Search result for

encampment

(36 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encampment-, *encampment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encampment[N] การตั้งค่ายที่พัก, Syn. bivouac, camp, campsite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp

English-Thai: Nontri Dictionary
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women are forbidden within the encampment.ผู้หญิงเป็นสิ่งต้องห้าม ช่วงออกค่ายรบ The Red Serpent (2010)
The night battle on Guadalcanal was the night that John Basilone and just a few hundred marines were going up against an onslaught of thousands of Japanese who are gonna be crossing into their encampment.การรบตอนกลางคืนที่กัวดาคาแนล มัน เป็นคืนของ จอห์น บาซิลโลน และเหล่านาวิกฯ ไม่กี่ร้อยคน พวกเขาต้องป้องกันการโจมตี จากทหารญี่ปุ่นนับพัน The Pacific (2010)
- Moro Fortress, Jin Clan Encampment - How could His Highness do this to us?องค์ชายทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไร? Episode #1.4 (2010)
- Moro Fortress, Baekje Encampment -- ป้อมโมโร แคมป์ของเพคเจ - Episode #1.4 (2010)
- Moro Fortress (Daifang), Baekje Encampment -- ป้อมโมโร (ไดฟัง), แคมป์ของเพคเจ - Episode #1.4 (2010)
In the brush above the encampment.ในพุ่มไม้เหนือแคมป์เราขอรับ The Pointy End (2011)
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน The Ghost of Harrenhal (2012)
But an SEC investigator and a banker do not shoot up a homeless encampment with automatic weapons.แต่ผู้ตรวจสอบของ กลต. และนักการธนาคารไม่ได้ยิง ที่พักของคนไร้บ้านด้วยปืนอัตโนมัตินะ Risk (2012)
A military encampment is no place for a lady.ค่ายทหารมิใช่ที่สำหรับ สตรี Dark Wings, Dark Words (2013)
See her safely towards encampment.ดูแลสวัสดิภาพของนางช่วงที่เราตั้งค่าย Blood Brothers (2013)
You cannot take my life and see my body from encampment absent notice.คุณไม่สามารถฆ่าฉัน และให้ร่างกายของฉันจากค่ายไม่มีใครสังเกตเห็น Separate Paths (2013)
Give order to break encampment and fall to march.- สั่งซื้อผิดขึ้นและเดินออกไป Victory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย[N] camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count unit: ค่าย
ที่พักแรม[N] camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[n.] (khāi) EN: camp ; encampment   FR: camp [m] ; campement [m]
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCAMPMENT    EH0 N K AE1 M P M AH0 N T
ENCAMPMENTS    EH0 N K AE1 M P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encampment    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t)
encampments    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lager {n} | Lager {pl}encampment | encampments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
陣屋[じんや, jinya] (n) encampment [Add to Longdo]
陣地[じんち, jinchi] (n) (military) encampment; position; (P) [Add to Longdo]
滞陣[たいじん, taijin] (n,vs) encampment [Add to Longdo]
大纛[たいとう, taitou] (n) (1) (also written as 大頭) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (2) emperor's encampment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encampment \En*camp"ment\, n.
   1. The act of pitching tents or forming huts, as by an army
    or traveling company, for temporary lodging or rest.
    [1913 Webster]
 
   2. The place where an army or a company is encamped; a camp;
    tents pitched or huts erected for temporary lodgings.
    [1913 Webster]
 
       A square of about seven hundred yards was sufficient
       for the encampment of twenty thousand Romans.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       A green encampment yonder meets the eye. --Guardian.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encampment
   n 1: a site where people on holiday can pitch a tent [syn:
      {campsite}, {campground}, {camping site}, {camping ground},
      {bivouac}, {encampment}, {camping area}]
   2: temporary living quarters specially built by the army for
     soldiers; "wherever he went in the camp the men were
     grumbling" [syn: {camp}, {encampment}, {cantonment},
     {bivouac}]
   3: the act of encamping and living in tents in a camp [syn:
     {camping}, {encampment}, {bivouacking}, {tenting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top