ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexorable

IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexorable-, *inexorable*
English-Thai: Longdo Dictionary
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexorable[ADJ] ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่ยอมแพ้, Syn. relentless, obstinate, inescapable, Ant. persuable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding

English-Thai: Nontri Dictionary
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack, I'm afraid you don't fully grasp your current inexorable station, so allow me to educate you.เจค ฉันเกรงว่า คุณคงไม่รู้สถานะตัวเอง เพราะฉนั้น ขอให้ฉันสอนคุณหน่อย Union (2013)
It crept northward at the pace of a few inches per year on its slow but inexorable rendezvous with Asia.มาในที่ชุมนุมช้า แต่ไม่ยอมกับเอเชีย จากนั้นอีกครั้งหนึ่ง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXORABLE    IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexorable    (j) ˌɪnˈɛksərəbl (i2 n e1 k s @ r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexorable \In*ex"o*ra*ble\, a. [L. inexorabilis: cf. F.
   inexorable. See {In-} not, and {Exorable}, {Adore}.]
   Not to be persuaded or moved by entreaty or prayer; firm;
   determined; unyielding; unchangeable; inflexible; relentless;
   -- of people and impersonal forces; as, an inexorable prince
   or tyrant; an inexorable judge; the inexorable advance of a
   glacier. "Inexorable equality of laws." --Gibbon. "Death's
   inexorable doom." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      You are more inhuman, more inexorable,
      O, ten times more than tigers of Hyrcania. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexorable
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
     adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
     inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
     intransigent conservative opposed to every liberal tendency"
     [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable}, {intransigent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top