ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escarpment

EH0 S K AA1 R P M AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escarpment-, *escarpment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escarpment[N] เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
escarpment[N] สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก, Syn. bluff, cliff, scarp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escarpment; scarpผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCARPMENT EH0 S K AA1 R P M AH0 N T
ESCARPMENTS EH0 S K AA1 R P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escarpment (n) ˈɪskˈaːpmənt (i1 s k aa1 p m @ n t)
escarpments (n) ˈɪskˈaːpmənts (i1 s k aa1 p m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
断層崖[だんそうがい, dansougai] (n) fault scarp; fault escarpment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Escarpment \Es*carp"ment\, n. [Cf. F. escarpement.]
   A steep descent or declivity; steep face or edge of a ridge;
   ground about a fortified place, cut away nearly vertically to
   prevent hostile approach. See {Scarp}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escarpment
   n 1: a long steep slope or cliff at the edge of a plateau or
      ridge; usually formed by erosion [syn: {escarpment},
      {scarp}]
   2: a steep artificial slope in front of a fortification [syn:
     {escarpment}, {escarp}, {scarp}, {protective embankment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top