Search result for

picketed

(93 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picketed-, *picketed*, picket, pickete
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา picketed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *picketed*)
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picket[N] เสาปักรั้ว, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, pillar
picket[N] ยาม, See also: ทหารยาม, Syn. guard, patrolman
picket[VT] ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral
picket[VT] เป็นยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful picketing๑. การประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒. การขัดขวางการเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fences, Picketคล้ายรั้วบ้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So we didn't have a dog and a white picket fence.ถึงแม้เราไม่มีหมา ไม่มีสวนและรั้วบ้านสวยๆ Jump the Shark (2009)
I let go of white picket fences and cars in driveways, coffee cups and vacuum cleaners.ฉันปล่อยวางรั้วรอบสีขาว แล้วก็รถในที่จอด ถ้วยกาแฟ และเครื่องดูดฝุ่น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The white picket fence.วิีถีการใช้ชีวิตทั่วไป Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
I was just on my way home back from picketing the baby-killer factory up in Birmingham.ผมแค่กำลังกลับบ้าน จากการไปต่อต้านโรงงานฆ่าเด็ก ที่เบอร์มิงแฮม 9 Crimes (2010)
¶¶ Now, where's your picket fence, love? ¶¶ตอนนี้ ไหนรั้วหนามของเธอล่ะ ที่รัก Hell-O (2010)
House was owned by a guy named isaiah pickett.ชายชื่อ ไอเซอาห์ พิคเก็ต เป็นเจ้าของบ้าน Swap Meat (2010)
Isaiah pickett's house.ของบ้านไอเซอาห์ พิคเก็ต Swap Meat (2010)
If what you deserve is a white picket fence and your kids all around and a husband who loves you?ถ้าจริงๆ แล้วคุณสมควรได้รั้วขาว มีลูกๆ วิ่งเล่นรอบๆ มีสามีที่รักคุณ My Bad (2010)
He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences, but, they would never get involved.He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences, I Guess This Is Goodbye (2010)
Complete with a white picket fence, and I can help you do that.ภายในรั้วบ้านสีขาว และผมสามารถช่วยคุณ ทำแบบนั้นได้ Blood Brothers (2010)
Ha. Four generations of picket fence. [Sighs]เปล่า ทำเสารั้วมาสี่ ชั่วอายุคนแล้ว ถ้าคนพวกนี้ ไม่ได้ทำอะไรผิด My Heart Will Go On (2011)
It's like crossing a picket line.เหมือนรั้วที่กั้นทางแยก The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Well, I always imagined a little white house with a red door and, don't laugh, but it had a picket fence, just like, you know, the houses that you see on TV that people live in.อืม ฉันคิดภาพบ่อยๆ บ้านสีขาวหลังเล็ก/ประตูสีแดง อย่าหัวเราะ และมีรั้ว.. Chuck Versus the Zoom (2011)
But that's why we raise our voices and picket their so-called weddings and their funerals.และนั่นเป็นเหตุให้เราต้องพูดดังๆ และขัดขวางอะไรที่เรียกว่า งานแต่งหรืองานศพของพวกเขา Meet the New Boss (2011)
Although I am kind of partial to white picket fences.ถึงแม้ฉันอาจจะแอบเพ้อฝันถึงรั้วสีขาว Women and Death (2012)
And of course, your white picket fence, just like you always dreamed about.และแน่นอน รั้วสีขาวของคุณ อย่างที่คุณเคยฝันไว้ Women and Death (2012)
Wait. I never said anything about a white picket fence.เดี๋ยวนะ ฉันจำได้ว่าฉันไม่เคย พูดถึงเรื่องนี้นี่ Women and Death (2012)
You said you were a sucker for a white picket fence.คุณพูดว่าคุณเพ้อฝันเกี่ยวกับรั้วสีขาว Women and Death (2012)
I got this image of us sitting on our porch, watching our kids play while we drink lemonade and look out over our white picket fence.ผมก็คิดถึงเราสองคน นั่งอยู่บนม้านั่ง คอยดูลูกๆของเราเล่นกัน ระหว่างดื่มน้ำมะนาว และคอยเฝ้ามอง เหนือรั้วสีขาว Women and Death (2012)
Break out the white picket fence.ทำให้คุณคิดออกนอกลู่นอกทาง Measure of a Man (2012)
Right. The first victim, Craig Pickett, he was a student at T.U.ใช่ เหยื่อรายแรก เครก พิกเก็ตท์ เขาเป็นนักศึกษามหาลัยเท็กซัส Broken (2013)
Well, what about Craig Pickett?แล้วเครก พิกเก็ตท์ล่ะ Broken (2013)
Well, pickett was the first victim.พิกเก็ตท์เป็นเหยื่อรายแรกของเขา Broken (2013)
Craig Pickett was at a gay bar the night he went missing.เครก พิกเก็ตท์อยู่ที่บาร์เกย์ คืนก่อนที่จะหายตัวไป Broken (2013)
The first victim, Craig Pickett, represents a fall from the wagon, if you will.เหยื่อรายแรก เครก พิกเก็ตท์ คิดซะว่าเป็นจุดพลิกผันก็ได้ Broken (2013)
Okay, get the picket fence and the bedroom with your own door out of your head.โอเค ล้อมรั้วบ้านไว้เเละห้องนอน ด้วยประตูของเธอเอง เเละเอาเรื่องพวกนี้ออกจากหัว Grave New World (2013)
And I realized that marriage is more than a picket fence and a minivan.และฉันก็คิดได้ว่าการแต่งงานมัน มากกว่าการเลือกรั้วบ้านหรือเลือกรถมินิแวนซักคน A Parching Imbued (2013)
You will paint the picket fence tomorrow.คุณจะทาสีรั้วรั้วในวันพรุ่งนี้ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
! - Yes, picket by picket.ใช่รั้วโดยรั้ว Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
You know, you don't get the opportunity to paint a picket fence every day.คุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้รับโอกาส การทาสีรั้วไม้ทุกวัน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
She is proud of her picket fence.เธอเป็นความภาคภูมิใจของรั้วรั้วของ เธอ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
This white picket fence is out here through thick and through thin.นี้รั้วไม้สีขาวออกจากที่นี่ ผ่านหนาและผ่านบาง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
What is an apple against a whole picket fence?อะไรคือสิ่งที่แอปเปิ้ลกับรั้วรั้วทั้ง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
The eyepiece contained a crystal that acted as a kind of picket fence for light.ช่องมองภาพที่มีผลึก ที่ทำหน้าที่เป็นชนิดของรั้วรั้วแสง The Electric Boy (2014)
He placed a lantern before a mirror, one that he would only see through the eyepiece if its reflection could pass through the picket fence.เขาวางโคมไฟก่อนที่กระจก หนึ่งที่เขาจะมองผ่าน ช่องมองภาพ ถ้าการสะท้อนของ มันสามารถผ่านรั้วรั้ว The Electric Boy (2014)
He doesn't want me to see it... but the white picket fence is like an anchor for him.ถึงจะพยายามปกปิด... แต่บอกได้เลยว่า ชีวิตในกรอบคนปกติ กะเกณฑ์เขาทุกวัน Furious 7 (2015)
Air picket's in position and fully operational.อากาศรั้วในตำแหน่งและการ ดำเนินงานอย่างเต็มที่ Arrival (2016)
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
thank you. That was for Wilson Pickett.ขอบคุณ นั้นสำหรับ วิลซน พิตเอท The Blues Brothers (1980)
The next house is gonna have a white picket fence?บ้านต่อไปคือจะมีรั้วไม้สีขาว? Wrong Turn (2003)
Put them on picket duty at the tree line.จัดให้พวกทหารเฝ้ายามอยู่ที่ชายป่าอย่าให้มันเข้ามาได้ Pan's Labyrinth (2006)
All right. Listen up. It's called "The Picket Fence."เอาละ, พังนะ มันเรียกว่า "ปฏิบัติการล้อมรั้ว" Chuck Versus Santa Claus (2008)
The white picket fence,รั้วบ้านสีขาว In the Beginning (2008)
come on,if you could wish yourself back, you know, before it all started... think about it -- you'd be some big yuppie lawyer with a nice car and a white picket fence.ลองดูสิ ถ้านายขอให้กลับไปเป็นเหมือนก่อนได้ เหมือน... ตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องน่ะ Wishful Thinking (2008)
Jim-Bob, as soon as you've finished that help Easy with that delivery to Pickett's, all right?Jim-Bob, sobald du fertig bist, bringst du mit Easy das Holz zu Pickett's, ok? The Last Straw (1980)
I know you'll probably say no, but J.D. has offered you a job at Pickett's.Bestimmt wirst du ablehnen, aber J.D. bietet dir einen Job bei Pickett's an. The Last Straw (1980)
I'll go by Pickett's this morning and tell them she's not going in to work.Ich schaue bei Pickett vorbei und sage denen, dass sie nicht zur Arbeit kommt. The Valediction (1980)
That was for Wilson Pickett.Das war für Wilson Pickett. The Blues Brothers (1980)
Only thing is, with the wages I'd pay, most people try the Pickett factory.Nur, bei meinen Löhnen versuchen es die meisten in der Pickett-Fabrik. The Gold Watch (1981)
Did you quit Pickett's again?Hast du schon wieder bei Pickett gekündigt? The Hostage (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือป้ายประท้วง[n. exp.] (kān theū pāi prathūang) EN: picketing   
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKET    P IH1 K AH0 T
PICKETS    P IH1 K AH0 T S
PICKETT    P IH1 K EH0 T
PICKETED    P IH1 K AH0 T AH0 D
PICKETER    P IH1 K AH0 T ER0
PICKETERS    P IH1 K AH0 T ER0 Z
PICKETING    P IH1 K AH0 T IH0 NG
PICKETT'S    P IH1 K EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picket    (v) (p i1 k i t)
pickets    (v) (p i1 k i t s)
picketed    (v) (p i1 k i t i d)
picketing    (v) (p i1 k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Latte {f} | Latten {pl}lath; slat; picket | laths [Add to Longdo]
Lattenzaun {m}stockade; paling fence; picket fence [Add to Longdo]
Palisadenzaun {m}; Palisade {f}picket fence [Add to Longdo]
Pfahl {m} | Pfähle {pl}picket | pickets [Add to Longdo]
Streikposten {m} | Streikposten aufstellenpicket | to picket [Add to Longdo]
Streikpostendienst {m} | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty [Add to Longdo]
Streikpostenkette {f}picket line [Add to Longdo]
einpfählendpicketing [Add to Longdo]
pfählte einpicketed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピケッティング[, piketteingu] (n) picketing [Add to Longdo]
ピケット[, piketto] (n) picket [Add to Longdo]
ピケットライン[, pikettorain] (n) picket line [Add to Longdo]
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, ] stake; picket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picket \Pick"et\, v. t. [imp. & p. p. {Picketed}; p. pr. & vb.
   n. {Picketing}.]
   1. To fortify with pointed stakes.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose or fence with pickets or pales.
    [1913 Webster]
 
   3. To tether to, or as to, a picket; as, to picket a horse.
    [1913 Webster]
 
   4. To guard, as a camp or road, by an outlying picket.
    [1913 Webster]
 
   5. To torture by compelling to stand with one foot on a
    pointed stake. [Obs.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top