ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porous

P AO1 R AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porous-, *porous*, porou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porous[ADJ] ที่มีรูพรุน, Syn. permeable, pervious, penetrable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porous(พอ'เริส) adj. พรุน,มีรูมาก,แทรกผ่านหรือซึมได้.
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
vaporous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
porous(adj) พรุน,มีรูมาก,เป็นรูพรุน
vaporous(adj) เหมือนไอ,เป็นไอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous๑. พรุน๒. มีรูฝอย๓. มีรูเปิดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
porous woodเนื้อไม้มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porous materialsวัสดุพรุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Used cheap porous envelopesใช้ซองจดหมายราคาถูกที่มีรูพรุน Amplification (2009)
The casimir effect should produce a thinner, more porous region of space-time.ปรากฏการณ์แคสสิเมียร์จะทำให้ผนัง บางขึ้น, ทำให้ พื้นผิวของ พื้นที่-เวลา มีรูพรุนมากขึ้น Peter (2010)
We were putting eyes on an extremely porous border.เราไปติดกล้องบริเวณชายแดน The Outsiders (2011)
Most rocks are porous, full of tiny nooks and crannies, where life can stow away.หินเป็นรูพรุนเต็มไปด้วยซอกเล็ก ๆ และซอกเล็กซอกน้อย, ชีวิตที่สามารถเก็บออกไป The Immortals (2014)
Okay. I'm listening. Lobbies are porous.โอเค ผมฟังอยู่ ล็อบบี้มีช่องว่างมากมาย The Whites of His Eyes (2015)
- Okay. - These walls are too porous to pull any prints.โอเค ผนังพวกเนี่ยมันมีรูมากเกินไป Flash of Two Worlds (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
POROUS    P AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porous    (j) pˈɔːrəs (p oo1 r @ s)
porousness    (n) pˈɔːrəsnəs (p oo1 r @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
porös {adj} | poröser | am porösestenporous | more porous | most porous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava [Add to Longdo]
多孔[たこう, takou] (n,adj-no) porous; cavernous; open (weave) [Add to Longdo]
多孔質材[たこうしつざい, takoushitsuzai] (n) porous material [Add to Longdo]
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porous \Por"ous\, a. [Cf. F. poreux. See {Pore}, n.]
   Full of pores; having interstices in the skin or in the
   substance of the body; having spiracles or passages for
   fluids; permeable by liquids; as, a porous skin; porous wood.
   "The veins of porous earth." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porous
   adj 1: able to absorb fluids; "the partly porous walls of our
       digestive system"; "compacting the soil to make it less
       porous"
   2: full of pores or vessels or holes [syn: {porous},
     {poriferous}] [ant: {nonporous}]
   3: allowing passage in and out; "our unfenced and largely
     unpoliced border inevitably has been very porous" [syn:
     {holey}, {porous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top