
คดโกง(v) swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
คอรัปชั่น(v) corrupt, See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle, Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: คนที่อยากมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจอาจมานะบากบั่นสร้างตัวหรืออาจคอรัปชั่นในหน้าที่ราชการก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
ปอกลอก(v) cheat, See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax, Example: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ, Thai Definition: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
ปลิ้นปลอก(v) cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai Definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
สิบแปดมงกุฎ(n) swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai Definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ
ตระบัด(v) embezzle, See also: cheat, Syn. ยักยอก, ฉ้อฉล, Thai Definition: ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย
เชิด(v) take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชักดาบ[chak dāp] (v) EN: cheat
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
แหกตา[haēktā] (v) EN: deceive ; hoodwink ; cheat
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [ m ] ; cambrioleur [ m ] ; roi des cambrioleurs [ m ]
การฉ้อฉล[kān chøchon] (n) EN: cheat
โกง[kōng] (v) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud  FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)

CMU Pronouncing Dictionary
cheat
cheats
cheated
cheated
cheater
cheatum
cheaters
cheatham
cheating
cheatwood

Oxford Advanced Learners Dictionary
cheat
cheats
cheated
cheating

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, / ] cheat; swindle #2,903 [Add to Longdo]
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ,   /  ] cheated; taken in; hoodwinked #14,071 [Add to Longdo]
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ,  ] cheat code [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] cheat [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s, vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) #6,869 [Add to Longdo]
騙し[だまし, damashi] (n) deceiving; cheating; fooling #18,598 [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp, v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
せしめる[seshimeru] (v1, vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]
まやかす[mayakasu] (v5s, vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na, n, vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
カンニング[kanningu] (n, vs) cheating (wasei [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r, vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1, vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0388 seconds, cache age: 0.72 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม