ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimation

IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimation-, *intimation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimation[N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion

English-Thai: Nontri Dictionary
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMATION IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATIONS IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimation (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃən (i2 n t i m ei1 sh @ n)
intimations (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃənz (i2 n t i m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}intimation | intimations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P) [Add to Longdo]
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation [Add to Longdo]
口吻[こうふん, koufun] (n) way of speaking; intimation [Add to Longdo]
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P) [Add to Longdo]
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimation \In`ti*ma"tion\, n. [L. intimatio: cf. F.
   intimation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of intimating; also, the thing intimated.
    [1913 Webster]
 
   2. Announcement; declaration. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       They made an edict with an intimation that whosoever
       killed a stork, should be banished.  --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. A hint; an obscure or indirect suggestion or notice; a
    remote or ambiguous reference; as, he had given only
    intimations of his design.
    [1913 Webster]
 
       Without mentioning the king of England, or giving
       the least intimation that he was sent by him. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimation
   n 1: an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever
      touched her" [syn: {hint}, {intimation}, {breath}]
   2: a slight suggestion or vague understanding; "he had no
     inkling what was about to happen" [syn: {inkling},
     {intimation}, {glimmering}, {glimmer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top