ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fractious

F R AE1 K SH AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractious-, *fractious*, fractiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fractious[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย, Syn. cross, irritable, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
มีปัญหา[adj.] (mī panhā) EN: fractious   
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly   FR: indompté ; indocile ; réfractaire
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTIOUS F R AE1 K SH AH0 S
FRACTIOUSNESS F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractious (j) frˈækʃəs (f r a1 k sh @ s)
fractiously (a) frˈækʃəsliː (f r a1 k sh @ s l ii)
fractiousness (n) frˈækʃəsnəs (f r a1 k sh @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fractious \Frac"tious\, a. [Cf. Prov. E. frack forward, eager,
   E. freak, fridge; or Prov. E. fratch to squabble, quarrel.]
   Apt to break out into a passion; apt to scold; cross;
   snappish; ugly; unruly; as, a fractious man; a fractious
   horse.
 
   Syn: Snappish; peevish; waspish; cross; irritable; perverse;
     pettish. -- {Frac"tious*ly}, v. -- {Frac"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fractious
   adj 1: stubbornly resistant to authority or control; "a
       fractious animal that would not submit to the harness";
       "a refractory child" [syn: {fractious}, {refractory},
       {recalcitrant}]
   2: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious young
     man"; "not the least nettlesome of his countrymen" [syn:
     {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome}, {peevish},
     {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy}, {testy},
     {tetchy}, {techy}]
   3: unpredictably difficult in operation; likely to be
     troublesome; "rockets were much too fractious to be tested
     near thickly populated areas"; "fractious components of a
     communication system"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top