ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsure

AH0 N SH UH1 R   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsure-, *unsure*
Possible hiragana form: うんすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
unsure(adj) ไม่แน่ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... ' Shaun of the Dead (2004)
Your Majesty, even with my medical skills, I'm unsure of how to treat him anymore.พระมเหสี? ข้ารักษาองค์ชายสุดความสามารถแล้ว, ข้าไม่แน่ใจว่าจะหาวิธีรักษาองค์ชายได้อีก Episode #1.9 (2006)
I am unsure of who's right and who's wrong.ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ใครทำสิ่งที่ถูก หรือ ผิด Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Hey... Kabu, Tohno-kun is unsure too.นี่ คาบู โทโนะคงก็ไม่ค่อยมั่นใจล่ะ 5 Centimeters Per Second (2007)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
THEY'RE ALL SHALLOW, UNSURE CUTS.ดูตื้นๆ ไม่มั่นใจ Zoe's Reprise (2009)
We're still unsure if he's going to remember anything. He has to.ฉันตั้งใจประกาศเรื่องงานเลี้ยงให้ช้าที่สุด V (2009)
We're still unsure if he's going to remember anything.เรายังคงไม่ได้อะไรนัก ถ้าเขายังคงจำอะไรไม่ได้อยู่อีก A Bright New Day (2009)
And when you're unsure, well, just always follow your heart, John.และเมื่อใดที่ลูกไม่แน่ใจ จงทำตามที่หัวใจลูกสั่งเสมอจอห์น Terminator Salvation (2009)
Unsure I can tr ustUnsure I can trust Burlesque (2010)
I still see a gangly little girl, too tall for her age, unsure how she fits into her own skin.แม่ยังเห็นเด็กน้อย ที่สูงเกินอายุตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบสีผิวตัวเอง Chuck Versus the First Fight (2010)
I've been mostly unsure about my abilities on my own.คือข้าไม่แน่ใจในความสามรถข้านะ Assassin (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรรวน[ADJ] uncertain, See also: unsure, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSURE    AH0 N SH UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsure    (j) ˈʌnʃˈuəʴr (uh1 n sh u@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure [Add to Longdo]
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsure \Unsure\
   See {sure}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsure
   adj 1: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident
       and abashed"; "problems that call for bold not timid
       responses"; "a very unsure young man" [syn: {diffident},
       {shy}, {timid}, {unsure}] [ant: {confident}]
   2: lacking or indicating lack of confidence or assurance;
     "uncertain of his convictions"; "unsure of himself and his
     future"; "moving with uncertain (or unsure) steps"; "an
     uncertain smile"; "touched the ornaments with uncertain
     fingers" [syn: {uncertain}, {unsure}, {incertain}] [ant:
     {certain(p)}, {sure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top