Search result for

wrist

(84 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrist-, *wrist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrist[N] ข้อมือ
wristy[ADJ] ซึ่งบิดหรือเกร็งข้อมือในการตีลูกบอล
wristlet[N] ข้อมือเสื้อ, See also: ส่วนที่อยู่ตรงข้อมือของถุงมือ
wrist pin[N] สลักลูกสูบหรือล้อรถ, Syn. gudgeon pin
wrist pin[N] สลักข้อต่อของเครื่องยนต์, Syn. gudgeon pin
wristband[N] แถบข้อมือของเสื้อ, See also: ข้อมือเสื้อ, สายนาฬิกาข้อมือ, Syn. band, cuff
wristlock[N] การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ
wristwatch[N] นาฬิกาข้อมือ, Syn. watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrist(ริสทฺ) n. ข้อมือ,สลักข้อต่อ,ข้อต่อ
wrist pinn. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์
wrist watchn. นาฬิกาข้อมือ
wristband(ริสทฺ'แบนดฺ) n. ปลอกแขนเสื้อ
wristdrop(ริสทฺ'ดรอพ) n. โรคแขนห้อย
wristjoint(ริสทฺ'จอยทฺ) n. ข้อต่อ
wristlet(ริสทฺ'เลท) n. กำไล,สายข้อมือ,ข้อมือเสื้อ,สายนาฬิกาข้อมือ, (แสลง) กุญแจมือ
wristlock(ริสทฺ'ลอค) n. (กีฬามวยปล้ำ) การจับและบิดข้อมือคู่ต่อสู้, Syn. wrist lock
wristwatchn. นาฬิกาข้อมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
wrist(n) ข้อมือ,ข้อต่อ
wristband(n) ปลอกแขนเสื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrist pin; gudgeon pin; piston pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrist; carpusข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wristdrop; carpoptosis; hand, dropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
the case is chained to my wrist.- กระเป๋าล่ามโซ่ติดกับมือผมครับ Spies Like Us (1985)
that was a Russian wristwatch. I know the country of origin of every timepiece in the world.เขาใส่นาฬิการัสเซีย ฉันรู้จักนาฬิกาทุกแบบ Spies Like Us (1985)
What is that plastic thing 'round your wrist?ของพลาสติกนั่นอะไร ที่ข้อมือของแก Labyrinth (1986)
Then your hands at the wrists.จากมือจรดข้อมือ ... The Princess Bride (1987)
It seems he cut his wrists out of love.ดูเหมือนว่าเขากรีดข้อมือเพราะอกหักน่ะ A Short Film About Love (1988)
Made by the first company to ever make wristwatches.ทำโดย บริษัท แรกที่เคยให้นาฬิกาข้อมือ Pulp Fiction (1994)
This watch was on your daddy's wrist when he was shot down over Hanoi.นาฬิกาเรือนนี้อยู่บนข้อมือของคุณพ่อเมื่อตอนที่เขาถูกยิงลงไปฮานอย Pulp Fiction (1994)
Buzz has it all! Locking wrist communicator!บัซมีทุกอย่าง ข้อมือที่ใช้ในการสื่อสาร Toy Story (1995)
And tighten your wrist.และกระชับข้อมือของคุณ The Birdcage (1996)
Oh, dear, it's a broken wrist. Poor boy. Come on now, up you get.ขอมือหัก เด็กน้อยไม่เป็นไรนะ ลุกขึ้นมา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We'll draw on her arms here, and cut them at the wrists.เราจะขีดเส้นตรงแขนหล่อนที่นี่, และตัดที่ข้อมือ. Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wristHe glanced at his wristwatch now and then.
wristHe seized me by the wrist.
wristI broke my wrist when I fell on it.
wristI fell down and hurt my wrist.
wristI got her a wrist watch.
wristI knew I'd broken my wrist the moment I fell.
wristI took him by the wrist.
wristMy wrist watch gains a little.
wristMy wristwatch keeps good time.
wristThe collection of wristwatches is a hobby.
wristThe man caught the girl by the wrist.
wristThe policeman caught me by the wrist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมือ[N] wrist, Example: ระหว่างการทำงานที่ยาวนานควรบิดข้อมือและนิ้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อ, Count unit: ข้อ, ข้าง, Thai definition: ข้อต่อระหว่างมือและแขนช่วงใต้ข้อศอก
นาฬิกาข้อมือ[N] wristwatch, Example: รางวัลชมเชยจะได้รับนาฬิกาข้อมือยี่ห้อดังไปใช้, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกามีสายสำหรับผูกที่ข้อมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อมือ[n.] (khømeū ) EN: wrist   FR: poignet [m]
นาฬิกาข้อมือ[n. exp.] (nālikā khømeū ) EN: watch ; wristwatch   FR: montre [f] ; montre de poignet [f]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRIST    R IH1 S T
WRISTS    R IH1 S T S
WRISTON    R IH1 S T AH0 N
WRISTWATCH    R IH1 S T W AA2 CH
WRISTWATCHES    R IH1 S T W AA2 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrist    (n) (r i1 s t)
wrists    (n) (r i1 s t s)
wristlet    (n) (r i1 s t l i t)
wristband    (n) (r i1 s t b a n d)
wristlets    (n) (r i1 s t l i t s)
wristbands    (n) (r i1 s t b a n d z)
wristwatch    (n) (r i1 s t w o ch)
wristwatches    (n) (r i1 s t w o ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handgelenk {n} | Handgelenke {pl} | aus dem Handgelenk; ohne weitereswrist | wrists | offhand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P) [Add to Longdo]
リスカ[, risuka] (n,vs) (abbr) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
リスト[, risuto] (n) (1) list; (2) wrist; (P) [Add to Longdo]
リストカット[, risutokatto] (n,vs) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
リストバンド[, risutobando] (n) wristband [Add to Longdo]
手甲;手っ甲[てっこう;てこう(手甲), tekkou ; tekou ( te kabuto )] (n) covering for the back of the hand and wrist [Add to Longdo]
手根骨[しゅこんこつ, shukonkotsu] (n) carpal (any of the bones of the carpus in the wrist) [Add to Longdo]
手首(P);手頸(oK);手頚(oK)[てくび, tekubi] (n) (See 腕首) wrist; (P) [Add to Longdo]
舟状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手腕[shǒu wàn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] wrist; trickery; finesse; ability; skill [Add to Longdo]
手腕子[shǒu wàn zi, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄗ˙, ] wrist [Add to Longdo]
手腕式[shǒu wàn shì, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ, ] wrist ... [Add to Longdo]
手腕式指北针[shǒu wàn shì zhǐ běi zhēn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ, / ] wrist compass [Add to Longdo]
手表[shǒu biǎo, ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] wrist watch [Add to Longdo]
[wàn, ㄨㄢˋ, ] wrist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrist \Wrist\, n. [OE. wriste, wrist, AS. wrist; akin to OFries.
   wriust, LG. wrist, G. rist wrist, instep, Icel. rist instep,
   Dan. & Sw. vrist, and perhaps to E. writhe.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The joint, or the region of the joint, between the
    hand and the arm; the carpus. See {Carpus}.
    [1913 Webster]
 
       He took me by the wrist, and held me hard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A stud or pin which forms a journal; -- also
    called {wrist pin}.
    [1913 Webster]
 
   {Bridle wrist}, the wrist of the left hand, in which a
    horseman holds the bridle.
 
   {Wrist clonus}. [NL. clonus, fr. Gr. ?. See {Clonic}.] (Med.)
    A series of quickly alternating movements of flexion and
    extension of the wrist, produced in some cases of nervous
    disease by suddenly bending the hand back upon the
    forearm.
 
   {Wrist drop} (Med.), paralysis of the extensor muscles of the
    hand, affecting the hand so that when an attempt is made
    to hold it out in line with the forearm with the palm
    down, the hand drops. It is chiefly due to plumbism.
    Called also {hand drop}.
 
   {Wrist plate} (Steam Engine), a swinging plate bearing two or
    more wrists, for operating the valves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrist
   n 1: a joint between the distal end of the radius and the
      proximal row of carpal bones [syn: {wrist}, {carpus},
      {wrist joint}, {radiocarpal joint}, {articulatio
      radiocarpea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top