ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-visage-

V IH1 Z AH0 JH   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: visage, *visage*
Possible hiragana form: -う゛ぃさげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself.- ใบหน้าที่ศรัทธา การกระทำเลื่อมใส จริงแล้วไซร้กำลังสร้างปีศาจขึ้นในตัว. V for Vendetta (2005)
And what visage are you in now,huh?แล้วหน้าที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ล่ะหา? Lazarus Rising (2008)
What visage are you in now, huh?แล้วหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะ The Rapture (2009)
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า Whore (2010)
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก The End of the Affair? (2012)
A visage for the voice.เจ้าของเสียงนั่น Neighborhood Watch (2012)
a paid appointment, showing my unfortunate visage to Fae nobles... at dinner parties and tableau balls.ฉันเคยอยู่บนดินนะ ไม่ค่อยมี.. รายได้ SubterrFaenean (2013)
War is coming to Greece... in the visage of a monster army over a million strong.สงครามมากรีซ... ...ในหน้ากากของกองทัพมอนสเตอร์ กว่าล้านที่แข็งแกร่ง. 300: Rise of an Empire (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
VISAGE V IH1 Z AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visage (n) vˈɪzɪʤ (v i1 z i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Visage {f}mug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visage \Vis"age\ (?; 48), n. [F. visage, from L. visus a seeing,
   a look, fr. videre, visum, to see. See {Vision}.]
   The face, countenance, or look of a person or an animal; --
   chiefly applied to the human face. --Chaucer. "A visage of
   demand." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His visage was so marred more than any man. --Isa. lii.
                          14.
   [1913 Webster]
 
      Love and beauty still that visage grace. --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visage \Vis"age\ (?; 48), v. t.
   To face. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visage
   n 1: the human face (`kisser' and `smiler' and `mug' are
      informal terms for `face' and `phiz' is British) [syn:
      {countenance}, {physiognomy}, {phiz}, {visage}, {kisser},
      {smiler}, {mug}]
   2: the appearance conveyed by a person's face; "a pleasant
     countenance"; "a stern visage" [syn: {countenance}, {visage}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 visage /vizaʒ/ 
  face

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Visage /viːzaːʒə/ 
  mug

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top