ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mulct

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mulct-, *mulct*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mulct    (v) mˈʌlkt (m uh1 l k t)
mulcts    (v) mˈʌlkts (m uh1 l k t s)
mulcted    (v) mˈʌlktɪd (m uh1 l k t i d)
mulcting    (v) mˈʌlktɪŋ (m uh1 l k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldstrafe {f} | Geldstrafen {pl}mulct | mulcts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mulct \Mulct\, n. [L. mulcta, multa.]
   1. A fine or penalty, esp. a pecuniary punishment or penalty.
    [1913 Webster]
 
   2. A blemish or defect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Amercement; forfeit; forfeiture; penalty.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mulct \Mulct\, v. t. [imp. & p. p. {Mulcted}; p. pr. & vb. n.
   {Mulcting}.] [L. mulctare, multare.]
   1. To punish for an offense or misdemeanor by imposing a fine
    or forfeiture, esp. a pecuniary fine; to fine.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to deprive of; to withhold by way of punishment or
    discipline. [Obs.]
    [1913 Webster] Mulctary

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mulct
   n 1: money extracted as a penalty [syn: {fine}, {mulct},
      {amercement}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]
   2: impose a fine on; "he was fined for littering"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top