Search result for

yoke

(64 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yoke-, *yoke*. Possible hiragana form: よけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yoke    [N] แอก, See also: เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน
yoke    [N] คานหิ้วน้ำ, See also: คานหาบ
yoke    [N] การกดขี่
yoke    [N] ส่วนที่อยู่รอบๆ ไหล่และข้อมือของเสื้อผ้า
yoke    [N] เครื่องผูกมัด, See also: พันธะ
yoke    [VT] ใส่แอก, See also: เทียมแอก
yoke    [VT] เชื่อมต่อ
yokefellow    [N] คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส
yoke together    [PHRV] ใส่เทียมสัตว์, See also: ใส่แอก
yoke together    [PHRV] ร่วมมือกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yokeก้ามปู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yokeThey were under the yoke of a tyrant.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,
yoke bonen. กระดูกโหนกแก้ม
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
disyoke(ดิสโยค') vt. ปลดแอก
unyoke(อันโยค') vt. ปลดแอก,ปลด,ปล่อย,หยุดทำงาน, Syn. separate,release

English-Thai: Nontri Dictionary
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
yoke(vt) ใส่แอก,เอาไว้ใต้อำนาจ,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,กดขี่
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส
yokel(n) คนบ้านนอก,ชาวไร่,ชาวนา,คนท้องนา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอก [N] yoke, Count unit: อัน, ตัว, Thai definition: ส่วนของยานพาหนะบางชนิด เป็นไม้วางขวางบนคอวัว หรือควายที่ไถนา หรือเทียมคู่ลากเกวียน หรือรถ
เทียม [V] yoke, See also: harness, Thai definition: เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก
เทียมเกวียน [V] yoke, See also: harness a cart, hitch up a cart
เทียมม้า [V] harness a horse, See also: yoke, hitch up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
ตึกใบหยก[TM] (Teuk Baiyok Søng) EN: Baiyoke Tower 2   
เทียม[v.] (thīem) EN: yoke ; hitch ; harness   FR: harnacher

CMU English Pronouncing Dictionary
YOKE    Y OW1 K
YOKED    Y OW1 K T
YOKEL    Y OW1 K EH0 L
YOKES    Y OW1 K S
YOKELSON    Y OW1 K EH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yoke    (v) (y ou1 k)
yoked    (v) (y ou1 k t)
yokel    (n) (y ou1 k l)
yokes    (v) (y ou1 k s)
yokels    (n) (y ou1 k l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
余計[よけい, ] เกินความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe [Add to Longdo]
ヨーク[, yo-ku] (n) yoke; (P) [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]
火除け;火よけ[ひよけ, hiyoke] (n) protection against fire [Add to Longdo]
梶棒;舵棒[かじぼう, kajibou] (n) (1) shafts (of rickshaws or similar vehicles); thills; (2) (See 舵柄) tiller; yoke [Add to Longdo]
虚血性[きょけつせい, kyoketsusei] (adj-no) ischemic [Add to Longdo]
距跋渉毛[きょけつしょうげ, kyoketsushouge] (n) rope weapon with a sickle on one end and a ring on the other [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qú, ㄑㄩˊ, ] yoke [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
制御系[せいぎょけい, seigyokei] control system [Add to Longdo]
制御権[せいぎょけん, seigyoken] control right [Add to Longdo]
制御権[せいぎょけん, seigyoken] control [Add to Longdo]
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yoke \Yoke\ (y[=o]k), n. [OE. yok, [yogh]oc, AS. geoc; akin to
   D. juk, OHG. joh, G. joch, Icel. & Sw. ok, Dan. aag, Goth.
   juk, Lith. jungas, Russ. igo, L. jugum, Gr. zy`gon, Skr.
   yuga, and to L. jungere to join, Gr. ?, Skr. yui. [root]109,
   280. Cf. {Join}, {Jougs}, {Joust}, {Jugular}, {Subjugate},
   {Syzygy}, {Yuga}, {Zeugma}.]
   [1913 Webster]
   1. A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the
    heads or necks for working together.
    [1913 Webster]
 
       A yearling bullock to thy name shall smoke,
       Untamed, unconscious of the galling yoke. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: The modern yoke for oxen is usually a piece of timber
      hollowed, or made curving, near each end, and laid on
      the necks of the oxen, being secured in place by two
      bows, one inclosing each neck, and fastened through the
      timber. In some countries the yoke consists of a flat
      piece of wood fastened to the foreheads of the oxen by
      thongs about the horns.
      [1913 Webster]
 
   2. A frame or piece resembling a yoke, as in use or shape.
    Specifically:
    (a) A frame of wood fitted to a person's shoulders for
      carrying pails, etc., suspended on each side; as, a
      milkmaid's yoke.
    (b) A frame worn on the neck of an animal, as a cow, a
      pig, a goose, to prevent passage through a fence.
    (c) A frame or convex piece by which a bell is hung for
      ringing it. See Illust. of {Bell}.
    (d) A crosspiece upon the head of a boat's rudder. To its
      ends lines are attached which lead forward so that the
      boat can be steered from amidships.
    (e) (Mach.) A bent crosspiece connecting two other parts.
    (f) (Arch.) A tie securing two timbers together, not used
      for part of a regular truss, but serving a temporary
      purpose, as to provide against unusual strain.
    (g) (Dressmaking) A band shaped to fit the shoulders or
      the hips, and joined to the upper full edge of the
      waist or the skirt.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: That which connects or binds; a chain; a link; a
    bond connection.
    [1913 Webster]
 
       Boweth your neck under that blissful yoke . . .
       Which that men clepeth spousal or wedlock.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       This yoke of marriage from us both remove. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A mark of servitude; hence, servitude; slavery; bondage;
    service.
    [1913 Webster]
 
       Our country sinks beneath the yoke.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My yoke is easy, and my burden is light. --Matt. xi.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   5. Two animals yoked together; a couple; a pair that work
    together.
    [1913 Webster]
 
       I have bought five yoke of oxen, and I go to prove
       them.                 --Luke xiv.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   6. The quantity of land plowed in a day by a yoke of oxen.
    [Obs.] --Gardner.
    [1913 Webster]
 
   7. A portion of the working day; as, to work two yokes, that
    is, to work both portions of the day, or morning and
    afternoon. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   8. (Chiefly Mach.) A clamp or similar piece that embraces two
    other parts to hold or unite them in their respective or
    relative positions, as a strap connecting a slide valve to
    the valve stem, or the soft iron block or bar permanently
    connecting the pole pieces of an electromagnet, as in a
    dynamo.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Neck yoke}, {Pig yoke}. See under {Neck}, and {Pig}.
 
   {Yoke elm} (Bot.), the European hornbeam ({Carpinus
    Betulus}), a small tree with tough white wood, often used
    for making yokes for cattle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yoke \Yoke\, v. i.
   To be joined or associated; to be intimately connected; to
   consort closely; to mate.
   [1913 Webster]
 
      We 'll yoke together, like a double shadow. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yoke \Yoke\, v. t. [imp. & p. p. {Yoked}; p. pr. & vb. n.
   {Yoking}.]
   [1913 Webster]
   1. To put a yoke on; to join in or with a yoke; as, to yoke
    oxen, or pair of oxen.
    [1913 Webster]
 
   2. To couple; to join with another. "Be ye not unequally
    yoked with unbelievers." --2 Cor. vi. 14.
    [1913 Webster]
 
       Cassius, you are yoked with a lamb.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To enslave; to bring into bondage; to restrain; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       Then were they yoked with garrisons. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The words and promises that yoke
       The conqueror are quickly broke.   --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yoke
   n 1: fabric comprising a fitted part at the top of a garment
   2: an oppressive power; "under the yoke of a tyrant"; "they
     threw off the yoke of domination"
   3: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome},
     {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich},
     {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   4: a pair of draft animals joined by a yoke; "pulled by a yoke
     of oxen"
   5: support consisting of a wooden frame across the shoulders
     that enables a person to carry buckets hanging from each end
   6: a connection (like a clamp or vise) between two things so
     they move together [syn: {yoke}, {coupling}]
   7: stable gear that joins two draft animals at the neck so they
     can work together as a team
   v 1: become joined or linked together
   2: link with or as with a yoke; "yoke the oxen together" [syn:
     {yoke}, {link}]
   3: put a yoke on or join with a yoke; "Yoke the draft horses
     together" [ant: {unyoke}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top