Search result for

goon

(43 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goon-, *goon*
Possible hiragana form: ごおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goon[N] มือปืน, See also: อันธพาล, Syn. ruffian, hooligan
goon[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนทึ่ม, Syn. booby, dolt
goon[SL] นักเลง, See also: คนร้าย, คนไม่ดี, อันธพาล
gooner[SL] คำเรียกคนเอเชียตะวันออก
gooner[SL] แฟนบอลทีมอาร์เซนอล (ทีมฟุตบอลในอังกฤษ), See also: คำว่า gooner แผลงมาจากคำว่า gunners
goon squad[SL] กลุ่มคนร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goon(กูน) n. คนโง่,คนทึ่ม,อันธพาล
gooney bird(กู'นี) n. นกทะเลขนาดใหญ่
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
rangoon(แรงกูน') n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของพม่า (Myanmar) ,กรุงย่างกุ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dragoon(n) ทหารม้า
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Goon.กุน Tree with Deep Roots (2011)
- To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites.- ทางซ้ายของ... รถแลนด์ โรเวอร์.. คือ พวกที่ทำงานให้ลัทธิคุณ.. Babylon A.D. (2008)
That's how Chunk won over Sloth in The Goon/es.ก็ที่ชั้งค์ชนะสล๊อทในเดอะกูนี่ส์ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Why did we have to leave? Their Goon/es child was kind of cute.ทำไมเราถึงออกมาล่ะ เด็กเดอะกูนี่ส์ของพวกเขาน่ารักออก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I was grabbed by your goon squad.และจะไม่ยอมช่วยคนเสียสติ ที่ทำเรื่องแบบนี้ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I'm a mercenary goon-bringer.ข้านักรบผู้ประกาศความตาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You people are a bunch of heartless bureaucratic goons.พวกคุณมันพวกเจ้าหน้าที่ไร้หัวใจ Julie & Julia (2009)
I am not a heartless bureaucratic goon.ฉันไม่ใช่พวกไร้หัวใจ Julie & Julia (2009)
Some goon almost ran me off the road.ไอ้งั่งบางคน เกือบทำให้ฉันขับรถตกข้างทาง Fix (2009)
What do you think's going to happen now that he's in town and he has his goons calling the shots?กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ ที่เขากำลังอยู่ในเมืองกับพวกลูกน้อง กำลังสั่งยิงเหรอ? S.O.B. (2009)
The guy who tortured you is inside with a couple of other big goons with guns.ผู้ชายที่ทรมานคุณ อยู่ข้างใน กับนักเลงอีก 2 คน กับปืนด้วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
We're watching goonies, gremlins and young sherlock holmes.เรากำลังดู กรูนีส์ เกรมลิน และ เชอร์ล๊อคโฮมภาคเด็ก The Pirate Solution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goonIf the weather had been nice yesterday, we would have goon to the zoo.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
ย่างกุ้ง[n. prop.] (Yāngkung) EN: Rangoon   FR: Rangoon

CMU English Pronouncing Dictionary
GOON    G UW1 N
GOONS    G UW1 N Z
GOONAN    G UW1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goon    (n) (g uu1 n)
goons    (n) (g uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
トムヤムクン[, tomuyamukun] (n) tom yum goong (Thai soup dish) (tha [Add to Longdo]
ドラグーン[, doragu-n] (n) dragoon [Add to Longdo]
ラグーン[, ragu-n] (n) lagoon [Add to Longdo]
ワンド;ウォンド[, wando ; uondo] (n) (1) wand; (2) (ワンド only) (riverine) lagoon (ain [Add to Longdo]
海跡湖[かいせきこ, kaisekiko] (n) lagoon [Add to Longdo]
[かた, kata] (n) lagoon; (P) [Add to Longdo]
潟湖[せきこ, sekiko] (n) lagoon [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 五陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goon
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]
   2: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
     {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
     {strong-armer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top