ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finale

F AH0 N AE1 L IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finale-, *finale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finale[N] ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
I want to help. Plus I need an ending for the finale.ฉันต้องการที่จะช่วยให้ บวกฉันจะต้องตายตอนจบ Showtime (2002)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person.และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ? The Girl Next Door (2004)
Here comes the finaleมิน่าล่ะ มูซุนถึง... Spygirl (2004)
I was worried it was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale....ก็กังวลนิดๆว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งตรงท่อนกลางและในตอนท้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Episode 11 Finale SpecialEpisode 11 Finale Special Boys Over Flowers (2005)
Dad, that's the finale.พ่อ นั่นมันบทสรุป 65 Million Years Off (2007)
Are you erasing my TiVo? House, not the season finale!เกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย Alone (2007)
This will be beautiful on you. It's for the finale.เธอใส่แล้วจะต้องสวยมากแน่ๆ มันเป็นชุดฟินาเล่ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāksā theung thīsut) EN: final judgement = final judgment (Am.)   FR: décision finale [f]
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ไม้ทัณฑฆาต[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
มาตราตัวสะกด[n. exp.] (māttrā tūasakot) FR: consonnes finales [f]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
น่ะ[X] (na) EN: [ending particle to make a command softer]   FR: [particule finale d'impératif atténué] ; c'est compris ?
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin

CMU English Pronouncing Dictionary
FINALE    F AH0 N AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finale    (n) fˈɪnˈaːliː (f i1 n aa1 l ii)
finales    (n) fˈɪnˈaːlɪz (f i1 n aa1 l i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finale {n}; Endrunde {f} [sport]finals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドフィナーレ[, gurandofina-re] (n) grand finale [Add to Longdo]
フィナル;フィナーレ[, finaru ; fina-re] (n) finale (ita [Add to Longdo]
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n,adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
終曲[しゅうきょく, shuukyoku] (n) finale [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大詰め(P);大詰[おおづめ, oodume] (n) final scene; the end; finale; (P) [Add to Longdo]
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]
大尾[たいび, taibi] (n) end; conclusion; finale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finale \Fi*na"le\ (f[-e]*n[aum]"l[asl]), n. [It. See {Final}.]
   Close; termination; as:
   (a) (Mus.) The last movement of a symphony, sonata, concerto,
     or any instrumental composition.
   (b) The last composition performed in any act of an opera.
   (c) The closing part, piece, or scene in any public
     performance or exhibition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finale
   n 1: the closing section of a musical composition [syn:
      {finale}, {coda}]
   2: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of
     each round was signaled by a bell"; "the market was up at the
     finish"; "they were playing better at the close of the
     season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish},
     {last}, {conclusion}, {close}]
   3: the concluding part of any performance [syn: {finale},
     {close}, {closing curtain}, {finis}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Finale /fiːnaːlə/ 
  finales

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 finale /finalə/
  1. decider; play‐off
  2. decider; play‐off

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 finale
  decider; play‐off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top