ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fractiously

F R AE1 K SH AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractiously-, *fractiously*, fractious
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fractiously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fractiously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fractious[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย, Syn. cross, irritable, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้งอน[ADJ] peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
พยศ[V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
มีปัญหา[adj.] (mī panhā) EN: fractious   
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly   FR: indompté ; indocile ; réfractaire
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTIOUS F R AE1 K SH AH0 S
FRACTIOUSNESS F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractious (j) frˈækʃəs (f r a1 k sh @ s)
fractiously (a) frˈækʃəsliː (f r a1 k sh @ s l ii)
fractiousness (n) frˈækʃəsnəs (f r a1 k sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizbarkeit {f}fractiousness [Add to Longdo]
mürrischfractious [Add to Longdo]
mürrisch {adv}fractiously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fractious \Frac"tious\, a. [Cf. Prov. E. frack forward, eager,
   E. freak, fridge; or Prov. E. fratch to squabble, quarrel.]
   Apt to break out into a passion; apt to scold; cross;
   snappish; ugly; unruly; as, a fractious man; a fractious
   horse.
 
   Syn: Snappish; peevish; waspish; cross; irritable; perverse;
     pettish. -- {Frac"tious*ly}, v. -- {Frac"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fractiously
   adv 1: in a peevish manner [syn: {peevishly}, {querulously},
       {fractiously}]
   2: in a fractious manner; "the horse was behaving fractiously
     and refused to jump"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top