Search result for

brat

(67 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brat-, *brat*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bratty (adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brat    [N] คนเลว
brattle    [N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงโครมคราม, Syn. rattle
brattle    [VT] ทำให้เกิดเสียงอึกทึก, Syn. rattle

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bratIf those little brats of sisters are good enough I'll make a gift of them to you!
bratThanks, I hear you've been taking care of my little brat of a brother.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brat(แบรท) n. เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ, See also: bratish adj. ดูbrat, Syn. chid
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.
glabrate(เกล'เบรท) adj. เรียบ,ล้าน,ไม่มีผมหรือขน.
invertebrate(อินเวอ'ทะบริท) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,อ่อนแอ,ไร้ความสามารถ,ไม่รักศักดิ์ศรี., See also: invertebracy,invertebrateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
invertebrate(adj) ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate(n) สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ
vertebrate(adj) มีกระดูกสันหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAT    B R AE1 T
BRATT    B R AE1 T
BRATS    B R AE1 T S
BRATZ    B R AE1 T S
BRATON    B R AE1 T AH0 N
BRATSCH    B R AE1 CH
BRATTON    B R AE1 T AH0 N
BRATTLE    B R AE1 T AH0 L
BRATTEN    B R AE1 T AH0 N
BRATTIN    B R AE1 T IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brat    (n) (b r a1 t)
brats    (n) (b r a1 t s)
Bratislava    (n) (b r a2 t i s l aa1 v @)

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
キャリブレーション[, kyaribure-shon] (n) calibration [Add to Longdo]
キャリブレート[, kyaribure-to] (n,vs) {comp} calibration [Add to Longdo]
コンクリートバイブレーター[, konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
バイブ[, baibu] (n,vs) vibe; vibration [Add to Longdo]
バイブレーション[, baibure-shon] (n) vibration [Add to Longdo]
バイブレータ;バイブレーター[, baibure-ta ; baibure-ta-] (n) vibrator [Add to Longdo]
ビブラート[, bibura-to] (n) vibrato (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Bratislava (capital of Slovakia) [Add to Longdo]
布拉迪斯拉发[Bù lā dí sī lā fā, ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄙ ㄌㄚ ㄈㄚ, / ] Bratislava [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brat \Brat\ (br[a^]t), n. [OE. bratt coarse garnment, AS. bratt
   cloak, fr. the Celtic; cf. W. brat clout, rag, Gael. brat
   cloak, apron, rag, Ir. brat cloak; properly then, a child's
   bib or clout; hence, a child.]
   1. A coarse garment or cloak; also, coarse clothing, in
    general. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A coarse kind of apron for keeping the clothes clean; a
    bib. [Prov. Eng. & Scot.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A child; an offspring; -- formerly used in a good sense,
    but now usually in a contemptuous sense. "This brat is
    none of mine." --Shak. "A beggar's brat." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       O Israel! O household of the Lord!
       O Abraham's brats! O brood of blessed seed!
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   4. The young of an animal. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brat \Brat\, n. (Mining)
   A thin bed of coal mixed with pyrites or carbonate of lime.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brat
   n 1: a very troublesome child [syn: {terror}, {brat}, {little
      terror}, {holy terror}]
   2: a small pork sausage [syn: {bratwurst}, {brat}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top