หรือคุณหมายถึง videöd?
Search result for

videoed

(364 entries)
(0.1455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -videoed-, *videoed*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา videoed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *videoed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
video    [N] ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, Syn. film
video    [N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
video    [ADJ] เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video    [ADJ] เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, See also: เกี่ยวกับโทรทัศน์
videodisk    [N] แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videoplay    [N] ละครโทรทัศน์, Syn. teleplay
videotape    [N] แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: เทปวิดีโอ, Syn. magnetic tape, video, recording, tape recorder
videotape    [VT] บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: บันทึกวิดีโอ, Syn. record
videophone    [N] เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้
video jokey    [SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ), Syn. veejay
videocassette    [N] ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
videorecorder    [N] เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง
videoconference    [N] การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVD (digital videodisc)ดีวีดี (แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital versatile disc)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVD (digital videodisc)ดีวีดี (แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital versatile disc] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcasting; digital video broadcast (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital videodisc (DVD)แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital versatile disc (DVD)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital videodisc (DVD)แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital versatile disc (DVD)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full-motion videoวีดิทัศน์เต็มอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video adapterตัวปรับภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VOD (video on demand)วีโอดี (วีดิทัศน์ตามคำขอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videotexวีดิสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videotexวีดิสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphic board; video boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video graphics array (VGA)ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ (วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video graphics board; video boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video memoryหน่วยความจำภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video modeภาวะภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video modeภาวะภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video RAM (VRAM)แรมภาพ (วีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VGA (video graphics array)วีจีเอ (ขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video adapterตัวปรับภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video board; video graphics boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video board; video graphic boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video bufferบัฟเฟอร์ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video digitiser; video digitizerตัวแปลงภาพเป็นดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video digitiser; video digitizerตัวแปลงภาพเป็นดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video digitiser; video digitizerตัวแปลงภาพเป็นดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video digitizer; video digitiserตัวแปลงภาพเป็นดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VRAM (video RAM)วีแรม (แรมภาพ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VRAM (video RAM)วีแรม (แรมภาพ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video RAM (VRAM)แรมภาพ (วีแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video signalสัญญาณภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video signalสัญญาณภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video synthesisการสังเคราะห์ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ analog image synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videodiscแผ่นวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videodiscแผ่นวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videoteleconferenceการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

<b>Video</b> cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video gameเกมวิดีโอ [คอมพิวเตอร์]
reverse videoภาพกลับสี
โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]
Video telephoneโทรศัพท์ภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nintendo video gameนินเทนโต (เกมวิดีโอ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Video Graphics Arrayตัวปรับต่อภาพ
ใช้กับเครื่องพีซี และสามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 640 คูณ 480 จัดภาพส่วน Super VGA เป็นตัวปรับต่อภาพที่สามารถแสดงภาพกราฟิกเป็นสี 256 สีด้วยความคมชัด 1024 คูร 768 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Videoวีดิทัศน์,

คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...)

คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

Digital videoวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล [TU Subject Heading]
DVD-Video discsจานวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล [TU Subject Heading]
Erotic videosวีดิทัศน์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Home video systemsระบบโฮมวีดิโอ [TU Subject Heading]
Internet videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet videosวีดิโอทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Music videosภาพประกอบเพลง [TU Subject Heading]
Nintendo video gamesวีดิโอเกมส์นินเทนโด [TU Subject Heading]
Video artวีดิทัศน์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Video catalogsรายการวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
Video gamesวีดิโอเกมส์ [TU Subject Heading]
Video recordingการบันทึกวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video recordingsวัสดุวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video recordings for foreign speakersวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Video rental servicesบริการให้เช่าวัสดุวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape advertisingโฆษณาทางแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape industryอุตสาหกรรมแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapesแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapes in educationแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ [TU Subject Heading]
Videodisc playersเครื่องเล่นจานวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Videodiscsจานวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Videotex systemsระบบวีดิสาร [TU Subject Heading]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์
การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น

ข้อดีของการประชุมทางไกล คือ สามารถให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทางไกลและในองค์กรที่มีหน่วยงานอยู่ห่างไกลกันมาก และยังช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ทางหนึ่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
video conferenceประชุมทางวีดิทัศน์, การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
video graphics array (VGA)วีจีเอ, มาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประมาณ 3 แสนพิกเซล ด้วยความละเอียดสีสูงสุด 256 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
video RAMหน่วยความจำบนการ์ด, หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลภาพที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ถ้าความจุของหน่วยความจำมาก จะทำให้แสดงภาพมัลติมีเดียความละเอียดสูงได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Video on demand (VOD)วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี), วีดิทัศน์ตามคำขอ
วีดิทัศน์ตามคำขอ (Video on demand) คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์ หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการ โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผู้ใช้งานซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย (Video Client) สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการ และสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้นๆ ได้โดยสามารถย้อนกลับ (Rewind) หรือกรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้เปรียบเหมือนการดูวิดีทัศน์อยู่ที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกันกล่าวคือสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

การใช้งานวีดิทัศน์ตามคำขอ จะให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเลือกดูรายการที่ตนเองสนใจเวลาใดก็ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นและไม่ต้องรอตารางเวลา แต่จะต้องใช้ความเร็วของเครือข่ายสื่อสารให้มากตามไปด้วย เนื่องจากจะต้องมีการส่งสัญญาณวิดีโอ 1 stream สำหรับผู้ใช้ 1 คน ระบบวีดิทัศน์ตามคำขอนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้ ตามแต่เนื้อหาของวิดีทัศน์ที่บรรจุลงไป
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
videoThree out of ten persons have a video.
videoWhen did you buy this video?
videoSome children play video games all the time.
videoI'm so busy these days it makes my head spin. I don't even have time to watch a video.
videoI promise to return this videotape within a week.
videoThis video is magnificent!
videoThis video is boring.
videoThis video recorder doesn't work right.
videoThis shop is a rental video shop.
videoWill you record this program on video for me?
videoThis is the very video I wanted to see.
videoThis is the very video I have been looking for.
videoThe thrilling video game took all my attention.
videoThe video is a real lemon!
videoWhenever you may call on him, you will find him playing the video game.
videoLet me have a look at your video camera.
videoTom is always playing video games.
videoI'd like to marry a girl who likes to play video games.
videoIt doesn't pay to play video games.
videoThe video shop is open until 3 o'clock.
videoI watched a movie on video.
videoI paid for the video in five installments.
videoRole-playing video games are time consuming.
videoLet's play some video games to kill time.
videoWhen I was playing video games in the living room, Mother asked me if I would go shopping with her.
videoPlease lend me the video when you have seen it.
videoEven video-game machines owned by most children today are computers.
videoEven videogame machines owned by most children today are computers.
videoI possess three kinds of video-game machine.
videoI got a video cassette recorder cheap at that shop.
videoI'd like to marry a girl who likes to play video games.
videoI saw the movie on video.
videoI play video games.
videoI buy a videotape.
videoI have the video.
videoFinally, I made up my mind and bought the new video game.
videoI recorded a rugby game on videotape.
videoI rented a videotape this morning.
videoI played video games after I finished my homework.
videoI am looking for a part-time job so I can buy a new video camera.
videoI'm never free from worry about my son. Nowadays he does nothing but play video games, and never studies at all.
videoHe likes that video game very much.
videoHe is amusing himself by playing video games.
videoHe has a video.
videoHe didn't notice the small video camera above the traffic signal.
videoHere is a new video for them to watch.
videoThey amused themselves by playing a video game.
videoShe was absorbed in the video.
videoWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.
videoKaraoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
video(วิด'ดีโอ) n. ภาพโทรทัศน์,โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์,เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์
video adapterตัวปรับต่อภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video card
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter
video diskจานวีดิทัศน์ (บางทีสะกดว่า videodisc) หมายถึง จานบันทึกที่เก็บได้ทั้งเสียงและภาพ สามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในจานมาแสดงบนจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ได้
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง
video memoryหน่วยความจำภาพหมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์กำลังแสดงผลอยู่บนจอภาพ ปกติ หน่วยความจำส่วนนี้ของพีซีจะใช้เนื้อที่กว่า 640 Kมีความหมายเหมือน video RAMดู RAM ประกอบ
video modeภาวะภาพหมายถึง ภาวะที่แสดงผลเป็นภาพ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนสีที่ตัวปรับภาพใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 20 แบบ เรียงกันไปตั้งแต่ 0 - 19 ถ้าเป็นการแสดงผลเฉพาะตัวอักขระอย่างเดียว ก็จะใช้อีกภาวะหนึ่งต่างไปจากการแสดงผลเป็นภาพ นอกจากนั้น การแสดงผลเป็นภาพ ก็ยังแบ่งเป็น การแสดงสีเดียว แสดงหลายสี กับทั้งยังมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคมชัด (resolution) ที่แตกต่างกันออกไปอีก
video ramแรมภาพใช้ตัวย่อว่า VRAM (อ่านว่า วีแรม) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บภาพต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สร้าง แสดงผลออกบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video memory ดู RAM ประกอบ
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีวีดี    [N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
วีดีโอ    [N] video, See also: VDO, Syn. วีดิทัศน์
เครื่องเล่นวีดีโอเทป    [N] video player
ดีวีดี    [N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
วีดิทัศน์    [N] video, Syn. วีดีโอ, Example: หน่วยงานของรัฐควรจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การบันทึกภาพ    [N] taking pictures, See also: record by video, taking a photograph of, Syn. การถ่ายภาพ, Example: หัวหน้าโครงการสั่งให้มีการบันทึกภาพการสาธิตเพื่อใช้ประกอบการสอนในครั้งต่อๆ ไป
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง    [N] video conference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การตัดต่อวีดีโอ[n. exp.] (kān tattø wīdīō) FR: montage vidéo [m]
เกมแบบอาร์เคด[n. exp.] (kēm baēp ākhēt) EN: arcade game   FR: jeu vidéo [m]
คลื่นแสง[n. exp.] (khleūn saēng) EN: light wave ; video wave   FR: onde lumineuse [f]
คลิปวีดีโอ [n. exp.] (khlip wīdīō) EN: video clip   FR: clip [m] (anglic.) ; clip vidéo [m] ; vidéoclip [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
เล่นเกมคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len kēm khømphiūtoē) EN: play computer games   FR: jouer à des jeux vidéo
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūapkhum kēm) EN: games console   FR: console de jeux (vidéo) [f]
วีดีโอ = วิดีโอ[n.] (wīdīō = widīō) EN: video ; VDO   FR: vidéo [f]
วีดีโอเกม = วิดีโอเกม[n.] (wīdīōkēm) EN: video game ; videogame   FR: jeu vidéo [m]
วีดีโอลิงค์[n.] (wīdīōling) EN: video link   
วีดีโอเทป[n.] (wīdīōthēp) EN: videotape   
วีซีดี[n.] (Wī.Sī.Dī.) EN: VCD ; Video CD   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIDEO    V IH1 D IY0 OW0
VIDEOS    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEO'S    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEOTEX    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S
VIDEOTRON    V IH1 D IY0 OW0 T R AA2 N
VIDEOTEXT    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S T
VIDEOTAPE    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P
VIDEOGAME    V IH1 D IY0 OW0 G EY2 M
VIDEODISK    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K
TELEVIDEO    T EH2 L AH0 V IH1 D IY0 OW0
VIDEODISKS    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K S
VIDEOTAPES    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P S
VIDEOTAPED    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P T
VIDEOPHONE    V IH1 D IY0 OW0 F OW2 N
MONTEVIDEO    M AA2 N T AH0 V IH1 D IY0 OW2
VIDEOTAPING    V IH1 D IY0 OW0 T EY2 P IH0 NG
VIDEOGRAPHER    V AH0 D IY0 AO1 G R AH0 F ER0
VIDEOCASSETTE    V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T
VIDEOCASSETTES    V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T S
VIDEOCONFERENCE    V IY1 D IY0 OW0 K AA2 N F R AH0 N S
VIDEOCONFERENCIN    V IY2 D IY0 OW0 K AA1 N F R AH0 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
video    (n) (v i1 d i@ @)
videos    (n) (v i1 d i@ u z)
videotape    (v) (v i1 d i@ u t ei p)
Montevideo    (n) (m o2 n t i v i d ei1 ou)
videotaped    (v) (v i1 d i@ u t ei p t)
videotapes    (v) (v i1 d i@ u t ei p s)
videotaping    (v) (v i1 d i@ u t ei p i ng)
videocassette    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t)
videocassettes    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Montevideo (Hauptstadt von Uruguay)Montevideo (capital of Uruguay) [Add to Longdo]
Digitale VideoplatteDVD : Digital Video (Versatile) Disk [Add to Longdo]
Videorecorder {m}VCR : video cassette recorder [Add to Longdo]
VHS : (Videostandard)VHS : video home system [Add to Longdo]
Aufzeichnung {f}videotaping [Add to Longdo]
Bewegtbild...full-video [Add to Longdo]
Bildplatte {f}optical disk; videodisk [Add to Longdo]
Bildabtastgerät {n}video scanner [Add to Longdo]
Bildausgabe {f}video display [Add to Longdo]
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät {n}video terminal [Add to Longdo]
Bildschirmtext (BTX) {m}interactive videotex [Add to Longdo]
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Fernsehen {n} | im Fernsehenvideo [Am.] | on video [Am.] [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk [Add to Longdo]
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk [Add to Longdo]
Musikvideo {n}music video [Add to Longdo]
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]
Spielhalle {f}video hall [Add to Longdo]
Videorecorder {m}video recorder [Add to Longdo]
Video {n} | etw. auf Video aufnehmenvideo | to video sth.; to record sth. on video; to video-tape sth. [Add to Longdo]
Videoanlage {f}video equipment [Add to Longdo]
Videoaufzeichnung {f}; Videoaufnahme {f}video recording [Add to Longdo]
Videoband {n} | Videobänder {pl}videotape; video tape | videotapes [Add to Longdo]
Videoclip {m}video clip [Add to Longdo]
Videokamera {f}video camera [Add to Longdo]
Videokassette {f}video cassette [Add to Longdo]
Videokonferenz {f}video conference [Add to Longdo]
Videokonferenzschaltung {f}video conferencing [Add to Longdo]
Videomaterial {n}video footing [Add to Longdo]
Videoprojektor {m}; Datenprojektor {m}; Beamer {m}video projector [Add to Longdo]
Videoschirm {m}video screen [Add to Longdo]
Videosichtgerät {n}video display unit [Add to Longdo]
Videotechnik {f}video technology [Add to Longdo]
Videotext {m}videotex [Add to Longdo]
Videotext {m}video text [Add to Longdo]
Videotextsystem {n}broadcast videotex [Add to Longdo]
Videothek {f}video library; video rental shop; video shop [Add to Longdo]
Videoverleih {m}video rental [Add to Longdo]
Videowand {f}video wall [Add to Longdo]
mit einer Videokamera filmento camcord [Add to Longdo]
zeichnete auf einen Videoband aufvideotaped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
コナミコマンド[, konamikomando] (n) Konami Code (for the video games Gradius, Contra, etc.) [Add to Longdo]
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei [Add to Longdo]
ストリーミングビデオ[, sutori-mingubideo] (n) streaming video [Add to Longdo]
スロービデオ[, suro-bideo] (n) (abbr) slow-motion video [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
タイトラー[, taitora-] (n) video titler [Add to Longdo]
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
テレビゲーム[, terebige-mu] (n) video game (wasei [Add to Longdo]
テレビデオ[, terebideo] (n) combination television and video-recorder (or DVD) [Add to Longdo]
テレビドアホン[, terebidoahon] (n) video intercom (wasei [Add to Longdo]
テレビドラマ[, terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama [Add to Longdo]
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[, deijitarubideodeisuku] (n) {comp} digital video disk; DVD [Add to Longdo]
デジタルVTR[デジタルブイティーアー, dejitarubuitei-a-] (n) {comp} digital Video Tape Recorder [Add to Longdo]
デジタルビデオ[, dejitarubideo] (n) {comp} digital video [Add to Longdo]
デジタルビデオカメラ[, dejitarubideokamera] (n) {comp} Digital Video camera [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[, dejitarubideodeisuku] (n) {comp} Digital Video Disk [Add to Longdo]
ニアービデオオンデマンド[, nia-bideoondemando] (n) {comp} near video on demand [Add to Longdo]
ハイファイビデオ[, haifaibideo] (n) hi-fi video [Add to Longdo]
ハメハメ動画;はめはめ動画[ハメハメどうが(ハメハメ動画);はめはめどうが(はめはめ動画), hamehame douga ( hamehame douga ); hamehamedouga ( hamehame douga )] (n) (vulg) sex video; porn video [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[, baiorensuge-mu] (n) {comp} violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP [Add to Longdo]
ビデオ(P);ビディオウ[, bideo (P); bideiou] (n) video; (P) [Add to Longdo]
ビデオBIOS[ビデオバイオス, bideobaiosu] (n) {comp} video bios [Add to Longdo]
ビデオCD[ビデオシーディー, bideoshi-dei-] (n) {comp} video CD [Add to Longdo]
ビデオRAM[ビデオラム, bideoramu] (n) {comp} video random access memory; VRAM [Add to Longdo]
ビデオアート[, bideoa-to] (n) video art [Add to Longdo]
ビデオアダプタ[, bideoadaputa] (n) {comp} video adapter [Add to Longdo]
ビデオエンジニア[, bideoenjinia] (n) video engineer [Add to Longdo]
ビデオオーバーレイ[, bideoo-ba-rei] (n) {comp} video overlay [Add to Longdo]
ビデオオンディマンド[, bideoondeimando] (n) video on demand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态影像[dòng tài yǐng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] video [Add to Longdo]
半条命[bàn tiáo mìng, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Half-Life (video game) [Add to Longdo]
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
恶搞[è gǎo, ㄜˋ ㄍㄠˇ, / ] a spoof (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera [Add to Longdo]
摄象[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] shoot pictures; make a video recording [Add to Longdo]
最终幻想[zuì zhōng huàn xiǎng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] Final Fantasy (video game) [Add to Longdo]
短片[duǎn piàn, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ, ] short video (on the web); Youtube video [Add to Longdo]
网眼[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, / ] mesh; net; Web-Eye (Windows video program) [Add to Longdo]
蒙得维的亚[méng dé wéi dì yà, ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Montevideo (capital of Uruguay) [Add to Longdo]
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video [Add to Longdo]
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] video program [Add to Longdo]
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] video on demand [Add to Longdo]
录像[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording [Add to Longdo]
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette [Add to Longdo]
录像机[lù xiàng jī, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] video recorder; VCR [Add to Longdo]
录影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ˇ ㄉㄞˋ, / ] videotape (Taiwan usage) [Add to Longdo]
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan) [Add to Longdo]
铁拳[Tiě quán, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] Tekken (video game) [Add to Longdo]
电子游戏[diàn zǐ yóu xì, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] computer and video games [Add to Longdo]
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] television broadcast; telecast; videocast [Add to Longdo]
显卡[xiǎn kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄎㄚˇ, / ] video card; display card (computer) [Add to Longdo]
魔兽世界[mó shòu shì jiè, ㄇㄛˊ ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] World Of Warcraft (video game) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
ライブ映像[ライブえいぞう, raibu eizou] live video [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
生映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] video, motion picture [Add to Longdo]
動画コーデック[どうかコーデック, douka ko-dekku] video codec [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
ビデオシーディー[びでおしーでいー, bideoshi-dei-] VideoCD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
録画[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top