ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mulcting

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mulcting-, *mulcting*, mulct
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mulcting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mulcting*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินไหม[N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mulct    (v) mˈʌlkt (m uh1 l k t)
mulcts    (v) mˈʌlkts (m uh1 l k t s)
mulcted    (v) mˈʌlktɪd (m uh1 l k t i d)
mulcting    (v) mˈʌlktɪŋ (m uh1 l k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldstrafe {f} | Geldstrafen {pl}mulct | mulcts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mulct \Mulct\, v. t. [imp. & p. p. {Mulcted}; p. pr. & vb. n.
   {Mulcting}.] [L. mulctare, multare.]
   1. To punish for an offense or misdemeanor by imposing a fine
    or forfeiture, esp. a pecuniary fine; to fine.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to deprive of; to withhold by way of punishment or
    discipline. [Obs.]
    [1913 Webster] Mulctary

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top