Search result for

regen

(120 entries)
(1.8568 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regen-, *regen*
Possible hiragana form: れげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regent    [N] ผู้สำเร็จราชการ
regent    [N] สมาชิกสภามหาวิทยาลัย
regency    [N] ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
Regency [ADJ] ช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ (ประวัติศาสตร์)
Regency [ADJ] ซึ่งมีรูปแบบตามที่นิยมในช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ
regency    [N] ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, See also: การปกครองภายใต้ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. authority, reign
regenerate    [VT] ทำให้เกิดใหม่, See also: สร้างใหม่, ให้ชีวิตใหม่, Syn. invigorate, revivify
regenerate    [VI] เกิดใหม่, Syn. revive
regenerate    [VT] ปฏิรูป, See also: สร้างรูปแบบใหม่
regenerate    [ADJ] ซึ่งเกิดใหม่, Syn. reborn, reformed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Regencyสมัยรีเจนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น
รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
regenerationรีเจเนอเรชัน, การเจริญทดแทน, การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเก่าที่หลุดหรือขาดออกไป  เช่น การเจริญทดแทนของหางจิ้งจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerative Medicineการแพทย์ทางเลือกใหม่
วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regency(รี'เจินซี) n. ตำแหน่งอำนาจของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,การปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ,ระยะเวลาของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent

English-Thai: Nontri Dictionary
regency(n) การสำเร็จราชการ
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
regenerative(adj) ที่ให้ชีวิตใหม่,ที่เกิดใหม่,ที่เปลี่ยนรูป
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย. Ghost in the Shell (1995)
Lord Chamberlain, may I request... an audience with the regent and ministers of the cabinet?ท่านขุนนาง กระหม่อมขอเข้าพบ... ท่านผู้สำเร็จราชการและคณะรัฐมนตรี สักครู่ได้หรือไม่ Seven Years in Tibet (1997)
I cannot speak for the regent nor the ministers, Excellence.กระหม่อมจะกล่าวแทนท่านผู้สำเร็จราชการ หรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้ครับ ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet.จนกว่าเราจะบรรลุนิติภาวะ ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ดูแลด้านการเมืองแทนเรา Seven Years in Tibet (1997)
Regeneration's impossible at this point.การฟื้นฟูร่างกายเป็นไปไม่ได้เลย Underworld (2003)
The cellular growth is enough to regenerate her but not enough to cause mutation.-ใช่ เชื้อเจริญเติมโตพอที่จะรักษาเธอ... ...แต่ไม่เพียงพอที่ทำให้เธอกลายพันธ์ Resident Evil: Apocalypse (2004)
We're seeing similar cellular regeneration.เรากำลังเห็นการสร้างเซลใหม่ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Teleportation, levitation, tissue regeneration, is this outside the realm of possibility?ในอัตราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน การย้ายมวลสาร การลอยตัวได้ การสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเอง นี่อยู่นอกเหนือขอบเขต Chapter One 'Genesis' (2006)
Mind-reading, spontaneous regeneration.อย่างการอ่านใจได้ การปฏิรูปทางธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
He's talking about mind-reading and spontaneous regeneration.เขาพูดถึงการอ่านความคิด การปฏิรูปจากความเป็นธรรมชาติ Chapter Four 'Collision' (2006)
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Levitation, spontaneous regeneration?ความคิดที่เลื่อนลอย การเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้เอง Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์    [N] regent, Example: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราชองครักษ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สำเร็จราชการ[n. exp.] (phū samret rātchakān) EN: regent   FR: régent [m]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[n. exp.] (phū samret rātchakān thaēn phra-ong) EN: regent   FR: régent [m]
รีเจนซี่[TM] (Rījēnsī) EN: Regency   FR: Regency [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGEN    R EH1 G AH0 N
REGENT    R IY1 JH AH0 N T
REGENCY    R IY1 JH AH0 N S IY0
REGENTS    R IY1 JH AH0 N T S
REGENCY'S    R IY1 JH AH0 N S IY0 Z
REGENERON    R IY0 JH EH1 N ER0 AO2 N
REGENERATE    R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T
REGENSBURG    R IY1 G AH0 N Z B ER0 G
REGENERATED    R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
REGENERATION    R IY0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regent    (n) (r ii1 jh @ n t)
regency    (n) (r ii1 jh @ n s ii)
regents    (n) (r ii1 jh @ n t s)
regencies    (n) (r ii1 jh @ n s i z)
Regensburg    (n) (r ei1 g @ n z b @@ g)
regenerate    (j) (r i1 jh e1 n @ r @ t)
regenerate    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t)
regenerated    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t i d)
regenerates    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t s)
regenerating    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Regen(n) |der, nur Sg.| ฝน, See also: regnen vt.
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenwurm {m}earthworm [Add to Longdo]
Regenzeit {f}rainy season [Add to Longdo]
Regent {m} | Regenten {pl}regent | regents [Add to Longdo]
Regentanz {m}rain dance [Add to Longdo]
Regentropfen {m} | Regentropfen {pl}raindrop | raindrops [Add to Longdo]
Regentschaft {f}regency [Add to Longdo]
Regenwald {m}rain forest; rainforest [Add to Longdo]
Regenwahrscheinlichkeit {f}brollability [Add to Longdo]
Regenwasser {n}rainwater [Add to Longdo]
Regenwolke {f}rain cloud [Add to Longdo]
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]
Regenbogen {m} | Regenbögen {pl}rainbow | rainbows [Add to Longdo]
Regenecho {n}rain scatter [Add to Longdo]
Regeneration {f}; Wiederbildung {f}regeneration [Add to Longdo]
Regenerator {m}regenerator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
リーゼントスタイル[, ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
回生ブレーキ[かいせいブレーキ, kaisei bure-ki] (n) regenerative brake [Add to Longdo]
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]
摄政[shè zhèng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ, / ] regent [Add to Longdo]
摄政王[shè zhèng wáng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] regent [Add to Longdo]
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, ] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
執権[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
降雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]
[あめ, ame] Regen [Add to Longdo]
雨傘[あまがさ, amagasa] Regenschirm [Add to Longdo]
雨垂れ[あまだれ, amadare] Regentropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  regen [reɤ°ən]
     rain
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Regen [reːgən] (n) , s.(m )
     rain
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top