Search result for

use up

(32 entries)
(0.9946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -use up-, *use up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
use up[PHRV] ใช้จนหมด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Won't it use up oxygen?- แล้วมันจะใช้อ็อกซิเจนมากมั้ย Buried (2010)
In the end, it would just be a headache and use up a lot of money.สุดท้ายอาจจะเป็นกลายเป็นเรื่องปวดหัว แถมยังสิ้นเปลืองเงินมหาศาลอีกด้วย Episode #1.2 (2010)
Even if we did, we'd use up far too much power.ต่อให้เราทำได้ แต่เราก็คงจะไม่มีพลังงานเหลือมากพอ Gauntlet (2011)
Then use up what strength they have left, Doctor.งั้นก็ใช้แรงพวกมันให้เกลี้ยง ดอกเตอร์ Captain America: The First Avenger (2011)
Well, try not to use up too much oxygen, because there's not a lot of ventilation in here.ก็อย่าสูดอ็อกซิเจนมาก เพราะอากาศไม่ค่อยถ่ายเท Midnight Lamp (2012)
Or to use up all the air in the room.หรือพูดมากเป็นน้ำท่วมทุ่ง The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
When we use up the Discovery's fuel we detach.เมื่อเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคัเฟอรีของ เราถอด 2010: The Year We Make Contact (1984)
If there is danger here and I use up all the fuel in the escape what will happen to the Discovery?หากมีอันตรายที่นี่ และฉันจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งหมดในการหลบหนี สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดิสคัเฟอรี หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You can't just use up all the water!นายใช้น้ำหมดไม่ได้นะ! Nobody Knows (2004)
If ya jam on him, you get your hands on him, use upper body violence, throw their ass to the dirt and make the tackle!ถ้าจะสกัดก็ต้องใช้มือ กำลังของร่างกายส่วนบน เอาให้มันก้นจ้ำเบ้าและชนมันเลย Gridiron Gang (2006)
- Oh! We don't want him to use up all his words on the first day.วันแรกอย่าให้เขาพูดหมดสต๊อกเลยค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Yes, they always use up all the soap.ใช่ พวกมันคงใช้สบู่หมดก่อนทุกทีแน่ Left Turn Ahead (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
use upWhy did you use up all the money?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึก[V] waste, See also: use up, run out of, lose, spend, be finished, Syn. หมด, สิ้น, เปลือง, Example: ข้าจะให้ไก่ดีดีแก่เจ้ามากมาย เพราะของข้ามีไม่ตรึก, Thai definition: ใช้หมดไป, สิ้นเปลืองไป
สูญสิ้น[V] exhaust, See also: use up, Syn. หมด, ว่างเปล่า, ล่มจม, หมดสิ้น, Example: เมื่อพุทธกาลล่วงไปราว 1,400 ปี พุทธศาสนาในอินเดียก็สูญสิ้นไป, Thai definition: ไม่มีอีกต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จนหมด[v. exp.] (chai jon mot) EN: use up   
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up   FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up   FR: gaspiller
เสียกำลัง[v. exp.] (sīa kamlang) EN: be exhausted ; lose one's strength/energy ; use up one's energy ; lose strength ; lose force   
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander [Add to Longdo]
使い尽くす[つかいつくす, tsukaitsukusu] (v5s) to use up; to squander [Add to Longdo]
使い切る;使いきる;遣い切る[つかいきる, tsukaikiru] (v5r,vt) to use up; to exhaust; to wear out [Add to Longdo]
出し切る[だしきる, dashikiru] (v5r,vt) to use up; to do one's best [Add to Longdo]
尽かす[つかす, tsukasu] (v5s,vt) (1) to use completely; to use up; to exhaust; (2) (See 愛想を尽かす) to exhaust somebody's civility; to give up (on someone) [Add to Longdo]
精も根も尽き果てる;精も魂も尽き果てる(iK)[せいもこんもつきはてる, seimokonmotsukihateru] (exp,v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on) [Add to Longdo]
精根尽き果てる[せいこんつきはてる, seikontsukihateru] (v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on) [Add to Longdo]
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P) [Add to Longdo]
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health) [Add to Longdo]
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 use up
   v 1: use up (resources or materials); "this car consumes a lot
      of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
      bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use
      up}, {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe
      out}]
   2: require (time or space); "It took three hours to get to work
     this morning"; "This event occupied a very short time" [syn:
     {take}, {occupy}, {use up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top