ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crestfallen

K R EH1 S T F AO2 L AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crestfallen-, *crestfallen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crestfallen[ADJ] ที่ก้มหัวลง
crestfallen[ADJ] เศร้าซึม, See also: สลด, คอตก, Syn. disheartened, dejected
crestfallenly[ADV] อย่างซึมเศร้า, Syn. dejectedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอตก[adv.] (khøtok) EN: crestfallenly   
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRESTFALLEN    K R EH1 S T F AO2 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crestfallen    (j) krˈɛstfɔːlən (k r e1 s t f oo l @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crestfallen \Crest"fall`en\ (-f?l`'n), a.
   1. With hanging head; hence, dispirited; dejected; cowed.
    [1913 Webster]
 
       Let it make thee crestfullen;
       Ay, and allay this thy abortive pride. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the crest, or upper part of the neck, hanging to
    one side; -- said of a horse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crestfallen
   adj 1: brought low in spirit; "left us fatigued and deflated
       spiritually" [syn: {chapfallen}, {chopfallen},
       {crestfallen}, {deflated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top