ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jest at-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jest at, *jest at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest at[PHRV] หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jest atIt is impudent of you to jest at him.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jest at
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-jest at ( JH EH1 S T AE1 T)-

 


  

 
jest at
 • หัวเราะเยาะ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top