Search result for

oaf

(43 entries)
(0.0506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oaf-, *oaf*
English-Thai: Longdo Dictionary
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oaf[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ, Syn. idiot, fool, clod, Ant. brains
oafish[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, Syn. stupid, foolish, Ant. clever, smart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oaf(โอฟ) คนโง่,คนทึ่ม,คนซุ่มซาม,คนบ้า ๆ บอ ๆ ,คนไม่เต็ม., See also: oafish adj.
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer,idler

English-Thai: Nontri Dictionary
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
loaf(n) ขนมปังปอนด์,ชิ้น,ก้อน
loaf(vi) เที่ยวเตร่,เดินเตร่,เดินเล่น,เสเพล,เอ้อระเหย
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What kind of woman sleeps like such an oaf?ผู้หญิงอะไรถึงได้นอนเซ่อๆอย่างนี้? Personal Taste (2010)
You clumsy oaf!แกมันซุ่มซามจริงไอ้โง่! Goblin's Gold (2010)
A day some meddling oaf stuck his nose where it didn't belong destroying your business and ruining your life?วันที่ไอ้จุ้นคนหนึ่ง เสนอหน้ามายุ่งเรื่องชาวบ้าน ทำลายแผนการ ทำลายชีวิตของคุณย่อยยับ! Shrek Forever After (2010)
Oh, Henderson, you thoughtless oaf, stop texting, open that door.แต่ฉันยังต้องการให้แดนนี่มีความสุขอยู่ โชคดี ๆ ๆ Just Go with It (2011)
Bloody oafs.ไอ้โง่เอ้ย The Pointy End (2011)
"I have not yet been able to determine how such an oafish man is so attractive to these poor, young women."\"ฉันยังเดาไม่ออกว่าผู้ชายที่ดูโง่ๆ ถึงได้ดูดึงดูดใจ หญิงสาวโชคร้ายพวกนี้ Lonelyhearts (2011)
Then why do you now sit while he and the lumbering oaf make plans that affect all?แล้วทำไมตอนนี้คุณนั่ง ในขณะที่เขาและป่าไม้คำสาบาน ทำให้แผนการที่มีผลต่อทั้งหมดหรือไม่ Chosen Path (2012)
This big oaf never realized he was hired to baby-sit you.เจ้าทึ่มคนนี้ไม่นึกเลยว่า ถูกจ้างให้มาดูแลเด็กอย่างคุณ Masquerade (2012)
That's because you're a clumsy oaf. Now pick that lot up.นั่นเป็นเพราะว่าเจ้ามันจอมเซ่อซ่า เก็บขึ้นมาได้แล้ว The Death Song of Uther Pendragon (2012)
- Hey! You filthy oaf!เฮ้สาบานสกปรก! Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
A ponderous oaf.คนโง่อุ้ยอ้ายนั่น Dark Wings, Dark Words (2013)
His father was an oaf as well.พ่อของเขาก็เป็น คนโง่เหมือนกัน Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังฝรั่งเศส[n. prop.] (khanompang Farangsēt) EN: French loaf ; baguette ; French stick   FR: baguette [f]
ขนมปังก้อนหนึ่ง[n.] (khanompang køn neung) EN: a piece of bread ; a loaf of bread   FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ขนมปังปอนด์[n. exp.] (khanompang pøn ) EN: loaf   FR: miche de pain
ขนมปังแถว[n. exp.] (khanompang thaēo) EN: long loaf   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oaf    (n) (ou1 f)
oafs    (n) (ou1 f s)
oafish    (j) (ou1 f i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
オフショアファンド[, ofushoafando] (n) offshore fund [Add to Longdo]
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon [Add to Longdo]
ブール(P);ボーア[, bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre [Add to Longdo]
ミートローフ[, mi-toro-fu] (n) meat loaf [Add to Longdo]
ルンペン[, runpen] (n,adj-no) loafer (ger [Add to Longdo]
ローファー;ローファーズ[, ro-fa-; ro-fa-zu] (n) loafers [Add to Longdo]
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oaf \Oaf\ ([=o]f), n. [See {Auf}.]
   1. Originally, an elf's child; a changeling left by fairies
    or goblins; hence, a deformed or foolish child; a
    simpleton; an idiot.
    [1913 Webster]
 
   2. A clumsy or awkward person.
 
   Syn: klutz, clod, lummox, stumblebum.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auf \Auf\ ([add]f), n. [OE. auph, aulf, fr. Icel. [=a]lfr elf.
   See {Elf}.] [Also spelt {oaf}, {ouphe}.]
   A changeling or elf child, -- that is, one left by fairies; a
   deformed or foolish child; a simpleton; an oaf. [Obs.]
   --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oaf
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top