ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ism

IH1 Z AH0 M   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ism-, *ism*
English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , R. populist
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ism[N] ลัทธิ
ism[SUF] ภาวะ, See also: ระบบ, ลัทธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ism(อิส'ซึม) n. ลัทธิ,ทฤษฎี,ระบบ,ความเชื่อ,วิชาการ, Syn. doctrine,theory,system
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)

English-Thai: Nontri Dictionary
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ
astigmatism(n) อาการตาพร่า
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อนุรักษ์นิยม[n.] (anurakniyom) EN: conservatism   FR: conservatisme [m]
อรรถนิยม[n.] (atthaniyom) EN: realism   
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บิสมัท[n.] (bitmat = bismat) EN: bismuth   FR: bismuth [m]
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phitphlāt) EN: mismanage   
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISM IH1 Z AH0 M
ISMS IH1 Z AH0 M Z
ISMAEL IH1 S M EY0 L
ISMAIL IH1 S M EY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ism (n) ˈɪzəm (i1 z @ m)
isms (n) ˈɪzəmz (i1 z @ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
サーボ機構[サーボきこう, sa-bo kikou] servomechanism [Add to Longdo]
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ism \Ism\, n. [See {ism}, above.]
   A doctrine or theory; especially, a wild or visionary theory.
   --E. Everett.
   [1913 Webster]
 
      The world grew light-headed, and forth came a spawn of
      isms which no man can number.      --S. G.
                          Goodrich.
   Ismaelian

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ism \-ism\ [F. -isme, or L. -ismus, Gr. ?.]
   A suffix indicating an act, a process, the result of an act
   or a process, a state; also, a characteristic (as a theory,
   doctrine, idiom, etc.); as, baptism, galvanism, organism,
   hypnotism, socialism, sensualism, Anglicism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ism
   n 1: a belief (or system of beliefs) accepted as authoritative
      by some group or school [syn: {doctrine}, {philosophy},
      {philosophical system}, {school of thought}, {ism}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISM
     Industrial, Science, Medical [ = 2,4 GHz ] (WLAN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ISM
     Intel Server Management (Intel)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top