Search result for

participation

(45 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -participation-, *participation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
participation[N] การมีส่วนร่วม, See also: การเข้าร่วม, การร่วมมือ, Syn. cooperation, sharing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participation loanการร่วมให้กู้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participation, political; political participationการมีส่วนร่วมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm not aware of any participation... - Our boy looks good on the tube.แบทแมนร่วมมือกับรัฐบาลหรือครับ The Dark Knight (2008)
The Japanese government pays our fees, our annual fees, for participation in the International Whaling Commission.พรุ่งนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่พวกมัน ครั้งแรกที่ผมไปเมืองไทจิ คือปี 1980 The Cove (2009)
Thank you for your participation despite your busy schedule.ขอบคุณที่มาร่วมงาน ทั้งๆที่คุณยุ่งมาก The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ The International (2009)
You get an art credit for participation.แค่เข้าชั้นเรียน คุณก็ได้หน่วยกิตแล้ว Beginner Pottery (2010)
I will now introduce the the esteemed members of the judiciary who have graced this event with their participation to present the Certificates of Appointment.ผมขอแนะนะ คณะตุลาการที่น่านับถือ ผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในงานนี้ Prosecutor Princess (2010)
But I don't want to lose you, so here's what I can offer... title bump to chief marketing officer, car allowance, and... profit participation.แต่ฉันไม่อยากจะเสียเธอไป ดังนั้นสิ่งที่ฉันจะให้... .. เลื่อนตำแหน่งเธอเป็น หัวหน้าฝ่ายการตลาด Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
That's how I got profit participation.นั่นแหละ ผมถึงได้หุ้นส่วน Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Half of them are participation trophies.ครึ่งนึงของรางวัลได้มาจากการเข้าร่วม Head Case (2011)
The integrity of the game requires minimal participation on our part.การที่เกมจะสมบูรณ์แบบได้ เราต้องเข้าไปยุ่งให้น้อยที่สุด Would You Rather (2012)
Well, obviously, participation is no longer voluntary.เห็นได้ชัดว่า ตอนนี้หมดเวลาที่จะถอนตัวไปแล้ว Would You Rather (2012)
I'm president of the Perfect Attendance Club and I've won a participation award in rhythm gymnastics.ฉันยังเป็นประธานของชมมรมนักเรียนผู้ไม่เคยขาดเรียนอีกด้วย และฉันยังชนะรางวัลการเข้าร่วม rhythm gymnastics อีกด้วย Yes/No (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
participationThe company is open for equity participation by anybody.
participationThe company made an equity participation in the venture.
participationWatching television changes the role of the fans by making their participation more passive and distant.
participationWe encourage your participation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest   FR: participation [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān mī suanruam) EN: participation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICIPATION    P AA0 R T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N
PARTICIPATIONS    P AA0 R T IH2 S AH0 P EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
participation    (n) (p aa1 t i2 s i p ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilhabe {f} (an)participation (in) [Add to Longdo]
Teilnahme {f} | Teilnahmen {pl}participation | participations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーティシペーション[, pa-teishipe-shon] (n) participation [Add to Longdo]
パーティシペーションプログラム[, pa-teishipe-shonpuroguramu] (n) participation program; participation programme; PT [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
加盟[かめい, kamei] (n,vs) participation; affiliation; (P) [Add to Longdo]
干与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) [Add to Longdo]
関与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P) [Add to Longdo]
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
経営参加[けいえいさんか, keieisanka] (n) labor participation in management (labour) [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) participation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Participation \Par*tic`i*pa"tion\, n. [F. participation, L.
   participatio.]
   1. The act or state of participating, or sharing in common
    with others; as, a participation in joy or sorrows.
    [1913 Webster]
 
       These deities are so by participation. --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
       What an honor, that God should admit us into such a
       blessed participation of himself!   --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Distribution; division into shares. [Obs.] --Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Community; fellowship; association. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 participation
   n 1: the act of sharing in the activities of a group; "the
      teacher tried to increase his students' engagement in class
      activities" [syn: {engagement}, {participation},
      {involvement}, {involution}] [ant: {non-engagement}, {non-
      involvement}, {nonparticipation}]
   2: the condition of sharing in common with others (as fellows or
     partners etc.) [syn: {participation}, {involvement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top