ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

participation

P AA0 R T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -participation-, *participation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
participation[N] การมีส่วนร่วม, See also: การเข้าร่วม, การร่วมมือ, Syn. cooperation, sharing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participation loanการร่วมให้กู้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participation, political; political participationการมีส่วนร่วมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to thank you so much... for your participation.ผมอยากขอบคุณทุกๆท่าน... . สำหรับความร่วมมือ An American Tail (1986)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
And I will hand them outing two weeks based on participation, exercises and je nai sais quoi.ฉันจะบอกให้รู้ในอีกสองสัปดาห์ มันจะขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน การฝึกซ้อมและ je nai sais quoi Raise Your Voice (2004)
So effective immediately, we will suspend participation of cyborg troops.เพื่อให้เห็นผลโดยเร็ว เราจะหยุดการทำงานของกองกำลังไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
"No staff participation in the show will be allowed. No exceptions.""ห้ามพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงต่างหาก ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ" High School Musical 2 (2007)
But the real motivation behind his participation is not yet known.แต่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด Resident Evil: Degeneration (2008)
Participation trophies suck ass.การมีส่วนร่วมกับความสำเร็จ บัดซบ Heaven and Hell (2008)
- I'm not aware of any participation... - Our boy looks good on the tube.แบทแมนร่วมมือกับรัฐบาลหรือครับ The Dark Knight (2008)
The Japanese government pays our fees, our annual fees, for participation in the International Whaling Commission.พรุ่งนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่พวกมัน ครั้งแรกที่ผมไปเมืองไทจิ คือปี 1980 The Cove (2009)
Thank you for your participation despite your busy schedule.ขอบคุณที่มาร่วมงาน ทั้งๆที่คุณยุ่งมาก The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ The International (2009)
You get an art credit for participation.แค่เข้าชั้นเรียน คุณก็ได้หน่วยกิตแล้ว Beginner Pottery (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
participationThe company is open for equity participation by anybody.
participationThe company made an equity participation in the venture.
participationWatching television changes the role of the fans by making their participation more passive and distant.
participationWe encourage your participation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest   FR: participation [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān mī suanruam) EN: participation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICIPATION    P AA0 R T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N
PARTICIPATIONS    P AA0 R T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
participation    (n) pˈaːtˌɪsɪpˈɛɪʃən (p aa1 t i2 s i p ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilhabe {f} (an)participation (in) [Add to Longdo]
Teilnahme {f} | Teilnahmen {pl}participation | participations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーティシペーション[, pa-teishipe-shon] (n) participation [Add to Longdo]
パーティシペーションプログラム[, pa-teishipe-shonpuroguramu] (n) participation program; participation programme; PT [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
加盟[かめい, kamei] (n,vs) participation; affiliation; (P) [Add to Longdo]
干与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) [Add to Longdo]
関与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P) [Add to Longdo]
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
経営参加[けいえいさんか, keieisanka] (n) labor participation in management (labour) [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) participation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Participation \Par*tic`i*pa"tion\, n. [F. participation, L.
   participatio.]
   1. The act or state of participating, or sharing in common
    with others; as, a participation in joy or sorrows.
    [1913 Webster]
 
       These deities are so by participation. --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
       What an honor, that God should admit us into such a
       blessed participation of himself!   --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Distribution; division into shares. [Obs.] --Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Community; fellowship; association. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 participation
   n 1: the act of sharing in the activities of a group; "the
      teacher tried to increase his students' engagement in class
      activities" [syn: {engagement}, {participation},
      {involvement}, {involution}] [ant: {non-engagement}, {non-
      involvement}, {nonparticipation}]
   2: the condition of sharing in common with others (as fellows or
     partners etc.) [syn: {participation}, {involvement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top