craft แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


121 ผลลัพธ์ สำหรับ craft
ภาษา
/K R AE1 F T/
หรือค้นหา: -craft-, *craft*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
craft(n) การทำงานศิลปะด้วยมือ
craft(n) งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
craft(n) ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft(n) ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
craft(vt) ทำด้วยมือ
craft(vt) ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ
craft(n) ยานพาหนะ, Syn. vessel
crafty(adj) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง, Syn. sly, wily, cunning
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman(n) ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ

Hope Dictionary
craft(คราฟทฺ) { crafted, crafting, crafts } n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art, skill, ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, มีฝีมือ, ประณีต, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful, cunning, Ant. guileless, honest
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj., n. ต่อต้านอากาศยาน, ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม

Nontri Dictionary
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความเจ้าเล่ห์, ความเหลี่ยมจัด
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, ชำนาญ
aircraft(n) เครื่องบิน, อากาศยาน
handcraft(n) การช่าง, การฝีมือ, วิชาช่าง, งานช่าง, งานฝีมือ, งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง, การฝีมือ, วิชาช่าง, งานช่าง, งานฝีมือ, งานหัตถกรรม
witchcraft(n) เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์, มารยา, การเลี้ยงผี, ความงดงาม
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า, วิชาแกะสลักไม้, วิชาช่างไม้

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft unionสหภาพแรงงานช่างฝีมือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Craftmanช่างฝีมือ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help.... ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Learned his craft and so forth. Hm? ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ? The Russia House (1990)
The Ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin by any craft that we here possess. แหวนไม่สามารถทำลายได้, กิมลี่ บุตรแห่ง GI? in... ...ต่อให้ใช้เวทมนตร์ไหนๆก็ตาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space. รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
and he just doesn't know it yet because the ground is so far away but of course the craft is doomed to crash. เพียงแต่เขายังไม่รู้ตัว เพราะพื้นดินยังอยู่อีกไกล แต่แน่นอน สุดท้ายเครื่องร่อนนี้ก็ต้องโหม่งพื้นจนได้ The Corporation (2003)
The craft isn't flying because it's not built according to the laws of aerodynamics and is subject to the law of gravity. พาหนะของเราไม่ได้บิน เพราะมันไม่ได้สร้างมาตามกฎแอโรไดนามิกส์ แต่ตกอยู่ภายใต้กฎแรงโน้มถ่วง The Corporation (2003)
The whole notion of a lighter-than-air craft cannot work, of course, unless you can harness the power of... helium... or hydrogen, which is far better... เรายังทำเรือที่เบากว่าอากาศไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังจากฮีเลียมหรือไฮโดรเจน Around the World in 80 Days (2004)
which would clearly suggest that this craft isn't known to man, so I recommend you and your team start thinking out of the box. นั่นหมายความว่ายานนี้ไม่ใช่ของมนุษย์ ดังนั้นผมแนะนำให้คุณกับทีมของคุณเริ่มคิดนอกกรอบได้แล้ว Hidden (2005)
Okay, what if I buy you anythingyou want from craft service? โอเค คุณจะให้ผมซื้ออะไรไปมั้ย Bad News Blair (2007)
I thought craft service was free. ชั้นว่าไม่ต้องหรอกนะ Bad News Blair (2007)
You know, we weregonna get craft service, and I'd haveyour "full attention"? คุณรู้มั้ย พวกเราเคยจะได้บริการงานฝีมือ และฉันต้องให้ความสนใจคุณทั้งหมดงั้นหรอ Bad News Blair (2007)
Yeah, well, I thought I couldn't leave without bringing yousomething from craft service. ใช่ เอ่อ... ฉันแค่คิดว่าฉันยังไปไม่ได้น่ะ การนำคุณออกจากบางสิ่ง ในบริการงานฝีมือ Bad News Blair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftA good craftsman takes pride in his work.
craftA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
craftCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
craftHe is more crafty than wise.
craftHe teaches arts and crafts in a school.
craftI greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.
craftShe learned the craft of basket weaving from her grandmother.
craftThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftThe company crafted a new product.
craftThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.
craftWe must hand down our craft to posterity.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
งานฝีมือ(n) craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
เหลี่ยมจัด(adj) tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai Definition: มีเล่ห์มาก
เภทุบาย(n) trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai Definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้โกง(adj) tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
พิรากล(adj) tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai Definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
แสนกล(adj) tricky, See also: crafty, cunning, , foxy, guileful, knavish, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้าเล่ห์แสนกล, Example: เขากล่าวถึงจอมโจรแสนกลคนนั้นที่สามารถทำงานโจรกรรมได้พลิกแพลงหลายรูปแบบ, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
แบบเครื่องบิน[baēp khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft type  FR: type d'avion [ m ] ; type d'appareil [ m ] ; appareil [ m ]
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างอากาศ[chang ākāt] (n, exp) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer  FR: technicien en aéronautique [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
หัตถกรรม[hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [ m ]
หุ่นเครื่องบิน[hun khreūangbin] (n, exp) EN: model aircraft  FR: maquette d'avion [ f ] ; modèle d'avion [ m ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
craft
crafts
crafts
crafty
craft's
crafted
crafton
crafting
craftsman
craftsman

Oxford Advanced Learners Dictionary
craft
crafts
crafty
craftier
craftily
craftiest
craftsman
craftsmen
craftiness
craftsmanship

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] craft; cunning #2,461 [Add to Longdo]
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ,   /  ] craft; workmanship; one's cooking #15,354 [Add to Longdo]
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ,  ] crafty; cunning; sly #15,386 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman #16,291 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] crafty; dishonest #18,301 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] craft #23,244 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] crafty; cunning; sly #32,837 [Add to Longdo]
狡诈[jiǎo zhà, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄚˋ,   /  ] craft; cunning; deceitful #38,034 [Add to Longdo]
奸佞[jiān nìng, ㄐㄧㄢ ㄋㄧㄥˋ,  ] crafty and fawning #74,516 [Add to Longdo]
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ,  ] crafty and evil; a treacherous villain #86,873 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fahrzeug { n } (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) art; craft; technique; technology; engineering; skill; (P) #549 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) aircraft; aeroplane; airplane; (P) #1,523 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
魔法[まほう, mahou] (n) magic; witchcraft; sorcery; (P) #1,559 [Add to Longdo]
空母[くうぼ, kuubo] (n) (abbr) (See 航空母艦・こうくうぼかん) aircraft carrier; (P) #3,693 [Add to Longdo]
工作[こうさく, kousaku] (n, vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) #4,626 [Add to Longdo]
運航[うんこう, unkou] (n, vs) operating (e.g. ships, aircraft); (P) #4,975 [Add to Longdo]
飛行機[ひこうき, hikouki] (n) aeroplane; airplane; aircraft; (P) #5,636 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0286 seconds, cache age: 0.339 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม