Search result for

allen

(81 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allen-, *allen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
fallen(vi) pp ของ fall

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allen Testการทดสอบหาน้ำตาลในเลือดโดยการต้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paul AllenPaul Allen Anastasia (1997)
- Hi, I'm Mary Allen. - Mary Allen.หวัดดี ฉัน แมร์รีย์ อัลล์เลน / แมร์รีย์ อัลเลน The Notebook (2004)
Welcome to Allenville.อัลเลนวิลล์ยินดีต้อนรับ The Longest Yard (2005)
As today, the semipro Allenville Federal Prison guards will be taking on the very prisoners they guard.วันนี้ทีมเซมิโปร ผู้คุมเรือนจำอัลเลนวิลล์ จะขับเคี่ยวกับคู่กัด ภายใต้การควบคุมของเขา The Longest Yard (2005)
Hell, boy, in Allenville, I'm the judge, I'm the jury, and in your particular case, I'm the executioner.เด็กเอ๊ย ในอัลเลนวิลล์ ฉันเป็นศาล ฉันเป็นลูกขุน คดีนี้น่ะเหรอ ฉันจะเป็นเพชฌฆาตด้วย The Longest Yard (2005)
There an Allen Schweitzer in GenPop?มีคนชื่อ อัลเลน ชไวท์เซอร์ ในห้องขังรวมรึเปล่า? Allen (2005)
Allen Schweitzer.อัลเลน ชไวท์เซอร์ Allen (2005)
Allen bolt was the fitting.เอลเลน โบลต์ ก้ เป็นที่ที่เหมาะสม Manhunt (2006)
Allen Kruger.ผมแอลเลน ครูเกอร์ Faith Like Potatoes (2006)
- Good to meet you, Allen. - Have a seat.- ยินดีที่ได้พบคุณ Faith Like Potatoes (2006)
- Allen, hi.- ฮัลโหล Faith Like Potatoes (2006)
Allen, that's fantastic.เเอลเลน ยอดมาก Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allenAllen was given a problem that was impossible to solve.
allenHow do you do, Mrs. Allen? I'm pleased to meet you.
allenThe man whom she is talking with is Mr Allen.
allenThe man with whom she is talking is Mr Allen.
allenWill you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การคัดค้าน[n.] (kān khatkhān) EN: ban ; objection ; challenge   
การคัดค้านผู้พิพากษา[n. exp.] (kān khatkhān phūphiphāksā) EN: challenge of judges   
การท้าทาย[n.] (kān thāthāi) EN: challenge   FR: challenge [m] (anglic.)
คอตก[adv.] (khøtok) EN: crestfallenly   
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awakāt Chālēnjoē) EN: Shuttle Orbiter Challenger   
ลองดี[v.] (løngdī) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go   
ลองของ[v. exp.] (løng khøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge   
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEN    AE1 L AH0 N
ALLENE    AE1 L IY2 N
ALLENS    AE1 L AH0 N Z
ALLENDE    AA2 Y EH1 N D EY0
ALLEN'S    AE1 L AH0 N Z
ALLENDER    AA0 L EH1 N D ER0
ALLENDER    AA0 L Y EH1 N D EY0 ER0
ALLENDALE    AE1 L AH0 N D EY2 L
ALLENTOWN    AE1 L AH0 N T AW2 N
ALLENDORF    AE1 L AH0 N D AO0 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Allen    (n) (a1 l @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inbusschlüssel {m} [tm]; Sechskant-Schraubendreher {m}; Sechskant-Stiftschlüssel [techn.] allen wrench [Add to Longdo]
Innensechskant-Schraubendreher {m} [techn.]Allen key; hex key [Add to Longdo]
Sechskant-Winkelschraubendreher {m} [techn.]Allen wrench [Add to Longdo]
Winkelschraubendreher {m} (Inbusschlüssel) [techn.]Allen wrench [Add to Longdo]
allen überlegen seinto be second to none [Add to Longdo]
allenfallsat all events [Add to Longdo]
Allenkolibri {m} [ornith.]Allen's Hummingbird [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen-Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]blue star damsel; neon blue damsel [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]neon blue damsel; blue star damsel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
オナガスズメダイ[, onagasuzumedai] (n) Allen's chromis (Chromis alleni) [Add to Longdo]
チャレンジ[, charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P) [Add to Longdo]
チャレンジャー[, charenja-] (n) challenger [Add to Longdo]
チャレンジング[, charenjingu] (adj-f) challenging [Add to Longdo]
バンアレン[, ban'aren] (n) Van Allen (belt) [Add to Longdo]
バンアレン帯[バンアレンたい, ban'aren tai] (n) the Van Allen (radiation) belt (layer) [Add to Longdo]
ラレンタンド[, rarentando] (n) rallentando (ita [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Allen
   n 1: United States comedienne remembered as the confused but
      imperturbable partner of her husband, George Burns
      (1906-1964) [syn: {Allen}, {Gracie Allen}, {Grace Ethel
      Cecile Rosalie Allen}, {Gracie}]
   2: United States filmmaker and comic actor (1935-) [syn:
     {Allen}, {Woody Allen}, {Allen Stewart Konigsberg}]
   3: a soldier of the American Revolution whose troops helped
     capture Fort Ticonderoga from the British (1738-1789) [syn:
     {Allen}, {Ethan Allen}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 allen /ɑlən/
  all

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top