ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pettish

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pettish-, *pettish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pettish[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, Syn. grumpy, ratty, discontented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pettish(เพท'ทิช) adj. เจ้าอารมณ์,เจ้าโทสะ,มีอารมณ์ขุ่นเคือง,งอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pettish    (j) pˈɛtɪʃ (p e1 t i sh)
pettishly    (a) pˈɛtɪʃliː (p e1 t i sh l ii)
pettishness    (n) pˈɛtɪʃnəs (p e1 t i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pettish \Pet"tish\, a. [From {Pet}.]
   Fretful; peevish; moody; capricious; inclined to ill temper.
   "A pettish kind of humor." --Sterne. -- {Pet"tish*ly}, adv.
   -- {Pet"tish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pettish
   adj 1: easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious
       young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
       [syn: {cranky}, {fractious}, {irritable}, {nettlesome},
       {peevish}, {peckish}, {pettish}, {petulant}, {scratchy},
       {testy}, {tetchy}, {techy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top