Search result for

cy

(149 entries)
(0.134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cy-, *cy*.
English-Thai: Longdo Dictionary
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyamid (n) เหาปลาวาฬ ปรสิตชนิดหนึ่งที่พบนปลาวาฬ
cyanosisภาวะผิวคล้ำเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
cycleway (n) ทางจักรยาน
cyprinid[sai- pri-nit] (n) ปลาตระกูลที่มีเกล็ดแบบ cycloid เกล็ดลักษณะเป็นรูปวงกลม และมีครีบที่บาง ex. ตระกูลปลาคาร์บ
cytokine (n ) สารน้ำ
cytokinesis (n) การแบ่งไซโทพลาสซึม
cytoskeletonโครงร่างที่ค้ำจุนเซลล์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cy    [SUF] ภาวะ
cyst    [N] ถุงน้ำที่เกิดในร่างกายคนหรือสัตว์
cyber    [PRF] คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
cycle    [N] กระบวนการที่สมบูรณ์
cycle    [VI] ขี่จักรยาน
cycle    [N] จักรยาน, Syn. bicycle
cycle    [N] ระยะเวลายาวนาน
cycle    [N] วงโคจร
cycle    [N] วัฏจักร, See also: วงจร, Syn. revolution of time, circle
cycle    [VI] หมุนรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyanophycinไซยาโนไฟซิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyanosisอาการเขียวคล้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyanosis, centralอาการเขียวคล้ำเหตุส่วนกลาง (หัวใจ, ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyanosis, peripheralอาการเขียวคล้ำส่วนขอบ, อาการเขียวคล้ำรอบนอก, อาการเขียวคล้ำส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyathiform-รูปถ้วยสอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyathiumช่อรูปถ้วย, ไซยาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberartศิลปะไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyanสีน้ำเงินเขียว, สีทุติยภูมิของแสงสี  เป็นสีผสมของแสงสีน้ำเงินกับแสงสีเขียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cyanatesซัยอาเนต [การแพทย์]
Cyanideไซยาไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyanide ไซยาไนต์
สารพิษซึ่งมีคาร์บอนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก [สิ่งแวดล้อม]
Cyanide Cytochrome Oxidase Complexสารประกอบไซยาไนด์-ไซโตโครมออกซีเดส [การแพทย์]
Cyanide Poisoningพิษจากไซยาไนด์,การเป็นพิษของไซยาไนด์ [การแพทย์]
Cyanidesไซยาไนด์ [TU Subject Heading]
Cyanidesไซยาไนด์,สาร;ซัยยาไนด์;ไซยานายด์;ไซอะไนด์;ไซยาไนด์ [การแพทย์]
Cyanimino Groupกลุ่มซัยอะนิมิโน [การแพทย์]
Cyanmethemoglobinไซยันเมทธีโมโกลบิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyThat young man is very keen on cycling.
cyWhich do you like better, cycling or jogging?
cyThe cymbals clashed.
cyThe gas was compressed into a gas cylinder.
cyI will go cycling even if it rains.
cyWe all like cycling.
cyYou may go cycling if it doesn't rain.
cyThe cycle of the season.
cyA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
cyThe economy is at peak of a business cycle at present.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyan(ไซ'อัน) n. สีระหว่างสีน้ำเงินกับสีเขียว
cyanid(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyanide(ไซ'อะไนด์,-นิด) n. เกลือของ hydrocyanic acid
cyano-Pref. "สีน้ำเงินเข้ม","สารไซยาไนด์"
cyanosis(ไซ'อะโนซิส) n. ภาวะผิวหนังเป็นสีเขียว (น้ำเงิน) เนื่องจากการขาดออกซิเจน
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที

English-Thai: Nontri Dictionary
cyanide(n) ไซยาไนด์
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร
cyclist(n) นักปั่นจักรยาน
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
cyclopaedia(n) สารานุกรม
cyclopedia(n) สารานุกรม
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
cygnet(n) ห่านฟ้า,หงส์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฏจักร    [N] cycle, Example: การหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย, Thai definition: ช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไป หมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆ
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ [N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต
วงจร    [N] cycle, Example: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์, Thai definition: ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
เบี้ย [N] cowrie, See also: Cypraea moneta, cowrie shell, Syn. หอยเบี้ย, Example: พ่อหมอล้วงงาช้าง กระดองเต่า หอยเบี้ยและกระดูกผีออกมากองบนผ้าแดงคร่ำเขรอะ, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในสกุล Cypraea วงศ์ Cypraeidae เปลือกแข็ง ผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาวแคบและไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำราง ริมปากทั้ง 2 ด้านหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด เรียกรวมๆ ว่า หอยเบี้ย
วัฏสงสาร    [N] cycle of birth and death, See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences, Syn. การเวียนว่ายตายเกิด, Example: ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การอยู่ในการหมุนเวียนของการเกิดและการตาย
รอบ    [CLAS] cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
พายุหมุน    [N] cyclone, Example: ในแถบมหาสมุทรอินเดียจะเกิดพายุหมุนขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง, Thai definition: พายุที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
เพชรตาแมว [N] chrysoberyl, See also: cymophane, cat's eye, Syn. ไพฑูรย์, แก้วสีไม้ไผ่, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา
ไพฑูรย์ [N] chrysoberyl, See also: cymophane, cat's eye, Syn. เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่, Example: หินก้อนนี้มีสีเหลืองปนเขียวเหมือนสีของไพฑูรย์มาก, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: รัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา
สงสารวัฏ    [N] cycle of birth and death, See also: cycle of life, Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร, Example: พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถหลุดพ้นจากสงสารวัฏได้, Thai definition: การเวียนว่ายตายเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CY    S AY1
CYD    S IH1 D
CYB    S IY1 W AY1 B IY1
CYR    S IH1 R
CYB    S AY1 B
CYAN    S AY0 AE1 N
CYST    S IH1 S T
CYNDI    S IH1 N D IY0
CYNIC    S IH1 N IH0 K
CYRIL    S IH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cyst    (n) (s i1 s t)
Cyril    (n) (s i1 r @ l)
cycle    (v) (s ai1 k l)
cyder    (n) (s ai1 d @ r)
cynic    (n) (s i1 n i k)
cysts    (n) (s i1 s t s)
Cyprus    (n) (s ai1 p r @ s)
cycled    (v) (s ai1 k l d)
cycles    (v) (s ai1 k l z)
cyclic    (j) (s ai1 k l i k)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙客来[xiān kè lái, ㄒㄧㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] cyclamen [Add to Longdo]
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine [Add to Longdo]
周速[zhōu sù, ㄓㄡ ㄙㄨˋ, ] cycle time; cycle speed [Add to Longdo]
囊肿[náng zhǒng, ㄋㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] cyst (med.) [Add to Longdo]
回旋加速器[huí xuán jiā sù qì, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] cyclotron (particle accelerator) [Add to Longdo]
圆柱形[yuán zhù xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] cylindrical [Add to Longdo]
圆柱体[yuán zhù tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cylinder (geometry) [Add to Longdo]
塞浦路斯[Sài pǔ lù sī, ㄙㄞˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨˋ ㄙ, ] Cyprus [Add to Longdo]
大根兰[dà gēn lán, ㄉㄚˋ ㄍㄣ ㄌㄢˊ, / ] Cymbidium macrorrhizum Lindl. [Add to Longdo]
天鹅座[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Cygnus (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
サイクル[さいくる, saikuru] cycle [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top