ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterogen

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterogen-, *heterogen*
Possible hiragana form: へてろげん
English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneityภาวะวิวิธพรรณ, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneousวิวิธพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterogeneousที่ต่างแบบกัน, วิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenous graft; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสม, ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N IY1 AH0 T IY0
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N EY1 AH0 T IY0
HETEROGENEOUS    HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterogeneous    (j) hˌɛtərəʤˈiːnɪəʳs (h e2 t @ r @ jh ii1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
驳杂[bó zá, ㄅㄛˊ ㄗㄚˊ, / ] heterogeneous, #100,880 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heterogen {adj}heterogeneous; heterogenous [Add to Longdo]
heterogen {adv}heterogeneously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘテロジーニアス;ヘテロジニアス[, heteroji-niasu ; heterojiniasu] (adj-na) heterogeneous [Add to Longdo]
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment [Add to Longdo]
異質[いしつ, ishitsu] (adj-na,adj-no) different (quality, nature); heterogeneous; (P) [Add to Longdo]
異質性[いしつせい, ishitsusei] (n,adj-no) heterogeneity; heterogenecity [Add to Longdo]
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] (n) {comp} heterogeneous computer network [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
不均質[ふきんしつ, fukinshitsu] (adj-no) of uneven quality; heterogenous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
異質[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  heterogen /heːteːroːgeːn/
   heterogenous

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top