Search result for

tiring

T AY1 R IH0 NG   
36 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiring-, *tiring*, tir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiring[ADJ] น่าเหน็ดเหนื่อย, See also: น่าเหนื่อยหน่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
untiring(อันไท'เออะริง) adj. ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ., Syn. innumerable

English-Thai: Nontri Dictionary
untiring(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่ย่อท้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, darling. It'll be very tiring for you. I'll be back the very first thing in the morning.ไม่ล่ะ ที่รัก มันจะยิ่งทำให้คุณเหนื่อย พรุ่งนี้ผมจะรีบกลับมาแต่เช้าเลย Rebecca (1940)
It must be very tiring being time, mustn't it?มันจะต้องเหนื่อยมาก คือเวลาที่จะต้องไม่ได้หรือไม่ ทำไม? Yellow Submarine (1968)
It's tiring to kill a man.ฆ่าผู้ชายมันเหนื่อยอยู่แล้ว Swimming Pool (2003)
Weekdays and weekends are reserved already It is also hard for me to get off that day. But working at night will be tiring for Eun Jing.ขอบใจมากๆเลยนะ Something About 1% (2003)
It's tiring being tough.ข้าเบื่อที่จะทำตัวให้น่ายำเกรงแล้ว Kung Fu Hustle (2004)
i thought you loved the water. you're tiring out already on me.คิดว่าคุณชอบน้ำซะอีก เหนื่อยซะแล้ว Aqua (2005)
What you didn't do as a boyfriend in the past, you made up for everything today. It must be tiring for you.สิ่งที่คุณไม่เคยได้ทำในฐานะแฟนในแต่ก่อน คุณชดเชยให้ฉันแล้ววันนี้ คุณคงจะเบื่อสินะ Princess Hours (2006)
You don't know how tiring it is to live with such a person.ลูกไม่รู้ว่ามันเหนือยแค่ไหนที่ต้องอยู่กับคนแบบนั้นน่ะ Flowers for My Life (2007)
It was tiring writing the same words over and over again but all worth it if only one of them reached herนั่นคือการพยายามเขียนข้อความเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งมันก็คงจะคุ้มค่า ถ้าเพียงสักใบหนึ่งไปถึงมือเธอ My Blueberry Nights (2007)
How tiring that must be for you, juggling all those affairs.คงเหนื่อยน่าดูสินะ แอบมีชู้เนี่ย Would I Think of Suicide? (2009)
Does it get tiring being so righteous?เหนื่อยบ้างไหม ที่ทำตัวชอบธรรมเนี่ย? 162 Candles (2009)
It was so tiring but fun.มันเหนื่อยนะแต่ก็สนุกดี The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiringGoing to school during the rush hour is tiring and unpleasant.
tiringWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแต่งเนื้อแต่งตัว[n. exp.] (kān taeng neūa taengtūa) EN: dressing ; attiring ; dressing up   
ครบเกษียณอายุ [v. exp.] (khrop kasīen-āyu) EN: have reached the retiring age   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIRING T AY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiring (v) tˈaɪərɪŋ (t ai1 @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳碌[láo lù, ㄌㄠˊ ㄌㄨˋ, / ] tiring, #46,638 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
辞去[じきょ, jikyo] (n,vs) leaving; quitting; retiring [Add to Longdo]
就寝[しゅうしん, shuushin] (n,vs) going to bed; retiring; (P) [Add to Longdo]
就寝前[しゅうしんぜん, shuushinzen] (n) before retiring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tire \Tire\, v. i. [imp. & p. p. {Tired}; p. pr. & vb. n.
   {Tiring}.] [OE. teorien to become weary, to fail, AS. teorian
   to be tired, be weary, to tire, exhaust; perhaps akin to E.
   tear to rend, the intermediate sense being, perhaps, to wear
   out; or cf. E. tarry.]
   To become weary; to be fatigued; to have the strength fail;
   to have the patience exhausted; as, a feeble person soon
   tires.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiring
   adj 1: producing exhaustion; "an exhausting march"; "the visit
       was especially wearing" [syn: {exhausting}, {tiring},
       {wearing}, {wearying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top