ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chapfallen

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chapfallen-, *chapfallen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chapfallen    (j) tʃˈæpfɔːlən (ch a1 p f oo l @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapfallen \Chap"fall`en\, a.
   Having the lower chap or jaw drooping, -- an indication of
   humiliation and dejection; crestfallen; discouraged. See
   {Chopfallen}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chapfallen
   adj 1: brought low in spirit; "left us fatigued and deflated
       spiritually" [syn: {chapfallen}, {chopfallen},
       {crestfallen}, {deflated}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chapfallen

 


  

 
chapfallen
 • (ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก [Hope]
 • (j) /tʃ'æpfɔːlən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top