Search result for

*สารบัญ*

(36 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สารบัญ, -สารบัญ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรมสารบัญทหารบก (n ) Adjutant Generals Department

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบัญ[N] table of contents, See also: content, index, Syn. สารบาญ, Example: การหาเรื่องที่ตนต้องการอ่านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเปิดดูที่สารบัญ, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารบัญ, สารบาญ(สาระ-) น. บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง.
สูจิสารบัญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law, substantiveกฎหมายสารบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, substantiveกฎหมายสารบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantive lawกฎหมายสารบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
substantive lawกฎหมายสารบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Table of illustrationสารบัญภาพ
Table of illustration หนังสือที่มีภาพประกอบประเภทรูปภาพ แผนภูมิ หรือแผนที่ ต้องทำบัญชีภาพประกอบเหล่านั้นตามลำดับ การอ้างในเนื้อเรื่องพร้อมเลขกำกับไว้ให้ผู้อ่านสะดวกในการค้นหา โดยทำหน้าที่สารบัญแยกตามประเภท ดังนี้

1 สารบัญแผนที่ (List of Maps)

2 สารบัญตาราง (List of Tables)

3 สารบัญภาพ (List of Illustration) ซึ่งรวมแผนภูมิ (Chart) แผนผังต่าง ๆ (Diagram of Figure) หนังสือบางเล่มอาจใช้คำว่า บัญชีภาพ หรือบัญชีตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-What? -The index is a complete calamity.ทำไมหรอ / สารบัญนี่มั่วสุดๆ Julie & Julia (2009)
He has an annotated bibliography, table of contents.เขามีบรรณานุกรมบันทึกย่อ สารบัญเนื้อหา Amplification (2009)
When the bank closed, they took all the dead account paperwork and stored it in a warehouse in union city, but a couple years after the move, a fire broke out, and the files were destroyed.พวกเขาเอาเอกสารบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว มาเก็บไว้ในโกดังในยูเนี่ยนซิตี้ แต่สองปีหลังจากการย้าย Rise (2011)
It's not in the index of clubs.มันไม่ได้อยู่ในสารบัญของคลับ Touched by an 'A'-ngel (2011)
Boss, Janice said to tell you a few of them might not have indexes.หัวหน้า เจนิสฝากมาบอกคุณว่า พวกมันสองสามกล่อง อาจจะไม่มีการจัดสารบัญ Blood Money (2013)
But now that you mention it, a flow chart would be nice, which means index cards and push pins.แต่ไหนๆก็พูดแล้ว จดเป็นแผนผังน่าจะดี ซึ่งหมายถึงสารบัญและการปักหมุด ไปเอามาสิ After School Special (2013)
Implementing a rhizomatic cross-index,จัดเรียงสารบัญให้เป็นระเบียบ Spirit of the Goat (2014)
Previously on Desperate Housewives... the accountant's dropping off the papers for my cayman island account.ความเดิมตอนที่แล้ว... นักบัญชีมาส่งเอกสารบัญชี ที่เกาะเคย์แมน Welcome to Kanagawa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารบัญ[n.] (sāraban) EN: table of contents ; content ; index   FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สารบัญแผนที่[n. exp.] (sāraban phaēnthī) FR: index des cartes [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Table of Contents(n) สารบัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
list[N] รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
table of contents[N] สารบัญ, See also: สารบาญ, บัญชีเรื่อง, Syn. catalog, list, table

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forewordn. คำนำ,สารบัญ
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue

English-Thai: Nontri Dictionary
foreword(n) คำนำ,คำขึ้นต้น,คำปรารภ,สารบัญ
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top