Search result for

patio

(62 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patio-, *patio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patio[N] นอกชาน, See also: ลานบ้าน, Syn. courtyard, deck, porch, terrace, veranda

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pation. ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ,ลานบ้าน
constipationn. อาการท้องผูก
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
occupational(ออคคิวเพ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการครอบครอง,เกี่ยวกับอาชีพ
occupational diseaseโรคที่เกิดจากอันตรายของอาชีพ
occupational therapyอาชีวะบำบัด
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
constipation(n) ท้องผูก
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
usurpation(n) การชิงอำนาจ,การแย่งชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patioลานกลางอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wiped out the entire patio of Moscala, sent a dozen people to the hospital...แล้วก็ส่งคนไปนอนโรงบาล Death Race (2008)
Some very comfortable patio furniture in the backyard...เรามีเก้าอี้นั่งที่แสนจะสบายอยู่ที่สวนหลังบ้าน Home Is the Place (2009)
My bed gets made, my laundry gets done, there's breakfast on the patio served to you by a chef.เตียงก็ไม่ต้องเก็บ ผ้าก็ไม่ต้องซัก อาหารเช้าที่ระเบียงเสิร์ฟโดยเชพกระทะเหล็ก Keep This Party Going (2009)
- they found something buried under the patio.เอาล่ะ The Getaway (2009)
And then put a big deck right here and then a flagstone patio there with sod in between.แล้วก้อหยิบชั้นใหญ่มาวางตรงนี้ ลานบ้านก็ประดับด้วยแผ่นหินแทรมด้วยหญ้า 17 Again (2009)
Chinese turn it into patio furniture, so... mind at ease.พ่อค้าชาวจีนซื้อมันไป แปรสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ งั้น... สบายใจได้เลย Sunset (2010)
I see you shiver with antici Pation!ฉันเห็นคุณสั่นระริกด้วยความคาด... . .... The Rocky Horror Glee Show (2010)
Buying patio umbrellas.ซื้อร่มสำหรับลานบ้าน Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Kara from the back patio of a ground-floor apartment when he roommate went inside to answer the phone.คาร่าถูกจับตัวไปจากลานด้านหลัง/Nของชั้นหนึ่งของอพาทเมนท์ ตอนที่เพื่อนร่วมห้องของเธอเข้าไป/Nเพื่อรับโทรศัพท์ Remembrance of Things Past (2010)
And two people would explain how the first victim was abducted so quickly from the patio when her roommate went in to get the phone.และการที่มีคนร้ายสองคนก็อธิบายได้ว่า/Nทำไมเหยื่อรายแรก ถึงได้ถูกลักพาตัวไปได้อย่างรวดเร็ว/Nจากนอกชาน ตอนที่เพื่อนร่วมห้องของเธอ/Nเข้าไปรับโทรศัพท์ Remembrance of Things Past (2010)
When you look at Kara's patio and the fact that the roommate went inside for two seconds, it's highly unlikely.เมื่อคุณดูที่/Nลานบ้านของคาร่า และความจริงที่ว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอ/Nเข้าไปในห้องแค่สองวินาที มันแทบเป็นไปไม่ได้ Remembrance of Things Past (2010)
Think patio.นอกชานก็ได้ A Lonely Place to Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patioDo you have a table in the patio?
patioI have a small vegetable garden on my patio.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานบ้าน[N] terrace, See also: patio, yard, Syn. ลาน, นอกชาน, Example: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest   FR: participation [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การคาด[n.] (kān khāt) EN: anticipation   
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption   
การคาดคะเน[n.] (kān khātkhanē) EN: conjecture ; anticipation   FR: conjecture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIO    P AE1 T IY0 OW2
PATIOS    P AE1 T IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patio    (n) (p a1 t i@ @)
patios    (n) (p a1 t i@ u z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation [Add to Longdo]
エマンシペーション[, emanshipe-shon] (n) emancipation [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
シンコペーション[, shinkope-shon] (n) syncopation [Add to Longdo]
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails [Add to Longdo]
パーティシペーション[, pa-teishipe-shon] (n) participation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patio \Pa"ti*o\ (p[aum]"t[-e]*[-o]), n. [Sp., a court] (Metal)
   A paved yard or floor where ores are cleaned and sorted, or
   where ore, salt, mercury, etc., are trampled by horses, to
   effect intermixture and amalgamation.
   [1913 Webster]
 
   Note: The patio process is used to reduce silver ores by
      amalgamation.
      [1913 Webster]
 
   2. In Spain, Spanish America, etc., a court or courtyard of a
    house or other building; esp., an inner court open to the
    sky.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (p[a^]t"[-e]*[=o]`) A usually paved area adjacent to a
    dwelling, used for outdoor lounging, dining, receptions of
    guests, etc.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patio
   n 1: usually paved outdoor area adjoining a residence [syn:
      {patio}, {terrace}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 patio
   court; yard; courtyard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top