Search result for

viru

(111 entries)
(1.2766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viru-, *viru*
Possible hiragana form: う゛ぃる
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virus[N] เชื้อไวรัส, See also: โรคที่เกิดจากไวรัส, พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่น พิษงู)
virus[N] ไวรัสคอมพิวเตอร์
virulent[ADJ] ที่มีพิษรุนแรง, Syn. poisonous
virulent[ADJ] ที่มีโอกาสติดเชื้อสูง
virulent[ADJ] เจ็บแค้นอย่างมาก, See also: ที่เกลียดชังอย่างรุนแรง, Syn. malicious, irritating
virulence[N] ความเป็นพิษ, Syn. poisonousness
virulence[N] ความเจ็บแค้นอย่างมาก, Syn. bitterness
virulence[N] การติดเชื้อจากโรค
virulency[N] ความเป็นพิษ
virulently[ADV] อย่างมีพิษรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virulence(เวอ'รูเลินซฺ) n. ความเป็นพิษ,แรงของพิษ,ความสามาถในการทำให้เกิดโรค., Syn. virulency,venomous hostility
virulent(เวอ'รูเลินทฺ) adj. มีพิษ,สามารถทำให้เกิดโรค,ทำให้ติดเชื้อได้สูง,ทำให้ตายได้,เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดอาการทางคลินิคเฉพาะอย่างหรือทั่วไป, Syn. harmful,noxious
virus(ไว'เริส) n. เชื้อไวรัส,โรคไวรัส,พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่น พิษงู) pl. viruses
virus diseasen. โรคที่เกิดจากไวรัส
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส

English-Thai: Nontri Dictionary
virulence(n) ความรุนแรง,ความเป็นพิษ
virulent(adj) มีพิษร้าย,รุนแรง
virus(n) เชื้อไวรัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virucidal; viricidal-ฆ่าไวรัส [มีความหมายเหมือนกับ virulicidal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulentร้ายแรง, รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulicidal๑. -ฆ่าไวรัส [มีความหมายเหมือนกับ viricidal; virucidal]๒. -ทำลายพิษ๓. -ทำลายสารอันตราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viruliferous๑. -นำเชื้อโรค๒. -นำไวรัส๓. -นำสารอันตราย๔. -ผลิตสารอันตราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virusไวรัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virusไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virus protectionการป้องกันไวรัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virusaemia; viraemia; viremia; virusemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virusemia; viraemia; viremia; virusaemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
virusไวรัส
โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ไว้รัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยการติดจากแผ่นบันทึกที่มีไวรัสนี้อยู่ เมื่อไวรัสในเครื่องของเราแล้วก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มต่างๆ ต่อมาเมื่อเราเมื่อเรานำแฟ่นบันทึกมาใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไวรัสก็จะก๊อบปี้ตัวเองลงไปในแผ่นบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสบางตัวยังอาจแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบข่ายงานได้ [คอมพิวเตอร์]
Virusไวรัส

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่ตามลำพังต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นที่เข้ากันได้ในการเพิ่มจำนวน ซึ่งส่วนใหญ่มักทำให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีโครงสร้างที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนประกอบด้วย DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง ถูกห่อหุ้มด้วยแคปซิด (capsid) ซึ่งเป็นโปรตีน ไวรัสบางชนิดอาจมีชั้นไขมัน (lipid) มาห่อหุ้มแคปซิดอีกทีหนึ่งเรียกว่า enveloped virus ส่วนไวรัสที่ไม่มีชั้นไขมันมาห่อหุ้มเรียกว่า naked virus รูปร่างของไวรัสมีได้หลายรูปแบบอาจเป็นรูปร่างกลม เป็นสายยาว เป็นแท่ง หรือมีรูปร่างได้หลายแบบ ไวรัสบางชนิดอาจมีรูปร่างเฉพาะ เช่น ไวรัสฝีดาษมีรูปร่างคล้ายแผ่นอิฐหรือรูปไข่ ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่ทำลายแบคทีเรียได้ไม่สามารถทำลายไวรัสได้ ไวรัสถูกยับยั้งได้โดยยาต้านไวรัสและอินเตอร์เฟอรอน (interferon)

แหล่งข้อมูล
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และสมศักดิ์ พันธุวัฒนา. "ไวรัสและ Subviral Agents" ในไวรัสวิทยา. หน้า 1-13. กรุงเทพฯ : อักษรสมัย, 2540.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

virusไวรัส, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เมื่ออาศัยในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
virusไวรัสคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ โดยผ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Virus diseasesโรคไวรัส [TU Subject Heading]
Virusesไวรัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's gotta be systemic. Hemorrhagic virus, maybe?สารพิษจากสิ่งแวดล้อม Joy (2008)
To try to wipe out the planet with a deadly virus.ที่ทำลายล้างโลกด้วยไวรัสเพชฌฆาต Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If she's carrying a virus...ถ้าเธอเป็นพาหะของไวรัส Babylon A.D. (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
The virus...เชื้อไวรัส Day of the Dead (2008)
What was this virus supposed to do?ไวรัสที่วิจัยนี่เป็นยังไง Day of the Dead (2008)
Some people have a natural immunity to specific viruses.บางคนมีภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัสบางชนิด Day of the Dead (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Now, leg humping is like a virus.เอาล่ะ! การซอยที่ขา ก็เหมือนกัับไวรัส Marley & Me (2008)
She ran a self-check, discovered Joshua. She's treating him like a virus.เธอกำลังตรวจสอบระบบ เพื่อหาโจชัว เธอทำลายโจชัวเหมือนไวรัส WarGames: The Dead Code (2008)
Virus weapon sent from Thailand.อาวุธเชื้อโรคนี้ถูกส่งมาจากประเทศไทย Death Note: L Change the World (2008)
Virus weapon...อาวุธเชื้อโรค Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viruScientists are fighting to stem the spread of the AIDS virus.
viruCancer may be related to viruses of some kind.
viruIn short, it is because the 'plan.doc' file I attached in the previous email was infected with a virus.
viruViruses will exist as long as man.
viruThat looks like the work of a virus.
viruThe virus cut down many elephants in Africa.
viruThroat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.
viruSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไวรัส[N] virus, Syn. เชื้อไวรัส, เชื้อโรค
โปรแกรมตรวจหาไวรัส[N] virus scan program, See also: virus checking program, Example: เวลาที่เราสงสัยว่ามีไวรัสอยู่ในเครื่องเราก็ต้องวิ่งโปรแกรมตรวจหาไวรัสเมื่อพบว่าแฟ้มใดถูกจู่โจม
ไวรัส[N] virus, Syn. เชื้อโรค, Example: โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสโดยโดยจะทำอันตรายต่อระบบประสาทกลางของสมอง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อไวรัส[n.] (cheūa wairas) EN: virus   FR: virus [m]
เป็นโรคเอดส์[v. exp.] (pen rōk ēt) EN: have Aids   FR: être atteint du sida ; être porteur du virus du sida
ป้องกันไวรัส[n.] (pǿngkan wairas) EN: antivirus   FR: antivirus [m]
โปรแกรมป้องกันไวรัส[n. exp.] (prōkraēm pøngkan wairas) EN: antivirus program   FR: programme antivirus [m] ; antivirus [m]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
ต้านเชื้อไวรัส[n.] (tān cheūa wairas) EN: antivirus   FR: antivirus [m]
ไวรัส[n.] (wairat = wairas) EN: virus   FR: virus [m]
ไวรัสชิคุนกุนยา [n. exp.] (wairat chikhunkunyā) EN: Chikungunya virus   
ไวรัสคอมพิวเตอร์[n. exp.] (wairat khømphiutoē) EN: computer virus   FR: virus informatique [m]
อย่างรุนแรง [adv.] (yāng runraēng) FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRUS    V AY1 R AH0 S
VIRUS'S    V AY1 R AH0 S AH0 Z
VIRUSES    V AY1 R AH0 S AH0 Z
VIRULENT    V IH1 R AH0 L AH0 N T
VIRULENCE    V IH1 R AH0 L AH0 N S
VIRULENTLY    V IH1 R AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virus    (n) (v ai1 @ r @ s)
viruses    (n) (v ai1 @ r @ s i z)
virulent    (j) (v i1 r u l @ n t)
virulence    (n) (v i1 r u l @ n s)
virulently    (a) (v i1 r u l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Virulenz {f} (Fähigkeit zur Ansteckung)virulence [Add to Longdo]
Virus {m,n} | Viren {pl}virus | viruses [Add to Longdo]
Virus...; viral {adj}viral [Add to Longdo]
Virusgrippe {f} [med.]viral flue [Add to Longdo]
Virusinfektion {f} [med.]virus infection [Add to Longdo]
Viruskrankheit {f} [med.] | Viruskrankheiten {pl}virus disease | virus diseases [Add to Longdo]
virulent {adj} [med.] | virulenter | am virulentestenvirulent | more virulent | most virulent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
RNAウイルス[アールエヌエーウイルス, a-ruenue-uirusu] (n) RNA virus [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
アデノウイルス[, adenouirusu] (n) Adenovirus (ger [Add to Longdo]
アンチウィルス;アンチウイルス[, anchiuirusu ; anchiuirusu] (n,adj-no) {comp} anti-virus (e.g. software) [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト;アンチウイルスソフト[, anchiuirususofuto ; anchiuirususofuto] (n) {comp} anti-virus software [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒力[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, ] virulence [Add to Longdo]
病毒[bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] virus [Add to Longdo]
病毒科[bìng dú kē, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄎㄜ, ] virus family [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
ウイルス[ういるす, uirusu] virus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top