ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackguard

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackguard-, *blackguard*, blackguar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackguard[N] ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม

English-Thai: Nontri Dictionary
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cruel blackguard!โหดร้ายผิดมนุษย์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I had rather you were a whore-mongering blackguard with a chance of reform than a love-sick whelp sunk in a bad marriage.ฉันยอมให้แกที่เป็นคนชั่ว ได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ ยังดีกว่าไอ้หนุ่มนักรัก ที่การแต่งงานล่มไม่เป็นท่า Becoming Jane (2007)
Where is that blackguard Lefroy? My God, if Henry finds him, he'll kill him.แล้วไอ้เจ้าเลอฟรอยมันไปไหนล่ะ พระเจ้า ถ้าเฮนรี่เจอมันนะ เขาฆ่ามันตายแน่ Becoming Jane (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackguard    (v) blˈægaːd (b l a1 g aa d)
blackguards    (v) blˈægaːdz (b l a1 g aa d z)
blackguarded    (v) blˈægaːdɪd (b l a1 g aa d i d)
blackguardly    (j) blˈægədliː (b l a1 g @ d l ii)
blackguarding    (v) blˈægaːdɪŋ (b l a1 g aa d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackguard \Black"guard`\, v. t. [imp. & p. p. {Blackguarded};
   p. pr. & vb. n. {Blackguarding}.]
   To revile or abuse in scurrilous language. --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackguard \Black"guard\, a.
   Scurrilous; abusive; low; worthless; vicious; as, blackguard
   language.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackguard \Black"guard\ (bl[a^]g"g[aum]rd), n. [Black + guard.]
   1. The scullions and lower menials of a court, or of a
    nobleman's household, who, in a removal from one residence
    to another, had charge of the kitchen utensils, and being
    smutted by them, were jocularly called the "black guard";
    also, the servants and hangers-on of an army. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A lousy slave, that . . . rode with the black guard
       in the duke's carriage, 'mongst spits and dripping
       pans.                 --Webster
                          (1612).
    [1913 Webster]
 
   2. The criminals and vagrants or vagabonds of a town or
    community, collectively. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A person of stained or low character, esp. one who uses
    scurrilous language, or treats others with foul abuse; a
    scoundrel; a rough.
    [1913 Webster]
 
       A man whose manners and sentiments are decidedly
       below those of his class deserves to be called a
       blackguard.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A vagrant; a bootblack; a gamin. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackguard
   n 1: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn:
      {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]
   2: use foul or abusive language towards; "The actress abused the
     policeman who gave her a parking ticket"; "The angry mother
     shouted at the teacher" [syn: {abuse}, {clapperclaw},
     {blackguard}, {shout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top