Search result for

pillar

(80 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillar-, *pillar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillar[N] แกนนำสำคัญ
pillar[N] โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pillar[N] เสาหลัก, See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ, Syn. column, support
pillar box[ADJ] ตู้ไปรษณีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
capillary(แคพ'พะเลอรี) n. เส้นโลหิตฝอย,เส้นฝอย
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
papillaryadj. เกี่ยวกับpapilla (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้
K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
I want you to pop green smoke and come back to those pillars.ผมต้องการให้ปล่ยอครัวสีเขียว และกลับมาที่เสาพวกนั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Follow us to the pillars. We'll take you to Optimus.ตามเราไปที่เสา เราจะพาไปหาออฟติมัส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sam, get to the pillars!แซม, ไปที่เสา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're 600 minutes away and they're heading right for the pillars.ตอนนี้อยู่ห่าง 600 เมตร มุ่งไปที่หน่วยสอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's etched on the Iron Pillar of Delhi.มันถูกแกะสลักอยู่บนเสาเหล็กของเดลี August (2009)
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา Legacy of Terror (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
Four pillars. There's your kidnapped cardinals.สี่แสดงเซนต์โ Ipi cardinalii kidnapped. Angels & Demons (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
I'm recommending Jason Pillar.ผมขอแนะนำเจสัน พิลล่า Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
There's a Jason Pillar on his way to see you.เจสัน พิลล่า กำลังเดืนไปหาคุณ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillarA large pillar obstructs the view of the lake.
pillarHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
pillarThe pillar tilted to the right and fell.
pillarThere pillars hold the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักยึด[N] pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
แขนนาง[N] pillar, See also: mainstay, prop of a roof, Example: ภายนอกอุโบสถหัวเสามีแขนนางแกะสลักต่อรับชายคา, Thai definition: ไม้ยันชายคา
สดมภ์[N] post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count unit: ต้น, เสา
เสา[N] pillar, See also: post, pole, column, shaft, Example: บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น
เสาหลัก[N] pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   
แขนนาง[n.] (khaēnnāng) EN: pillar   
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar   FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city   
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLAR    P IH1 L ER0
PILLARD    P IH1 L ER0 D
PILLARS    P IH1 L ER0 Z
PILLARED    P IH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillar    (n) (p i1 l @ r)
pillars    (n) (p i1 l @ z)
pillared    (j) (p i1 l @ d)
pillar-box    (n) - (p i1 l @ - b o k s)
pillar-boxes    (n) - (p i1 l @ - b o k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfahlgründung {f}pillar foundation [Add to Longdo]
Säulenreihe {f} [arch.]pillar file [Add to Longdo]
Säulenschwenkkran {m}pillar jib crane [Add to Longdo]
Salzsäule {f}pillar of salt [Add to Longdo]
Ständer {m} | Ständer {pl}pillar | pillars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P) [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole [Add to Longdo]
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P) [Add to Longdo]
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]
火柱[ひばしら, hibashira] (n) pillar of fire; blazing column [Add to Longdo]
角柱[かくちゅう;かくばしら, kakuchuu ; kakubashira] (n) (1) (かくちゅう only) prism; (2) polygonal (esp. square) pillar; (3) (かくばしら only) bamboo [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] pillar, #5,848 [Add to Longdo]
柱子[zhù zi, ㄓㄨˋ ㄗ˙, ] pillar, #19,509 [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] pillar, #30,153 [Add to Longdo]
顶梁柱[dǐng liáng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] pillar; backbone, #43,005 [Add to Longdo]
柱石[zhù shí, ㄓㄨˋ ㄕˊ, ] pillar, #64,644 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows, #68,523 [Add to Longdo]
拱墩[gǒng dūn, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
拱柱[gǒng zhù, ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨˋ, ] pillar of a vault [Add to Longdo]
柱梁[zhù liáng, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] pillar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillar \Pil"lar\, a. (Mach.)
   Having a support in the form of a pillar, instead of legs;
   as, a pillar drill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillar \Pil"lar\, n. [OE. pilerF. pilier, LL. pilare, pilarium,
   pilarius, fr. L. pila a pillar. See {Pile} a heap.]
   1. The general and popular term for a firm, upright,
    insulated support for a superstructure; a pier, column, or
    post; also, a column or shaft not supporting a
    superstructure, as one erected for a monument or an
    ornament.
    [1913 Webster]
 
       Jacob set a pillar upon her grave.  --Gen. xxxv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       The place . . . vast and proud,
       Supported by a hundred pillars stood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, that which resembles such a pillar in
    appearance, character, or office; a supporter or mainstay;
    as, the Pillars of Hercules; a pillar of the state. "You
    are a well-deserving pillar." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By day a cloud, by night a pillar of fire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A portable ornamental column, formerly carried
    before a cardinal, as emblematic of his support to the
    church. [Obs.] --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Man.) The center of the volta, ring, or manege ground,
    around which a horse turns.
    [1913 Webster]
 
   {From pillar to post}, hither and thither; to and fro; from
    one place or predicament to another; backward and forward.
    [Colloq.]
 
   {Pillar saint}. See {Stylite}.
 
   {Pillars of the fauces}. See {Fauces}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillar
   n 1: a fundamental principle or practice; "science eroded the
      pillars of superstition"
   2: anything that approximates the shape of a column or tower;
     "the test tube held a column of white powder"; "a tower of
     dust rose above the horizon"; "a thin pillar of smoke
     betrayed their campsite" [syn: {column}, {tower}, {pillar}]
   3: a prominent supporter; "he is a pillar of the community"
     [syn: {pillar}, {mainstay}]
   4: a vertical cylindrical structure standing alone and not
     supporting anything (such as a monument) [syn: {column},
     {pillar}]
   5: (architecture) a tall vertical cylindrical structure standing
     upright and used to support a structure [syn: {column},
     {pillar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top