Search result for

desists

(65 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desists-, *desists*, desist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา desists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *desists*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desist[VI] หยุดการกระทำ, See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น, Syn. cease, refrain, hold, stop
desistance[N] การหยุดการกระทำ, See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น, Syn. astinenee
desist from[PHRV] หยุดทำ, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease

English-Thai: Nontri Dictionary
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
order, cease-and-desistคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Desista enquanto pode.มา มา! Made of Honor (2008)
You are hereby notified to cease and desist this operation in its entirety.คุณได้รับการแจ้งว่า ให้หยุด และปิดโปรเจคนี้ ทั้งหมด ทันที Chapter Three 'Building 26' (2009)
- Send a cease and desist order.ส่งคำสั่งระงับ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
They're gonna take this case from you and demand you cease and desist.พวกเขาอยากได้คดีนี้ ไปจากคุณ และมีการสั่งให้คุณ ระงับและยุติการปฏิบัติด้วย Earthling (2009)
When the CIA says, "cease and desist,"ตอนที่ทาง CIA บอกว่า จงระงับและยุติการปฏิบัิติคดี Earthling (2009)
He's gonna look at all this and if he thinks it's appropriate he'll send a cease-and-desist letter.เขาจะช่วยดูเรื่องให้ แล้วถ้าเหมาะสม เขาจะส่งจดหมายระงับเหตุให้ The Social Network (2010)
It's called a cease-and-desist letter. What were their names?เป็นจดหมายระงับเหตุน่ะ ตกลงพวกนั้นชื่ออะไร The Social Network (2010)
Well, looks like that cease-and-desist letter really scared the shit out of him, huh?ดูเหมือนจดหมายระงับเหตุ จะทำให้มันกลัวแย่เลยเนาะ The Social Network (2010)
The UVF was using Fiona to send a message to Jimmy to cease and desist.The UVF ต้องการใช้ฟีโอน่าส่งข้อความ ไปถึงจิมมี่เพื่อให้ยกเลิกซะ Lochan Mor (2010)
Well, I hold in my hand a cease and desist letter from the band.คือ.. ที่ครูถืออยู่นี่คือจดหมาย เตือนทางกฏหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จากวง Original Song (2011)
Anyone who has done so has been commanded to desist, or they will face the true death.หากใครได้กระทำไปแล้ว จะได้รับคำบัญชาให้หยุดยั้งเสีย ไม่อย่างนั้นจะต้อง ได้รับโทษ ความตายที่แท้จริง Spellbound (2011)
Effective immediately, all military and intelligence personnel who have been pursuing Sophia and her people will cease and desist.มีผลทันที กองทัพและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ไล่ล่าโซเฟียและคนของพวกเธอ Us or Them (2011)
Cease and desist.หยุดและหยุดยั้ง Regional Holiday Music (2011)
Desist, brother.หยุดเถิด พี่ชาย Seven Psychopaths (2012)
Desist, brother.หยุดเถิด พี่ชาย Seven Psychopaths (2012)
Desist, brother.หยุดเถิด หลวงพี่ Seven Psychopaths (2012)
But out of respect for me and my husband, J.D. desisted.แต่ด้วยความเคารพฉันกับสามี เจดีได้ล้มเลิกความตั้งใจ In the Beginning (2012)
Either you have a cease-and-desist, which you don't, or you should leave.ไม่ว่าคุณจะมีการหยุดและหยุดยั้ง ที่คุณทำไม่ได้หรือคุณควรจะปล่อยให้. Now You See Me (2013)
If I want something to cease or desist, it does.ถ้าฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะยุติหรือเลิก มันไม่. Now You See Me (2013)
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ Uh... Oh... Ah... (2013)
HLBC basically ignored the cease and desist order, just like we said.HLBC ก็ปล่อย ยกเลิกคำสั่ง เหมือนที่เราคิด Uh... Oh... Ah... (2013)
Desist, Ro'kenhrontyes! Ichabod Crane. Leave her be!หยุดเดี๋ยวนี้ โรโคโรนเทยส อิคาบ็อด เครน ปล่อยเธอไป หยุด For the Triumph of Evil (2013)
You need to desist right now! Your delusions are out of hand.หยุดบ้าบอเลย ประสาทหลอนใหญ่แล้ว Ant-Man (2015)
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา The Education of Little Tree (1997)
No! Desist! I beg thee.ไม่ หยุดนะ ข้าขอร้อง The King and the Clown (2005)
I'm ordering you to cease and desist.ผมขอสั่งให้คุณหยุด.. และล้มเลิก Eagle Eye (2008)
- I am ordering a cease and desist.ผมขอสั่งให้คุณหยุด และล้มเลิก Eagle Eye (2008)
And it's in my hair!undesistinmeinenHaaren Return of the Shirt (2005)
And it's about time.UndesistanderZeit. MoneyBart (2010)
Desiste.Desiste. Scavenger's Daughter (2015)
Desiste!Desiste! Fine Temporum (2015)
Desiste.Desiste. The Bad Seed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desistDesist from useless resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ล้ม[V] give up, See also: stop, cease, relinquish, desist, Syn. ทำลาย, สลาย, Example: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น, Thai definition: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIST    D AH0 S IH1 S T
DESIST    D AH0 Z IH1 S T
DESISTO    D IH2 S IY1 S T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desist    (v) (d i1 z i1 s t)
desists    (v) (d i1 z i1 s t s)
desisted    (v) (d i1 z i1 s t i d)
desisting    (v) (d i1 z i1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstandnahme {f}desistance [Add to Longdo]
Geodät {m}; Geodätin {f}geodesist [Add to Longdo]
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.] [Add to Longdo]
ablassen; unterlassen | ablassendto desist | desisting [Add to Longdo]
absehen vonto desist from [Add to Longdo]
lässt abdesists [Add to Longdo]
ließ abdesisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to desist; to stop; to stay one's hand [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] enraged; resentful; to hate; to desist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top