Search result for

pm

(89 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pm-, *pm*
English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PM[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, p.m., PM
pm[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, PM, P.M.
pm[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. p.m., PM, P.M.
Pm[N] สัญลักษณ์ของธาตุ Promethium
PM[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, p.m., P.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pmmu(พีเอ็มเอ็มยู) ย่อมาจาก paged memory management unit หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
bpmabbr. breath per minute,beat per minute
chapman(แชพ'มัน) n. คนเร่ขายของ,พ่อค้า
chipmunkn. กระรอกขนาดเล็กจำพวก Tamias,กระแต
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
midshipman(n) ว่าที่เรือตรี
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )
ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
2:30 PM14.30 น. London Has Fallen (2016)
Tomorrow. PM. Seven.คืนพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่ม. Prison Break: The Final Break (2009)
It's five to 1 pm.อีก 5 นาทีจะบ่ายโมง Law Abiding Citizen (2009)
We made a deal you and I, 1:00 pm.เราตกลงกันแล้ว คุณกับผมว่า บ่ายโมงตรง Law Abiding Citizen (2009)
If it's 11 pm, and we have't managed to fall asleep, what is the procedure to follow?ถ้าห้าทุ่มแล้ว และเรายังไม่ได้ เตรียมการที่จะเข้านอน อะไรคือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม? Dogtooth (2009)
15 years ago, on June 6th, around 3 pm a girl went missing from an elementary school in the metropolitan area.15 ปีก่อน ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 3 ทุ่ม... ...มีเด็กสาวหายตัวไปจากโรงเรียนประถมในเขตเมืองหลวงครับ Episode #1.5 (2009)
[7 pm, Sunday June 21, 2009]1 ทุ่ม,วันอาทิตย์ มิถุนายน 21,2009 Episode #1.6 (2009)
2:02 pm...บ่าย 2 โมง 2 นาที Episode #1.7 (2009)
[10:26 pm] [Time left until Lower House member Ozaki Kouhei's execution]46 ,เวลาที่เหลือก่อนการฆ่า สส. Episode #1.7 (2009)
This evening at approximately 8 pm, Lower House member Ozaki Kouhei-shi was kidnapped.วันนี้ ประมาณ 2 ทุ่ม , ท่านสส. โอซากิ โคเฮ ได้ถูกคนร้ายลักพาตัวไป Episode #1.7 (2009)
[2:10 pm][เวลา 14: Episode #1.7 (2009)
[4:05 pm] [Time until Ozaki Kouhei's execution] [Time until Aizawa Yoshiyuki's murder][ เวลาที่เหลือของทั้งคู่ ] Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pmCould we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?
pmMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
pmCan we meet February 28, around 3:00 pm?
pmI would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān) EN: teamwork development psychology   
จิตวิทยาพัฒนาการ[n. exp.] (jittawitthayā phatthanākān) EN: developmental psychology   
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrungraksā pheūa pǿngkan) EN: preventive maintenance: (PM)   
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān jatkān phāk rat) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)   
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การพัฒนา[n.] (kān phatthanā) EN: development ; progress   FR: développement [m] ; progression [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
การพัฒนาบุคคล[n. exp.] (kān phatthanā bukkhon) EN: individual development   
การพัฒนาชนบท[n. exp.] (kān phatthanā chonnabot) EN: rural development   FR: développement rural

CMU English Pronouncing Dictionary
PM    P IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PM    (n) (p ii2 e1 m)
pm    (n) (p ii2 e1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PremierministerPM : Prime Minister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development [Add to Longdo]
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system [Add to Longdo]
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PM
   n 1: an examination and dissection of a dead body to determine
      cause of death or the changes produced by disease [syn:
      {autopsy}, {necropsy}, {postmortem}, {post-mortem}, {PM},
      {postmortem examination}, {post-mortem examination}]
   2: a soft silvery metallic element of the rare earth group
     having no stable isotope; was discovered in radioactive form
     as a fission product of uranium [syn: {promethium}, {Pm},
     {atomic number 61}]
   3: the person who holds the position of head of the government
     in the United Kingdom [syn: {Prime Minister}, {PM},
     {premier}]
   4: modulation of the phase of the carrier wave [syn: {phase
     modulation}, {PM}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 PM
  /P?M/
 
   1. v. (from preventive maintenance) To bring down a machine for inspection
   or test purposes. See {provocative maintenance}; see also {scratch monkey}.
 
   2. n. Abbrev. for ?Presentation Manager?, an {elephantine} OS/2 graphical
   user interface.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Protected Mode (Intel, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Performance Management
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Peripheral Module
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Physical Medium
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Personal Message (BBS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Port Multiplier (SATA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Privileged Mode (HP, MPE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PM
     Presentation Manager (OS/2)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top