ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immensity

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immensity-, *immensity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immensity[N] ความกว้างใหญ่มาก, See also: ความใหญ่โตมโหฬาร, Syn. enormousness, greatness, vastness, Ant. tininess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness

English-Thai: Nontri Dictionary
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We may just be little guys living on a speck of dust afloat in a staggering immensity but we don't think small.เราก็อาจจะเป็นคนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาศัยอยู่บนจุดของฝุ่น, ลอยไปในความใหญ่โตส่าย แต่เราไม่คิดว่าขนาดเล็ก Standing Up in the Milky Way (2014)
The revelation of this immensity was like falling in love.การเปิดเผยของความ ใหญ่โตนี้เป็นเหมือน ตกหลุมรัก Standing Up in the Milky Way (2014)
Bruno glimpsed the vastness of space but he had no inkling of the staggering immensity of time.บรูโน่เห็นความกว้าง ใหญ่ของพื้นที่ แต่เขาก็มีความเฉลียวของความ ใหญ่โตส่ายของเวลาไม่นาน Standing Up in the Milky Way (2014)
The immensity of our universe....จักรวาลอันไพศาล La La Land (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยิ่งใหญ่[N] mightiness, See also: immensity, Syn. ความใหญ่โต, ความโหฬาร, Example: ส.ส. บางคนอาศัยความสิ้นหวังของผู้คนเป็นบันไดทอดสู่ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตน, Thai definition: สภาพที่มีอำนาจมาก, ใหญ่มาก, มโหฬาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immensity (n) ˈɪmˈɛnsɪtiː (i1 m e1 n s i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immensity \Im*men"si*ty\, n.; pl. {Immensities}. [L. immensitas:
   cf. F. immensit['e].]
   The state or quality of being immense; inlimited or
   immeasurable extension; infinity; vastness in extent or bulk;
   greatness.
   [1913 Webster]
 
      Lost in the wilds of vast immensity.   --Blackmore.
   [1913 Webster]
 
      The immensity of the material system.  --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immensity
   n 1: unusual largeness in size or extent or number [syn:
      {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
      {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top