ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maladroit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maladroit-, *maladroit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maladroit(adj) ไม่ชำนาญ, See also: ไม่คล่องตัว, อุ้ยอ้าย, งุ่มง่าม, Syn. clumsy, inept, awkward, Ant. adroit
maladroitly(adv) อย่างงุ่มง่าม, See also: อย่างอุ้ยอ้าย, Syn. awkward, clumsy
maladroitness(n) ความอุ้ยอ้าย, See also: ความงุ่มง่าม, Syn. awkwardness, clumsiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maladroit(แมล'อะดรอยทฺ') adj.ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องตัว, อุ้ยอ้าย, Syn. unskillful

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคอะ[khe] (x) FR: maladroit ; gauche
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[khoekhoēn] (adj) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease  FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adj) EN: slow ; clumsy ; awkward  FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
เร่อร่า[roērā] (adj) EN: awkward ; clumsy  FR: maladroit
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
maladroit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maladroit
maladroitly
maladroitness

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maladroit \Mal`a*droit"\, a. [F. See {Malice}, and {Adroit}.]
   Of a quality opposed to adroitness; clumsy; awkward;
   unskillful. -- {Mal"a*droit`ly}, adv. -- {Mal`a*droit"ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maladroit
   adj 1: not adroit; "a maladroit movement of his hand caused the
       car to swerve"; "a maladroit translation"; "maladroit
       propaganda" [ant: {adroit}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 maladroit /maladʀwa/ 
  awkward

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top