ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexorable

IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexorable-, *inexorable*
English-Thai: Longdo Dictionary
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexorable[ADJ] ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่ยอมแพ้, Syn. relentless, obstinate, inescapable, Ant. persuable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding

English-Thai: Nontri Dictionary
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It crept northward at the pace of a few inches per year on its slow but inexorable rendezvous with Asia.มาในที่ชุมนุมช้า แต่ไม่ยอมกับเอเชีย จากนั้นอีกครั้งหนึ่ง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Jack, I'm afraid you don't fully grasp your current inexorable station, so allow me to educate you.เจค ฉันเกรงว่า คุณคงไม่รู้สถานะตัวเอง เพราะฉนั้น ขอให้ฉันสอนคุณหน่อย Union (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXORABLE    IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexorable    (j) ˌɪnˈɛksərəbl (i2 n e1 k s @ r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexorable \In*ex"o*ra*ble\, a. [L. inexorabilis: cf. F.
   inexorable. See {In-} not, and {Exorable}, {Adore}.]
   Not to be persuaded or moved by entreaty or prayer; firm;
   determined; unyielding; unchangeable; inflexible; relentless;
   -- of people and impersonal forces; as, an inexorable prince
   or tyrant; an inexorable judge; the inexorable advance of a
   glacier. "Inexorable equality of laws." --Gibbon. "Death's
   inexorable doom." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      You are more inhuman, more inexorable,
      O, ten times more than tigers of Hyrcania. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexorable
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
     adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
     inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
     intransigent conservative opposed to every liberal tendency"
     [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable}, {intransigent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top