ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gefallene

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefallene-, *gefallene*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gefallene มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gefallene*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You have a very good technique.- Sie haben eine ausgefallene Technik. Come Dance with Me! (1959)
Elfy, that's right.Ausgefallener Name. Mill of the Stone Women (1960)
And to say good-bye to its victims.Und um seine Gefallenen zu verabschieden. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
There you go with your eccentric taste in men.Da bist du nun angekommen, mit deinem ausgefallenen Geschmack bei Männer. The Tale of Zatoichi Continues (1962)
This last message of the fallen heroes rallied Greece to victory.Diese letzte Botschaft der gefallenen Helden beflügelte die Griechen zum Sieg. The 300 Spartans (1962)
This is a memento. It was my buddy's. He was killed.Das ist eine Erinnerung, an einen gefallenen Freund. Ivan's Childhood (1962)
But there was no joy for Caesar as in his other triumphs for the dead which his legions counted and buried and burned were their own countrymen.Dies brachte Cäsar jedoch keine Freude wie seine früheren Triumphe... denn die Gefallenen, die die Legionen zählten, begruben und verbrannten... waren ihre eigenen Landsleute. Cleopatra (1963)
-ΑΙphonse Ιoves aΙΙ that is weird.- Alphonse hat eine Schwäche für alles AusgefalleneMuriel, or the Time of Return (1963)
- And these fancy names!- Und diese ausgefallenen Namen! All These Women (1964)
Oh, I'd like to prove that she was as pure as the driven snow.Ich würde gern beweisen, dass sie so unschuldig ist wie frisch gefallener Schnee. Sex and the Single Girl (1964)
Now who would want to steal some honey bumblebees?Wer sollte wohl auf die ausgefallene Idee kommen und Pomeranzenmus stehlen? Death at Bargain Prices (1965)
But if it were, the source would be situated somewhere within the failed sector.Aber wenn es so wäre? Dann müßte sich die Störungsstelle doch wohl irgendwo innerhalb des ausgefallenen Sektors befinden. The Gravediggers (1965)
Comrade, a nation that lost 20 million in the war couldn't afford to worry about the 50 or 100, 000 dead left behind by the enemy.Ein Genosse, der 20 Millionen Gefallene hatte, kann sich nicht um die paar Tausend Tote des Feindes kümmern. Don Camillo in Moscow (1965)
When our thoughts dwell on those, our subjects, who died in battle and those who perished by premature death and on the families they left behind them, we feel profoundly upset.Wenn unsere Gedanken bei unseren gefallenen Untertanen verweilen... und denen, die vorzeitig verstorben sind... und den hinterlassenen Familien, sind wir zutiefst erschüttert. King Rat (1965)
I've just got news. He's not a prisoner, nor is his body found.Unter Gefangenen oder Gefallenen gibt's ihn nicht. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
When I heard that music, I kept seeing you as a fallen hero borne off to Valhalla across the saddle...Als gefallenen Helden, nach Walhalla getragen auf dem Sattel... The Flight of the Valkyrie (1965)
Herman has a very distinguished lantern jaw... and piercing eyes. And, um, a classic nose. Oh, and an overhanging forehead.Herman hat sehr eingefallene Wangen, durchdringende Augen eine klassische Nase und einen hervorstehenden Vorderkopf. Follow That Munster (1965)
"Lantern jaw."Eingefallene Wangen. Follow That Munster (1965)
"Lantern jaw."Eingefallene Wangen. Follow That Munster (1965)
Lantern jaw, piercing eyes, classic nose.Eingefallene Wangen, durchdringende Augen, klassische Nase. Follow That Munster (1965)
Flat on top, lantern jaw, long on sides, piercing eyes, classic nose.Oben flach, eingefallene Wangen, seitlich lang, durchdringende Augen, klassische Nase. Follow That Munster (1965)
Your husband fell last night at his post in the hills of Jerusalem, the last casualty before the truce,Lhr Mann ist letzte Nacht in den Hügeln bei Jerusalem gefallen. Der letzte Gefallene vor dem Waffenstillstand. Cast a Giant Shadow (1966)
Remember that? Now, that is the most innocent thing for a man to say.Das sind die rausgefallenen Krümel aus 'ner Bla-Bla-Tüte. The Safecracker Suite (1966)
The food's simple. If you like it fancy, you can just go to a restaurant.Wenn Sie auf Ausgefallenes stehen, gehen Sie ins Restaurant. Permanent House Guest (1966)
Unconventional idea, renting it to nuns.Ausgefallene Idee, an Nonnen zu vermieten. The Trygon Factor (1966)
- I know, you are interested in the weird stuff, bizarre things.- Ich weiß, Sie interessieren sich für das Ausgefallene, für das Verrückte. The Trygon Factor (1966)
Yes, I told you that one should forgive a fallen woman.Ich sagte, man müsste einer gefallenen Frau vergeben. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
I want to get to bed early. Don't plan anything fancy, huh?- Plane nichts Ausgefallenes. Jeannie or the Tiger (1967)
Coconuts falling off trees.Eine vom Baum gefallene Kokosnuss. Crime Wave at Wameru (1967)
You don't keep hacking at a man after he's down.Man hackt auf einen Gefallenen nicht ein. Day of the Dove (1968)
Fallen women.Gefallene Frauen. Castle Keep (1969)
They both got up in the forest of dead roses and moved toward the stricken castle."Sie standen in einem Wald toter Rosen... und liefen in Richtung des gefallenen Schlosses. Castle Keep (1969)
From the souls of the dead, you"re crafting a flagpole.Vom Geist der Gefallenen baust du die die Stange deiner Fahne. Landscape After Battle (1970)
Then it would be just a matter of counting our dead.Dann bleibt uns nichts mehr, als unsere Gefallenen zu zählen. Waterloo (1970)
I'm sure that as you're sitting at your desk you've all kinds of strange things going through your mind.Ich weiß genau, du sitzt an deinem Schreibtisch und dir gehen ausgefallene Dinge durch den Kopf. Klute (1971)
As you're sitting at your desk you have strange things running through your mind.Du sitzt an deinem Schreibtisch und dir gehen ausgefallene Dinge durch den Kopf. Klute (1971)
Move away from the house of the Lord, fallen woman.Entferne dich vom Haus der Herren, gefallene Frau! Il venditore di morte (1971)
Ladies and gentlemen, let us pay a tribute to our fallen comrades.Meine Damen und Herren, gedenken wir unserer Gefallenen! Wake in Fright (1971)
So I did what I could, I invented lascivious gestures, eccentric pauses.Ich tat also was ich konnte. Ich erfand laszive Bewegungen und ausgefallene Posen. Les cauchemars naissent la nuit (1972)
ETERNAL GLORY TO THOSE WHO DIED FOR THEIR COUNTRYEWIGER RUHM DEN FÜR DIE HEIMAT GEFALLENEN. The Dawns Here Are Quiet (1972)
Whether it be a princess held to ransom... an army besieged... the fallen to be raised up... the suffering, the poor...Sei es eine Prinzessin, die als Geisel festgehalten wird, ein belagertes Heer... ..ein Gefallener, dem aufgeholfen werden soll... ..die Leidenden, die Armen... Man of La Mancha (1972)
From what fallen knight didst thou steal it?Welchem gefallenen Ritter habt Ihr ihn gestohlen? Man of La Mancha (1972)
Milady, it is not seemly to gloat over the fallen.Liebe Dame, es ziemt sich nicht, sich am Unglück der Gefallenen zu weiden. Man of La Mancha (1972)
A fallen angel.Ein gefallener Engel, ja? Pilot (1972)
Was any of it carved? Traceable?- Etwas Ausgefallenes? The Year of the Locusts (1972)
Listen, what would you think about hot fudge on top of shrimps?Ich hätte auf was ganz Ausgefallenes Lust. - Heiße Schokoladensoße mit Krabben? The First Day of Forever (1972)
It's your fault I've never come to anything.Eine ausgefallene Idee. A Doll's House (1973)
"Holy Lord, Almighty Father, Everlasting God... "...and Father of our Lord, Jesus Christ... "...who, once and for all, consigned that fallen tyrant to the flames of Hell...heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott... und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Du den gefallenen Tyrannen für immer in die hölle triebst, der Du Deinen einzigen Sohn in die WeIt schicktest, um den Löwen zu töten, The Exorcist (1973)
It's nothing fancy, but everything is there, and the best, too.Nichts Ausgefallenes. Aber alles ganz modern. Scarecrow (1973)
More enjoyable things than wasting time with you.Da singt sie im Chor der gefallenen Betschwestern oder so was. La minorenne (1974)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
ausgefallen {adj} | ausgefallener | am ausgefallensteneccentric | more eccentric | most eccentric [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top