Search result for

göre

(46 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -göre-, *göre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gore[VT] แทง, See also: ขวิด, Syn. cut, slit, slash, incise
gore[N] เลือด, See also: เลือดแห้ง, Syn. blood
gore[N] ผ้าสามเหลี่ยม, See also: ผ้าชายธง
gore to death[PHRV] แทงด้วยเขา, See also: ฆ่าด้วยเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา

English-Thai: Nontri Dictionary
gore(n) เลือด
gore(vt) ขวิด,แทง,ทิ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ากางเกง[N] crotch, See also: gore, Syn. เป้า, Example: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้, Thai definition: ชิ้นผ้าที่ประกอบตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้
ขวิด[V] butt, See also: gore, horn, ram, Syn. เสี่ยว, ชน, Example: สัตว์มีเขาไว้เพื่อขวิดเวลาที่ต้องป้องกันตัว, Thai definition: กิริยาของหมูหรือสัตว์ที่มีเขาใช้เขี้ยวหรือเขาทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram   
ปิทาโกรัส[n. exp.] (Pithākōras) EN: Pythagoras   FR: Pythagore
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer
ทฤษฎีบท(ของ)ปิทาโกรัส[n. exp.] (thritsadībot (khøng) Pithākōras) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.)   FR: théorème de Pythagore [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GORE    G AO1 R
GORES    G AO1 R Z
GOREN    G AO1 R AH0 N
GOREY    G AO1 R IY0
GOREE    G AO0 R IY1
GORED    G AO1 R D
GORE'S    G AO1 R Z
GORECKI    G ER0 EH1 T S K IY0
GORENFLO    G AO0 R EH1 N F L OW0
GORELICK    G AO1 R AH0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gore    (v) (g oo1 r)
gored    (v) (g oo1 d)
gores    (v) (g oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご令息;御令息[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 令息) son [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt [Add to Longdo]
ゴアテックス;ゴラテックス(ik)[, goatekkusu ; goratekkusu (ik)] (n) Gore-Tex [Add to Longdo]
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre [Add to Longdo]
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita [Add to Longdo]
[よごれ;ヨゴレ, yogore ; yogore] (n) (uk) (See 汚鮫・よごれざめ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate, #37,482 [Add to Longdo]
血块[xuè kuài, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] gore, #43,060 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 by
 
 1. (edat) yanında, yakınında, nezdinde
 2. yakınından, yanından
 3. ile, vasıtasıyla
 4. (-(den.), tarafından
 5. kadar
 6. göre
 7. hakkında, hakkı için. by and by ileride, yavaş yavaş. by and large genellikle, genel olarak. by oneself yalnız, kendi kendine. by the way ha aklıma gelmişken day by day günden güne. six by nine altıya dokuz (ebadında)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 considering
 
 1. (edat) hasebiyle, göre, nazaran, göz önünde tutulursa.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 for
 
 1. (edat) (bağlaç.) için, -e
 2. uğruna
 3. şerefine
 4. -(den.) dolayı sebebi ile, cihetten
 5. -e mukabil, karşı
 6. uygun
 7. yerine
 8. hususunda, dair
 9. göre
 10. baglaç çünkü, zira. for all (I.) know bildiğime göre. for all that herşeye rağmen. forall the world ne pahasına olursa olsun, dünyada
 11. tıpkı, aynen. for cash peşin para ile. for good bütün bütün, temelli olarak. for life hayat boyunca. for many miles around bütün civarda. for months aylardan beri
 12. aylarca. for my part kendi hesabıma, bana kalırsa. for my sake hatırım için. for once bir kerecik, bir defacık. for reform yenilik taraftarı, devrimci. for sale satılık. for the life of me başım hakkı için, vallahi. for the second time ikinci defa olarak. as for me bana gelince. be tried for his life idam talebiyle yargılanmak. care for bakmak, meşgul olmak
 13. sevmek
 14. arzu etmek. For shame ! Ne ayıp! fit for nothing hiç bir işe yaramaz, beş para etmez. go for almaya gitmek
 15. (k.dili) kabul etmek, istemek. go for a walk yürüyüşe çıkmak. Go for it! Saldır ! Davran! hard up for money para sıkıntısında. He was hanged for a pirate. Korsan diye asıldı. (I.) for one do not believe it. Kendi hesabıma ben inanmıyorum. If it weren't for you... Siz olmasaydınız... Is he the man for the job? O bu işin adamı mı? It is for you to make the move. Bu işe siz önayak olmalısınız. işe girişmek size düşer. It' time for school. Okul zamanı geldi. Iast for many hours saatlerce sürmek. He has left for India. Hindistan'a hareket etti. Iong for hasretini çekmek, özlemek, çok istemek, canı çekmek. mistaken for him ona benzetilmiş. not long for this world ölumü yakın, (colloq.) suyu kaynamış. notorious for -e adı çıkmış, ile meşhur. Now we are in for it. Çattık belâya ! Oh, for wings ! Keşke kanatlarım olsaydı! pay for ödemek. ready for dinner yemeğe hazır. shift for oneself kendini geçindinmek. So much for that. Bu hususta şimdilik bu kadar yeter. take him for a robber onu hırsız sanmak. Things look bad for you. işleriniz kötü görünüyor. a belt for ten liras on liralık kemer. time for work işe uygun zaman. use a book for a desk sıra yerine kitap kullanmak. too beautiful for words sözle tarif edilemeyecek kadar güzel. tooth for tooth dişe diş. tremble for üzerine titremek. walk for two miles iki mil yürümek. What for? Niçin? Neden? word for word harfiyen, kelimesi kelimesine.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 in
 
 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da
 2. giymiş, süslenmiş, örtülü
 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış
 4. düzenlenmiş
 5. ile meşgul
 6. amacıyle
 7. vasıtasıyla
 8. göre
 9. bakımından
 10. tesirinde
 11. esnasında
 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce
 13. halinde, vaktinde, mevsiminde
 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka-  labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda
 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 upon
 
 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde
 2. -e, -de, ile
 3. vukuunda, hususunda
 4. şartıyle, göre
 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah
 6. Hay Allah !
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top