ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wow

W AW1   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wow-, *wow*
English-Thai: Longdo Dictionary
maui wowie(n slang) กัญชา, S. Marijuana from Hawaii,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wow[INT] คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)
wow[VT] ทำให้ตื่นเต้นยินดีอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ประทับใจอย่างมาก, Syn. delight, impress
wow[N] ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
wow[N] ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป
wowser[N] ผู้เคร่งศาสนาเกินไป (ใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์), Syn. puritan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก,ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze,bowl
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข

English-Thai: Nontri Dictionary
wow(int) ว้าว,เยี่ยม,ยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow what?ว้าวอะไร Manchester by the Sea (2016)
- Wow Ana.-ว้าว แอนา Fifty Shades of Grey (2015)
Well, if its make a difference, I'm dropping it. - wow just like that?-มันจะช่วยอะไรได้ล่ะ ฉันเลิกตามแล้ว -ว้าว เป็นอย่างนั้นหรือ? Man of Steel (2013)
Welcome to "Interview." (Bow wow wow's "I want candy" playing) We all have secrets.ยินดีตอนรับสู่ Interview ทุกคนล้วนมีความลับ Hush Hush (2013)
Wow he's right, they are really hot!ว๊าว พวกเขาเทห์จริงๆ Her (2013)
wow that's interesting.ว้าว ที่นี่น่าสนใจมาก Her (2013)
Now, I understand our National Champion street cred has dropped a little bit since school started, but this is our chance to really wow them and get it back.เอาล่ะ ครูเข้าใจว่า ชื่อเสียงการเป็นแชมป์ระดับชาติ ของเราตกต่ำลงไปเล็กน้อย ตั้งแต่ช่วงเริ่มเรียน แต่นี่เป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนทึ่ง และกลับมาิีกครั้ง Britney 2.0 (2012)
Miss the Bow chicka wow wow?มันจะพลาดตอนทีเด็ดไปเลยนะ The Politics of Time (2012)
I have to wow them with a PowerPoint presentation that I have not even started yet.ด้วยการนำเสนอ ที่ผมยังไม่ได้เริ่มเตรียมเลยด้วยซ้ำ Women and Death (2012)
Wow this is almost as mmplicated as my password.้ว้าว นี่มันยุ่งเหยิงพอๆ กับรหัสของฉันเลย CTRL:A (2012)
It's my last chance to wow the kids with my español.มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉัน ที่จะว้าวพวกเด็กๆด้วยเสียงโซปราโน่ The Spanish Teacher (2012)
Wow Chet sometimes I think you really believe whats coming out of your mouthว้าว เชท บางทีชั้นก็คิดว่า เธอเชื่อในสิ่งที่เธอพูดออกมาจริงๆนะเนี่ย Piranha 3DD (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wowWow!
wowWow, it's swarming with tourists!
wowWow! That's cheap!
wowWow, we're finally in Paris. Where should we visit first?
wowWow, you're dressed to kill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าว[INT] wow!, Example: ว้าว! อะไรจะปานนั้น, Thai definition: คำอุทานอย่างชาวตะวันตกแสดงความตื่นเต้นสะใจ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว้าว [interj.] (wāo) EN: wow ! (inf.)   FR: ouah ! (fam.) ; waouh ! (fam.) ; super !
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   

CMU English Pronouncing Dictionary
WOW    W AW1
WOWS    W AW1 Z
WOW'S    W AW1 Z
WOWED    W AW1 D
WOWIE    W AW1 IY0
WOWING    W AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wow    (n) wˈau (w au1)
wows    (n) wˈauz (w au1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
ワウ[, wau] (n) wow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wow
   n 1: a joke that seems extremely funny [syn: {belly laugh},
      {sidesplitter}, {howler}, {thigh-slapper}, {scream}, {wow},
      {riot}]
   v 1: impress greatly; "The speaker wowed the audience"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     Windows On Windows
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     World Of Warcraft
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top