Search result for

mens

(159 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mens-, *mens*, men
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menses[N] ประจำเดือน, See also: ระดู
mensural[ADJ] เกี่ยวกับการวัด
menswear[N] เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้ชาย
menstrual[ADJ] เกี่ยวกับประจำเดือน, See also: เกี่ยวกับระดู, Syn. monthly, regular
menstruate[VI] มีประจำเดือน, See also: ตกเลือดประจำเดือน, ช่วงมีรอบเดือน
mensurable[ADJ] ซึ่งสามารถวัดได้, Syn. measurable, assayable, estimable
mensuration[N] การวัด, Syn. survey, measure
mensurative[ADJ] ซึ่งสามารถวัดได้
menstruation[N] การมีประจำเดือน, See also: การมีระดู, ระยะเวลาที่มีประจำเดือน, Syn. menses, menarche, period
mensurability[N] การมีประจำเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menses(เมน'ซีซ) n. การมีประจำเดือน,การมีระดู
menstrual(เมน'สทรูเอิล) adj. เกี่ยวกับประจำเดือน,เกี่ยวกับระดู,ทุกเดือน
menstruation(เมนสทรูเอ'เชิน) n. การมีประจำเดือน,ระยะเวลาที่มีประจำเดือน
mensurable(เมน'เชอะระเบิล) adj. ซึ่งวัดได้., See also: mensurability n., Syn. measurable
mensural(เมน'เชอะรัล) adj. เกี่ยวกับการวัด
mensuration(เมนชะเร'เชิน) n. การวัด, See also: mensurational adj.
menswear(เมนซ'แวร์) n. เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
commensurable(คะเมน'เซอะระเบิล,-เชอระเบิล) adj. ซึ่งพอจะวัดกันได้,เหมาะสม,ซึ่งพอจะถือเป็นเกณฑ์เดียวกันได้, See also: commensurability n. ดูcommensurable

English-Thai: Nontri Dictionary
menstruation(n) การมีประจำเดือน,การมีเมนส์
mensuration(n) การคำนวณเนื้อที่,การวัด
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
incommensurable(adj) เปรียบเทียบกันไม่ได้,ไม่ได้ส่วน
incommensurate(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่ได้ส่วน,ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mens rea (L.)เจตนาร้าย [ดู criminal intent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mensa et thoro; a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mensesระดู, ประจำเดือน [ดู menstruation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menses; catamenia; emmeniaระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Menshevismลัทธิเมนเชวิก (ลัทธิสังคมนิยมสายกลางของรัสเซีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menstrual ageอายุครรภ์นับจากขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menstrual colic; dysmenorrhea; dysmenorrhoea; menalgia; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menstrual cycleรอบระดู, รอบประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menstrual cycleรอบระดู, รอบประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menstrual extractionการสกัดระดู, การสกัดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mens Sana in Corpore Sanoจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง [การแพทย์]
Mensesระดู [การแพทย์]
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
menstrual cycleรอบระดู, รอบประจำเดือน, ระยะเวลาครบรอบแต่ละครั้งที่ผนังชั้นในของมดลูกหลุดออก แล้วถูกขับออกมาทางช่องคลอดในกรณีที่ไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  ในสัตว์ต่างชนิดกันจะมีรอบประจำเดือนไม่เท่ากัน คนมีรอบประจำเดือน 28 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Menstrual Cycleรอบเดือน, รอบเดือนของหญิง, รอบประจำเดือน, รอบการมีระดู, วงจรของรอบระดู, รอบระดู, การมีรอบเดือน [การแพทย์]
Menstrual Cycle, Normalรอบระดูปกติ [การแพทย์]
Menstrual Cycle, Prolongedรอบประจำเดือนยาวกว่าปกติ [การแพทย์]
Menstrual Flowการไหลของเลือดประจำเดือน [การแพทย์]
Menstrual History in Womenประวัติประจำเดือนในผู้หญิง [การแพทย์]
Menstrual Irregularityการมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop menstruating and just tell me whether we fucking have it?หยุดพล่าม แล้วบอกทีเหอะ ว่าเราได้แม่งมามั้ย? Gamer (2009)
Where is menswear?Where is menswear? Did You Hear About the Morgans? (2009)
Keeps your strength up while you're menstruating.- ช่วยให้มีพลัง ตอนเป็นเมนส์ Showmance (2009)
I don't menstruate.- ผมไม่มีเมนส์ Showmance (2009)
"When was your last menstrual period?"คุณมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
RADIO ON 'Repetez... Le Prisonnier... ".. Zero wird der menschliche... 'โอเค มันอยู่ทั่วไปหมด ทุกๆภาษา. The Eleventh Hour (2010)
Semen, vaginal secretions, blood. Menstrual blood was best.น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด เลือด เลือดประจำเดือนยิ่งดีที่สุด Episode #1.3 (2010)
A member of Mensa, a huge hit with the ladies, someone who, you know, would have broken out bigger if he weren't so impossible to work with.ถ้าไม่เล่นตัวมากขนาดนี้ แต่เป็นฆาตกรเนี่ยนะ ผมเพิ่งค้นพบพระเจ้า And Then There Were Fewer (2010)
I mean, these aren't Mensa members we're talking about.พวกนี้เป็นสมาชิกของสมาคมเมนซ่านะ Under the Gun (2010)
Okay. I believe she's experiencing her menses.ผมเชื่อว่าเธอกำลังมีประจำเดือน The Zazzy Substitution (2010)
Yes. In fact, our menses are synchronized.ใช่ ที่จริง รอบเดือนของพวกเราตรงกัน The 21-Second Excitation (2010)
Oh my God. Are you charting our menstrual cycles?พระเจ้า นี่เธอทำตาราง รอบประจำเดือนของพวกเราเหรอ? Cooperative Calligraphy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mensI don't menstruate.
mensIs your menstruation normal?
mensMy menstrual cycle is about every four weeks.
mensMy menstrual cycle is irregular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
ต่อมโลหิต[N] menses, See also: menstruation, monthly, Syn. ระดู, ประจำเดือน, เมนส์, Thai definition: เลือดระดูผู้หญิง
ถึงผ้า[V] menstruate, See also: monthly flow, pertaining to a menstruum, Example: ผู้หญิงถึงผ้าเดือนละครั้ง, Thai definition: มีระดู, มีประจำเดือน, มีรอบเดือน
ระดู[N] menses, See also: menstruation, Syn. ประจำเดือน, รอบเดือน, เมนส์, Example: จำนวนคนไข้โรคจิตที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการหมดระดูมีน้อยมาก, Thai definition: เลือดประจำเดือนที่ถูกขับถ่ายจากมดลูกออกมาทางช่องคลอด
ประจำเดือน[N] monthly period, See also: menstruation, menstrual period, menses, period, Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation   FR: règles [fpl]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
คำโกหก[n.] (kham kōhok) EN: lie   FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
คำมุสา[n.] (kham musā) EN: lie ; falsehood   FR: mensonge [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thaokan) EN: be of the same size   FR: avoir les mêmes dimensions
คัดเค้า[n.] (khatkhao) EN: Fragrant randia ; Randia siamensis   

CMU English Pronouncing Dictionary
MENS    M EH1 N Z
MENSIK    M EH1 N S IH0 K
MENSER    M EH1 N S ER0
MENSCH    M EH1 N SH
MENSAH    M EH1 N S AH0
MENSING    M EH1 N S IH0 NG
MENSWEAR    M EH1 N Z W EY2 R
MENSINGER    M EH1 N S AH0 N JH ER0
MENSTRUAL    M EH1 N S T R UW0 AH0 L
MENSCHVILLE    M EH1 N SH V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menses    (n) (m e1 n s ii z)
menstrual    (j) (m e1 n s t r u@ l)
menstruate    (v) (m e1 n s t r u ei t)
mensurable    (j) (m e1 n s y u r @ b l)
menstruated    (v) (m e1 n s t r u ei t i d)
menstruates    (v) (m e1 n s t r u ei t s)
mensuration    (n) (m e2 n s y u r ei1 sh @ n)
menstruating    (v) (m e1 n s t r u ei t i ng)
menstruation    (n) (m e2 n s t r u ei1 sh @ n)
mensurations    (n) (m e2 n s y u r ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mensa(n) |die, pl. Mensen| โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
Mensch(n) |der, die Menschen| คน, ผู้คน, See also: die Leute
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, See also: S. Ausweis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenhass {m}misanthropy [Add to Longdo]
Mensa {f} (Universität) | Mensen {pl}refectory; canteen; commons [Am.] | refectories; canteens [Add to Longdo]
Mensaessen {n}refectory food; canteen food [Add to Longdo]
Mensch {m} | die Menschen {pl}human being; mensch | humans [Add to Longdo]
Mensch {m} | Menschen {pl} | Mensch und Tierman | men | man and beast [Add to Longdo]
Menschen {pl}; Wesenheiten {pl}beings [Add to Longdo]
Mensch {m} mit übernatürlichen Kräftenpsychic [Add to Longdo]
Mensch-Maschine...man-machine [Add to Longdo]
Menschenastrologie {f}judicial astrology [Add to Longdo]
Menschenbild {n}conception of man; idea of man [Add to Longdo]
Menschenfeind {m} | Menschenfeinde {pl}misanthrope | misanthropes [Add to Longdo]
Menschenfeind {m} | Menschenfeinde {pl}misanthropist | misanthropists [Add to Longdo]
Menschenfresser {m} | Menschenfresser {pl}ogre | ogres [Add to Longdo]
Menschenfreundlichkeit {f}humanitarianism [Add to Longdo]
Menschenfreund {m}philanthropist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
めんそーれ;めんそおれ[, menso-re ; mensoore] (n) (rkb [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ジーメンス[, ji-mensu] (n) {comp} Siemens [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] menstruation [Add to Longdo]
山案座[shān àn zuò, ㄕㄢ ㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Mensa (constellation) [Add to Longdo]
月经[yuè jīng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] menstruation; a woman's period [Add to Longdo]
经痛[jīng tòng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥˋ, / ] menstrual pain; dysmenorrhea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ジーメンス[じーめんす, ji-mensu] Siemens [Add to Longdo]
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning [Add to Longdo]
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人出[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] menschliche_Gefuehle, Menschlichkeit [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] Menschheit [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] Menschenliebe, Philanthropie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  mens [mɛns]
     man; human being
  

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  mens
     mind
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top